โรงเรียนเลยพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเลยพิทยาคม
Loei Pittayakom School
LPK.jpg
ช่อชัยพฤกษ์กับคบเพลิง หลอมรวมกับคติพจน์
คณสฺส สามคฺคี สุขา (ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นสุข)
237/9 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Loeipittayakom School
อักษรย่อ ล.พ.ค. (L.P.K.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา พ.ศ. 2450 สโมสรวิทยาลัย (65 ปี)
พ.ศ. 2482 สตรีเลย (33 ปี)
24 มีนาคม พ.ศ. 2515
เลยพิทยาคม (45 ปี 304 วัน)
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ผู้อำนวยการ ธวัช มูลเมือง
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

ชั่วโมงเรียน 7-8 ชั่วโมง
สี ██████ น้ำเงิน - ชมพู
เพลง มาร์ชเลยพิทยาคม
หนังสือพิมพ์ วารสารรอบรั้วเลยพิทย์
Yearbook หนังสือที่ระลึกประจำปี
โทรศัพท์ 0-4281-1290
แฟกซ์ 0-4286-1566
ต้นไม้ประจำโรงเรียน พญาสัตบรรณ / จามจุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนเลยพิทยาคม (อังกฤษ: Loei Pittayakom School, (อักษรย่อ : ล.พ.ค , L.P.K) หรือเรียกอย่างย่อว่า เลยพิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเลย และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนเลย-ด่านซ้าย บ้านนาหนอง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2515 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งมีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นคือ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม นอกจากนี้โรงเรียนเลยพิทยาคมยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียนสตรีเลย (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย) กับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย (โรงเรียนชายประจำจังหวัดเลย) ตามประกาศของ กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา) ในการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจำจังหวัดชายและโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียวซึ่งในระยะเดียวกันนี้ จังหวัดอื่นๆ ก็มีการรวมโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยในปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 04 5/10 ตารางวา

หลังจากมีประกาศของ กรมสามัญศึกษา แล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่ตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อเริ่มเปิดทำการสอนในปั พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศึกษา มีห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา และ นายวิจิน สัจจะเวทะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ผลัด ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “คมภ.2 รุ่น 1” ปี พ.ศ. 2521 ได้รับโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จากโรงเรียนเมืองเลย จำนวน 2 ห้อง และได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก 7:3:2 มาเป็น 6:3:3

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12:12:12/13:12:11 รวม 72 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 210 คน แยกเป็น ข้าราชการครู 156 คน ข้าราชการ ก.พ. 1 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งยาม นักการภารโรง 9 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน 13 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ 16 คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 10 คน [1] นักเรียน 3,106 คน [2] มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง อาคารประกอบ 11 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 • 1. โรงเรียนยอดนิยม ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 • 2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ดังนี้
  • 3.1 หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย
   • 1) หลักสูตรโรงเรียนเลยพิทยาคม พุทธศักราช 2552 ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ม.1 - ม.6
  • 3.2 โครงการพิเศษ ประกอบด้วย
   • 1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 3) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 4) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 6) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
   • 7) โรงเรียนที่ต้องขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย”

ความหมายและตราของโรงเรียน[แก้]

LPK.jpg

 • สัญลักษณ์
  - คบเพลิง เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่ส่องนำทาง เพื่อให้การศึกษาก้าวรุดหน้าด้วยความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง

- ช่อชัยพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความปรองดอง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะนำเยาวชนให้เป็นผู้มีความพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

 • สี น้ำเงิน-ชมพู เป็นสัญลักษณ์เตือนใจนักเรียนและครู-อาจารย์ของโรงเรียน ให้รำลึกถึงโรงเรียนเดิมที่รวมกันมาเป็นโรงเรียนเลยพิทยาคม

สีน้ำเงิน เป็นสีประจำโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย
สีชมพู เป็นสีประจำโรงเรียนสตรีเลย

อาณาเขต[แก้]

มีพื้นที่รวม 81 ไร่ 2 งาน 04 5/10 ตารางวา

รายชื่ออาคารโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • หอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม (อเนกประสงค์)
 • อาคาร 1 (พาราซานโตส)
 • อาคาร 2 (อาคารอินทะนิล)
 • อาคาร 3 (อาคารวิทยาศาสตร์)
 • อาคาร 4 (จามจุรี)
 • อาคาร 5 (ราชพฤกษ์)
 • อาคาร 6 (เฟื่องฟ้า)
 • อาคาร 7 (สุพรรณิการ์)
 • สะพานขจรเฉลิมศักดิ์
 • เรือนพยาบาลคุณานันทศักดิ์
 • หมวดคหกรรมศิลป์
 • หมวดอุตสาหกรรมศิลป์
 • หมวดทัศน์ศิลป์
 • หมวดนาฏศิลป์
 • หมวดดนตรี/วงโยธวาทิต
 • อาคารดนตรีรวมใจ
 • อาคารโคว น่ำ เซ้ง

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนเลยพิทยาคมเปิดสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิศศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนคณิศศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP-English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ทัศนศิลป์ และเทคโนโลยี
 • แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM)
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program-SC)
 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ICE (Intensive Chinese and English Program)

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) EP เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ICE (Intensive Chinese and English Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program-SC) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมกีฬาภายใน "เลยพิทย์เกมส์" (กีฬาสี)

โรงเรียนเลยพิทยาคมจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงปลายเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งเป็น 4 สี มีสี เหลือง เขียว ฟ้า แดง

 • มหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนดี - คนเก่ง (วันวิชาการ)

โรงเรียนเลยพิทยาคมจะมีการจัดมหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนเก่ง ซึ่งจะมีการแข่งขันทางวิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียน ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี ปีละ 1 วัน ซึ่งครั้งที่ 13 ในปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนชื่อมหกรรมวิชาการเป็นการเฟ้นหา คนดี - คนเก่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเฟ้นหาบุคคลที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียน และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีคำขวัญของงานในปีการศึกษานี้คือ "เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา"

 • กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนเลยพิทยาคมจะมีการจัดงานวันเด็กของนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในวันศุกร์ก่อนวันเด็กแห่งชาติ 1 วัน และไม่มีการเรียนการสอนในวันนั้น มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมากมาย อาทิ LPK Music Award LPK Cover Dance LPK Cosplay โรงทานแจกจ่ายอาหาร ของเล่น รวมถึงกิจกรรมสอยดาว ประกวด ดาว เดือน ไอดอล อีกด้วย

กิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล[แก้]

เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่มสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สนามกีฬาจังหวัดเลย โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนดังนี้

ครั้งที่ ผู้ชนะอันดับหนึ่ง
1 เลยพิทยาคม
2 ไม่มีผู้ชนะ
โรงเรียน จำนวนครั้งชนะ จำนวนครั้งเสมอ รวม
เลยพิทยาคม 1 1 2
เลยอนุกูลวิทยา 0 1 1

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2440 โรงเรียนสตรีเลยเมื่อ พ.ศ. 2482 จวบจนยุบรวมเป็นโรงเรียนเลยพิทยาคมในปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 45 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมาแล้วทั้งสิ้น 26 คน ดังนี้

นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยคนสุดท้ายและเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคมคนแรก

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย (พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2515)[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายทอน สุพรมจักร พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452 ครูใหญ่
2 นายเปลื่อง สืบทิม พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2454 ครูใหญ่
3 นายอินทร์ พิมสอน พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2458 ครูใหญ่
4 รองอำมาตย์โทโปร่ง บุณยารมย์ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2460 ครูใหญ่
5 ราชบุรุษเฉลย อิ่นทุมาน พ.ศ. 2461 พ.ศ. 2462 ครูใหญ่
6 ราชบุรุษขุนนาก บุนบุตรศึกษากร (ป.ม.) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2468 ครูใหญ่
7 ราชบุรุษขุนเดช กุญชรศึกษา (ป.ม.) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2487 ครูใหญ่
8 นายวิศาล ศิวารัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
9 นายสุวรรณ คุณพงศ์ (ป.ม.) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493 ครูใหญ่
10 นายชวน สุทธิรัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2497 ครูใหญ่
11 นายเฉลิม จิรนาท (ป.ม.) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีเลย (พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2515)[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 รักษาการ
นางสาวจำนง บำรุงสวัสดิ์ (ม.8)
พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2482 รักษาการแทน
2 นางสาวสุมาลี เวสประชุม (พ.ม) พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2486 ครูใหญ่
3 นางเปี่ยมศรี จุลกาญจน์ (ป.ป.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488 ครูใหญ่
4 นางสาวน้อม นิคมภักดี (ป.ม.) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
5 นางสาวบุญกอบ วิสมิตะนันท์ (ป.ม.) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2495 ครูใหญ่
6 นางจารุนีล์ โชติกุล (ป.ม.) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม (ตั้งแต่พ.ศ. 2515)[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายเฉลิม จิรนาท (ป.ม.) พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452 อาจารย์ใหญ่
2 นายทรวง ยุวกาญจน์ (พ.ม.,กศ.บ.) พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2520 อาจารย์ใหญ่
3 นายวิลาศ วีระสุโข (ป.ม.,กศ.บ.) พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการ
4 นายสนิทพงศ์ นวลมณี (ค.ม.,น.บ.) พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529 ผู้อำนวยการ
5 นายสุเมธ กัปโก (กศ.ม) พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ
6 นายประพนธ์ พลเยี่ยม (กศ.ม) พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ
7 นายโกศล บุญไชย (กศ.ม) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ
8 นายกิตติพิชญ์ พสิษฐ์เนาวกุล (ศษ.ม) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ
9 นายธวัช มูลเมือง (ค.ม) พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูเลยพิทยาคม
 • สมาคมศิษย์เก่า สโมสรวิทยาลัย สตรีเลย เลยพิทยาคม

เกียรติประวัติโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 1. รางวัลคุณภาพระดับองค์กร (SCQA : School Quality Awards)
  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA : Office of the Basic Education Commission Quality Awards)
  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2558
  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
 4. สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557
  จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 5. นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2523, 2528, 2534, 2543, 2546
 6. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีพุทธศักราช 2523, 2534
  จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 7. โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2542
  จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 8. โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเยาวชนดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายเยาวชนแกนนำ "รักษ์เลยพิทย์" เมื่อปี 2556
  จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 9. รางวัลห้องสมุดดีเด่น เมื่อปี 2539
  ของ กรมสามัญศึกษา
 10. รางวัลห้องสมุดกาญจนาภิเษก เขตการศึกษา 9 เมื่อปี 2539
  ของ กรมสามัญศึกษา
 11. รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น เมื่อปี 2523, 2534, 2536, 2539, 2540
  ของ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
 12. โรงเรียนรักษาศีล 5
  จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 13. นายพงษ์เทพ เสนานุช นักเรียนเลยพิทยาคม สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม เมื่อปี 2555
 14. นายอดิพล โพธิศรีสม นักเรียนเลยพิทยาคม ผู้แทนประเทศไทย แข่งขันฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2555

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:โรงเรียนเลยพิทยาคม