โรงเรียนเลยพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเลยพิทยาคม
LPK.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ช่อชัยพฤกษ์กับคบเพลิง
คณสฺส สามคฺคี สุขา
(ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นสุข)
4 ถนนเลยด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Loeipittayakom School
อักษรย่อ ล.พ.ค. (L.P.K.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
รหัส 1042520456
สี ███ น้ำเงิน
███ ชมพู
เพลง มาร์ชเลยพิทยาคม
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนเลย-ด่านซ้าย บ้านนาหนอง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6


ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียนสตรีเลย (โรงเรียนประจำจังหวัดหญิง) กับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย) ตามประกาศของ กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา) ในการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจำจังหวัดชายและโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียวซึ่งในระยะเดียวกันนี้ จังหวัดอื่นๆ ก็มีการรวมโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยในปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 04 5/10 ตารางวา

หลังจากมีประกาศของ กรมสามัญศึกษา แล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่ตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อเริ่มเปิดทำการสอนในปั พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศึกษา มีห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา และ นายวิจิน สัจจะเวทะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ผลัด ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “คมภ.2 รุ่น 1” ปี พ.ศ. 2521 ได้รับโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จากโรงเรียนเมืองเลย จำนวน 2 ห้อง และได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก 7:3:2 มาเป็น 6:3:3

ปัจจุบันปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 11:12:12/11:11:11 รวม 68 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 210 คน แยกเป็น ข้าราชการครู 152 คน ข้าราชการ ก.พ. 1 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งยาม นักการภารโรง 9 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน 13 คน ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ 16 คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 10 คน นักเรียน 3,148 คน มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง อาคารประกอบ 11 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 • 1. โรงเรียนยอดนิยม ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 • 2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ดังนี้
  • 3.1 หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย
   • 1) หลักสูตรโรงเรียนเลยพิทยาคม พุทธศักราช 2552 ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ม.1 - ม.6
  • 3.2 โครงการพิเศษ ประกอบด้วย
   • 1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 3) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 4) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 6) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
   • 7) โรงเรียนที่ต้องขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย”

แผนการเรียนของโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด 3 แผนการเรียน คือ
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
  • แผนการเรียนวิทย์-อังกฤษ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)มีทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
  • แผนการเรียนศิลป์

รายนามผู้บริหาร[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2440 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 100 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมาแล้วทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้

ผู้บริหารโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย พ.ศ. 2450-2515[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายทอน สุพรมจักร พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452 ครูใหญ่
2 นายเปลื่อง สืบทิม พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2454 ครูใหญ่
3 นายอินทร์ พิมสอน พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2458 ครูใหญ่
4 รองอำมาตย์โทโปร่ง บุณยารมย์ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2460 ครูใหญ่
5 ราชบุรุษเฉลย อิ่นทุมาน พ.ศ. 2461 พ.ศ. 2462 ครูใหญ่
6 ราชบุรุษขุนนาก บุนบุตรศึกษากร (ป.ม.) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2468 ครูใหญ่
7 ราชบุรุษขุนเดช กุญชรศึกษา (ป.ม.) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2487 ครูใหญ่
8 นายวิศาล ศิวารัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
9 นายสุวรรณ คุณพงศ์ (ป.ม.) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493 ครูใหญ่
10 นายชวน สุทธิรัตน์ (ป.ม.) พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2497 ครูใหญ่
11 นายเฉลิม จิรนาท (ป.ม.) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

ผู้บริหารโรงเรียนสตรีเลย พ.ศ. 2482-2515[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 รักษาการ
นางสาวจำนง บำรุงสวัสดิ์ (ม.8)
พ.ศ. 2482 รักษาการแทน
2 นางสาวสุมาลี เวสประชุม (พ.ม) พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2486 ครูใหญ่
3 นางเปี่ยมศรี จุลกาญจน์ (ป.ป.) พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488 ครูใหญ่
4 นางสาวน้อม นิคมภักดี (ป.ม.) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
5 นางสาวบุญกอบ วิสมิตะนันท์ (ป.ม.) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2495 ครูใหญ่
6 นางจารุนีล์ โชติกุล (ป.ม.) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2515 อาจารย์ใหญ่

ผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายเฉลิม จิรนาท (ป.ม.) พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452 อาจารย์ใหญ่
2 นายทรวง ยุวกาญจน์ (พ.ม.,กศ.บ.) พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2520 อาจารย์ใหญ่
3 นายวิลาศ วีระสุโข (ป.ม.,กศ.บ.) พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการ
4 นายสนิทพงศ์ นวลมณี (ค.ม.,น.บ.) พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529 ผู้อำนวยการ
5 นายสุเมธ กัปโก (กศ.ม) พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ
6 นายประพนธ์ พลเยี่ยม (กศ.ม) พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ
7 นายโกศล บุญไชย (กศ.ม) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ
8 นายกิตติพิชญ์ พสิษฐ์เนาวกุล (ศษ.ม) พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ
9 นายธวัช มูลเมือง (ค.ม) พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเลยพิทยาคม
 • สมาคมผู้ปกครองและครูสโมสรวิทยาลัยสตรีเลยเลยพิทยาคม

รายชื่ออาคารโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • อาคาร 1
 • อาคาร 2 (อาคารห้องเรียน sc/sm)
 • อาคาร 3 (อาคารวิทยาศาสตร์)
 • อาคาร 4 (อาคารอำนวยการ //ห้องเรียน ep)
 • อาคาร 5
 • อาคาร 6
 • หมวดคหกรรมศิลป์
 • หมวดอุตสาหกรรมศิลป์
 • หมวดทัศน์ศิลป์
 • หมวดนาฏศิลป์
 • หมวดดนตรี/วงโยธวาทิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๙(เลย-หนองบัวลำภู) แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนรัฐบาล