โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
ข้อมูล
อักษรย่อ สว.กจ.
คติพจน์ นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 05710606
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเสด็จสวรรคตปี2538 และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการในขณะนั้น

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ) ถือกำเนิดขึ้นจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นเขตการศึกษาละ 1 แห่ง โดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ชุดแรก จำนวน 4 เขตการศึกษา คือ เขตการศึกษาที่ 3 , 5, 10 และ 12 โดยในเขตการศึกษา 5 จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2539 ใช้ชื่อครั้งแรกว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนที่จัดขึ้นใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี” เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2539 ที่ดินที่ก่อสร้างโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กจ.555 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 90 ไร่ ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 0771-010-10 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจำ และไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน รับนักเรียนเรียนดีและหรือมีความสามารถพิเศษในเขตการศึกษา 5 เข้ามาเรียนประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของนักเรียนที่รับได้ และอีกร้อยละ 75 รับนักเรียนประเภทไป-กลับ โดยจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์มีความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ มีความประพฤติ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2539 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสำเนา โพธิ์ทอง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2539 ( ผูกพันงบประมาณปี 2540 , 2541 ) เป็นจำนวน 106,400,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

 1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น ขนาด 48 ห้อง 1 หลัง
 2. อาคารหอประชุมพร้อมโรงอาหาร 1 หลัง
 3. อาคารโรงฝึกงานแบบพิเศษ 8 หน่วย 3 หลัง
 4. อาคารหอนอนนักเรียนชาย - หญิง 2 หลัง
 5. บ้านพักครู 203/37 4 หลัง
 6. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 207 1 หลัง
 7. บ้านพักภารโรง /32 1 หลัง

ใน ปีงบประมาณ 2539 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการก่อสร้าง มีบุคลากรในโรงเรียน 1 คน คือผู้บริหาร กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1,791,200 บาท ให้โรงเรียน แต่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มาช่วยดำเนินงานการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และได้นำครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนถูกต้อง ฝากที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากโรงเรียนไม่มีอาคารสถานที่ในการเก็บครุภัณฑ์ ในส่วนก่อสร้าง ผู้บริหารโรงเรียนมีคำสั่งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างการ เบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 ของสัญญา 264/39 นั้น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการให้ และในปีงบประมาณ 2540 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างจำนวน 6,714,600 บาท จำนวน 10 รายการ และหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 854,700 บาท

 1. อาคารโรงครัว 1 หลัง
 2. บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 1 หลัง
 3. บ้านพักภารโรง/32 จำนวน 2 หลัง
 4. ป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมรั้วยาว 180 เมตร
 5. เสาธงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 เสา
 6. สนามบาสเกตบอลและ FBA 1 สนาม
 7. วางท่อระบายประปาภายในโรงเรียนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
 8. หอน้ำประปา
 9. ถังเก็บน้ำฝน
 10. ถนนคอนกรีตภายใน

ใน ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูมาช่วยราชการ เป็นการประจำที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จำนวน 3 ราย บรรจุใหม่อัตราและตำแหน่งนักการภารโรงให้ 1 อัตรา บุคลากรในปีการศึกษา 2540 มีจำนวน 5 อัตรา มีนักการภารโรง 1 อัตรา โรงเรียนจึงได้มีการก่อสร้าง อาคารสำนักงานชั่วคราว 1 หลัง 1 ห้องเพื่อใช้สถานที่ดำเนินกิจการของโรงเรียน ในเรื่องการดำเนินการก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการประกวดสิ่งก่อสร้าง และเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง การดำเนินงานก่อสร้างจึงดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์

ใน ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนชะลอการรับนักเรียน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างใน ส่วนการบริหารงานทุกประเภท โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน สนองตามโครงการพระราชดำริ ในกลุ่มโรงเรียนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทไป-กลับ สหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน โรงเรียนใช้วิธีการรับนักเรียน 3 วิธี ดังนี้

 1. รับนักเรียนเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ (โควตา) ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 25 จำนวน 20 คน ที่เหลืออีกร้อยละ 75 รับตามประกาศของกรมสามัญศึกษา โดยคิดร้อยละ 75 เป็น 100 %
 2. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยจับฉลาก ร้อยละ 80 จำนวน 48 คน
 3. รับนักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก ร้อยละ 20 จำนวน 12 คน

ในเดือนตุลาคม 2547 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้นายสมหมาย ปราบสุธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

อาคารสถานที่[แก้]

ลำดับที่ ชื่ออาคาร จำนวน
1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 48 ห้องเรียน 1 หลัง
2. อาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง
3. อาคารหอพักนักเรียน 2 หลัง
4. อาคารโรงฝึกงาน 8 หน่วย 3 หลัง
5. อาคารโรงครัว 1 หลัง
6. อาคารแฟลตพักครู 8 หน่วย 1 หลัง
7. บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง
8. บ้านพักครู 4 หลัง
9. บ้านพักภารโรง 3 หลัง
10. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
11. ถังน้ำประปา สูง 18 เมตร 1 ถัง
12. ถังเก็บน้ำฝน 2 ชุด


ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

อักษรพระปรมาภิไธยย่อ สว. (ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ประดิษฐานอยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษา (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และผืนธงสีเหลืองภายในมีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตรากรมสามัญศึกษา ใช้อักษรย่อ : สว.กจ.

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปที่สักการบูชาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์

ประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นประดู่แดง[แก้]

 • ความหมาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นบุคคลที่มีจิตใจมั่นคง โอบอ้มอารี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีระเบียบวินัย ใจสู้ไม่ท้อถอย และมีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ
 • ลักษณะ ประดู่แดง เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 10-12 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน เรือนยอดแผ่กว้างกิ่งลู่ลง ผลัดใบ ใบเป็นรูปมนรีออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ลักษณะของใบปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีสีเขียว ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกสีแดงสด ดอกจะบานไม่พร้อมกัน จะทยอยกันบานไล่ขึ้นไปตั้งแต่โคนก้านช่อจนถึงปลายช่อ เวลาบานจะแดงสพรั่งทั้งต้น เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบนรูปขอบขนานโค้งเล็กน้อย เมล็ดแบน มีถิ่นกำเนิดในประเทศกัวเตมาลา ทวีปอเมริกาใต้


สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีแดง-น้ำเงิน

สีแดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ วันอาทิตย์ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

อ้างอิง[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี http://www.swkj.ac.th

เอกสารข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2550