โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
Chs logo.jpg
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chalermkwansatree School
อักษรย่อ ฉ.ส. (CHS)
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466
เพลง มาร์ชเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลก[1] ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 ในอดีตเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นฝึกหัดครู ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะชั้นมัธยมต้น-ปลาย

ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นโรงเรียนประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย แบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแบบ "สหศึกษา"

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารอำนวยการหลังแรกของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก อันเป็นชื่อเดิมของโรงเรียนฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 โดยเป็นโรงเรียนสำหรับสตรีล้วน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี" โดยแรกเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับครูฝึกหัด แต่ปัจจุบันรับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเหลือเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเท่านั้น โดยแบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละระดับชั้นมีทั้งหมด 11 ห้อง และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละระดับชั้นอีก 12 ห้อง

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน: พระสรัสวดี

ปรัชญา[แก้]

  • นตฺถิ ปญฺญา สฺมาอาภา = แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

  • ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นไม้ประจำโรงเรียน: พญาสัตตบรรณ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน: กรมท่า-ขาว

สถานที่ตั้ง[แก้]

ตั้งอยู่บนถนนพุทธบูชา ด้านหน้าของโรงเรียนหันไปทางแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯนัก

เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับท้องถิ่นมากมาย รางวัลสำคัญที่ได้รับได้แก่

  • รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวน 7 ครั้ง (นับถึงปีการศึกษา 2549) คือ ปี พ.ศ. 2522 ปี พ.ศ. 2523 ปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2537 ปี พ.ศ. 2544 และล่าสุดปี พ.ศ. 2549
  • รางวัลห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2519 ปี พ.ศ. 2528 ปี พ.ศ. 2534 ปี พ.ศ. 2538 ปี พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
  • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในการประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภท ค ประจำปีการศึกษา 2540
  • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด ปี พ.ศ. 2539

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอื่น ๆ

สถานที่น่าสนใจ[แก้]

  • หอพระพุทธฯ หอที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระจำโรงเรียน เป็นที่สักการบูชาของครู บุคลากร และนักเรียนโดยทั่วไป
  • ห้องสมุด ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค จุลสาร ซีดี อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างถึงที่สุด
  • สวนขวัญวรรณคดี สวนขนาดปานกลางที่รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีไทยที่หาดูยากในปัจจุบัน เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ในด้านเกษตรกรรม และวรรณคดีไทย
  • สวนหินธรรมชาติ สวนหย่อมที่นำหินแร่ต่าง ๆ มาตกแต่งเพื่อให้ความรู้เรื่องหินตามธรรมชาติแก่นักเรียน เป็นแหล่งค้นคว้าและเสริมความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา