โรงเรียนระยองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม
Rayongwittayakom School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.ย.ว. / R.Y.W.
ประเภทโรงเรียนสหศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี) No light is brighter than wisdom.
สถาปนา5 สิงหาคม พ.ศ. 2514
ผู้อำนวยการนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
สี███ น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
███ เหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม
เพลงมาร์ชน้ำเงินเหลือง​
เว็บไซต์www.rayongwit.ac.th

โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัดระยอง​ มีเพลงมาร์ชน้ำเงินเหลืองเป็นเพลงประจำโรงเรียน มีต้นสนและต้นกระถินณรงค์เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนระยองวิทยาคมเกิดจากการรวมโรงเรียนเก่าสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463)

โรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกันบนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ โดยมีนายกนก จันขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ส่วนโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนสองระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคม มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ บริเวณทั่วไปได้รับการตกแต่งสวยงามร่มรื่น มีอาคารเรียนถาวรหก หลัง โรงฝึกงานหกหลัง โรงยิม 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 6 หลัง อาคารกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 1 หลัง บ้านพักครูเดี่ยว 11 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 1 หลัง ส้วมนักเรียน 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง นอกจากนี้บริเวณโรงเรียน ยังประกอบด้วย สวนพุทธศาสน์ สวนวรรณคดี สวนกาญจนาภิเษก ศูนย์สุขภาพ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ศาลาไทย อาคารประชาสัมพันธ์ หอพระพุทธรูป ศาลา 100 ปีระยองวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมโรงอาหาร เรียกว่าอาคาร 109 ปีระยองวิทย์ และมีการสร้างหอประชุมหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ชื่อว่า หอประชุมกระถินณรงค์

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

 • หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เดิมคืออาคาร 1 ด้านบนเป็นหอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ ด้านล่างเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ ใช้ในการแข่งขันทักษะหลากหลายวิชา
 • อาคาร 2 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนระยองวิทยาคม ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และธุรกิจ) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
 • อาคาร 3 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 4 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 5 เป็นอาคารสูงสี่ชั้น เป็นที่ตั้งของ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ
 • อาคาร 7 หรืออาคาร 109 ปีระยองวิทย์ ปัจจุบันเริ่มเปิดใช้งานแล้ว เป็นอาคารสูงสี่ชั้น โดยส่วนล่างของอาคารจะเปิดใช้งานเป็นโรงอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม นอกจากนั้นยังเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้วย
 • อาคาร 9 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโรงฝึกงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม,เกษตร), ห้องเรียนสีเขียว, ห้องพลานามัย, สหกรณ์ร้านค้า, อาคารประชาสัมพันธ์, สระว่ายน้ำและฟิตเนส

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชั้นห้องเรียนธรรมดา
 • ชั้นห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)
 • ห้องเรียนสมาร์ทคอม (smart com) ​ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ชั้นห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. (GIFTED)
 • ชั้นห้องเรียน English Program (EP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ห้อง1)
 • แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอม) (ห้อง2)
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต EIS (ห้อง 3-4)
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต-เตรียมวิศวะ(ห้อง 5)
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปกติ (ห้อง 6-9)
 • แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (ห้อง 10)
 • แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์(ห้อง 11)
 • แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา (ห้อง 12)
 • แผนการเรียนศิลป์-จีน ก. (ห้อง 13)
 • แผนการเรียนศิลป์-จีน ข. (ห้อง 14)
 • แผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส (ห้อง 15)
 • แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น (ห้อง 16)
 • แผนการเรียนศิลป์-เกาหลี (ห้อง 17)
 • ชั้นห้องโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 (ห้อง 18 วิทย์-คณิต EP/ห้อง 19 ศิลป์-ภาษา EP(จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) )

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]