โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
Srisongkram Wittaya School
Srisongkram Logo.jpg
ทนฺโตเสฏฺโฐ มนุสฺ เสสุ
ที่ตั้ง
เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนน (หนองบัวลำภู-วังสะพุง)
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย, 42130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisongkram Wittaya School
อักษรย่อ ศสว
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2514 (2514-04-01)

(46 ปี 261 วัน)

เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
รหัส 1042520475
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
จำนวนนักเรียน 2,634 คน
สี          ม่วง-ขาว
เพลง มาร์ชศรีสงครามวิทยา
เพลงประจำโรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อำลาซำแม่นาง)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อักษรย่อ : ศ.ส.ว.) เรียกย่อๆ ว่า ศรีสงคราม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดในสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (สพม.19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนหลักของสหวิทยาเขตวังภูผา โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง) กม.ที่ 117 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่า “ป่าซำแม่นาง” มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา[1] ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุมอบให้ กรมวิสามัญศึกษา (เดิมคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษา และปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นผู้ใช้สอย ส่วนงานราชการจังหวัดเลย ร่วมกับทางอำเภอวังสะพุง ได้รับมอบหมายดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ” ตามชื่อ หลวงศรีสงคราม เจ้าเมืองวังสะพุงท่านแรก โดยมี นายสุเมธ กัปโก ครูโท โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จังหวัดเลย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2514 ประเภทสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2519 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำการสอน และย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515นับจากวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514 ที่เป็นวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 40 ปี แล้ว จากภูเขารกร้างทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง มีแหล่งน้ำซับที่ไม่เคยเหือดแห้งนามว่า ซำแม่นาง แห่งนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ จวบจนปัจจุบันได้กลายเป็นอุทธยานการศึกษาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเลย ผลิตลูกศิษย์เข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่า[2]

ผู้อำนวยการสุเมธ กัปโก ได้นำพาคณะครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงในขณะนั้น ที่ทยอยเข้ามาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ พร้อมลูกศิษย์และทุกสรรพกำลังที่มีในโรงเรียนและชุมชนในอำเภอวังสะพุง พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เจริญรุดหน้า พร้อมให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จากอาคารเรียนเพียงครึ่งหลังในปีแรก ได้เร่งรัดจนมีอาคารเรียนแบบถาวรถึง 4 หลัง มีอาคารชั่วคราว 6 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง หอประชุมใหญ่ หนึ่งหลัง และมีจำนวนนักเรียนมากถึง 2,000 คน ในระยะเวลาเพียง 10 ปี หลังการก่อตั้ง นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพการศึกษา เป็นการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมเพื่อต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้สืบไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยามีผลงานที่โดดเด่นทางด้านศิลปะจากการทุ่มเทของครูสังคม ทองมีและครูศิลปะในทีมงานทำให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแสดงผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่าแปดพันรางวัล ส่งผลให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างศูนย์ศิลปะเด็กแบบครบวงจรในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของโรงเรียน จากนั้นภูมิทัศน์ของโรงเรียนเปลี่ยนไป เมื่อมีศูนย์ศิลป์สิรินธรอันสวยงาม แทรกอยู่ในธรรมชาติของเงาไม้อันร่มรื่น ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเรื่อยมา

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอีกประการหนึ่ง นั่นคือการได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าสู่โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ที่เป็นโครงการเด่นทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้น จาการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมแบบไม่มีเงื่อนไขเข้าเป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ได้รับการตรวจเยี่ยม รับรอง จาก นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษายุคใหม่ ที่จะส่งผลดีมายังนักเรียนทุกคน

การพัฒนาทางด้านการศึกษาใดๆก็ตามของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต คงไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ อาทิ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริษัทเอพีฮอนด้าและห้างหุ้นส่วนพัฒนชัยยนต์ – ปืน วิทูรย์กรุ๊บ จำกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลและตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บริษัทสยามมิชชิลิน มาเก็ตติ้ง แอนด์เซลล์ มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มูลนิธิสุรัตน์ เจียมจิตเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน มูลนิธิโคว้น่ำเซ้งเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน มูลนิธิโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเพื่อสวัสดิการครู และนักเรียน รวมทั้งชุมชนอำเภอวังสะพุงทั้งหมด

ด้วยศักยภาพและคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่งผลให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งของท้องถิ่น เช่น

- โรงเรียนในฝัน

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

- โรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษจังหวัดเลย

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนคอมพิวเตอร์ สพม.19

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ระดับภาคอีสานตอนบน

- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก

- ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ

- ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอวังสะพุง

- โครงการห้องเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

- และนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โรงเรียนศรีสงครามวิทยาแห่งนี้ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้อง เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นที่ตั้งดังปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง และหอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,634 คน ครูประจำการ 114 คน พนักงานราชการ 8 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 20 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 147 คน ที่เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนอุทยานการศึกษาแห่งนี้ให้มีผลิตผลที่ออกมาดีที่สุด

ความหมายตราโรงเรียน[แก้]

Srisongkram Logo.jpg

ตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 • รัศมีของแสง หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวิต
 • ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของปัญญาชน
 • ฟันเฟือง หมายถึง มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น
 • ที่ว่าง หมายถึง นักเรียนที่ยังไม่รู้อะไร

ปรัชญา คำขวัญ สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน ทนฺโตเสฏโฐ มนุสฺ เสสุ “ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด”
 • คำขวัญโรงเรียน การศึกษา พัฒนาเยาวชน
 • สีประจำโรงเรียน          ม่วง – ขาว

     ม่วง หมายถึง ความร่วมแรงร่วมใจสมัครสมาน

     ขาว หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความกลมเกลียว

ห้องเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1 ห้อง
 • ห้องเรียน English Program : EP 1 ห้อง
 • ห้งอเรียนธรรมดา 9 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียน Science Program : SC 1 ห้อง
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 ห้อง
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา 3 ห้อง
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ศิลป์ 1 ห้อง

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุเมธ กัปโก พ.ศ. 2514 - 2529
2 นายสมหวัง คณิตประเสริฐ พ.ศ. 2529 - 2532
3 นายแพง ทองปลิว พ.ศ. 2532 - 2539
4 นายฉลอง บาลลา พ.ศ. 2535 - 2539
5 นายสุเทพ ทิพรส พ.ศ. 2539 - 2540
6 นายโยง จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2540 - 2543
7 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2543 - 2553
8 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2554 - 2556
9 นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ศูนย์ศิลป์สิรินธร[แก้]

ศูนย์ศิลป์สิรินธร (Sirindhorn Art Centre) ในราวปี 2536 ด้วยความคิดริเริ่มของครูสอนศิลปะ “ ครูสังคม ทองมี ” คุณครูศิลปะแห่งโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นแหล่งผลิตผลงานทางศิลปะของนักเรียนที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การก่อกำเนิดศูนย์ศิลป์สิรินทร โดยครูสังคม ต้องใช้เวลาต่อสู้ถึง 20 ปี เริ่มด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศิลปะในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ เรื่องของการส่งผลงานของเด็กๆ เข้าร่วมการประกวดต่างๆ จนได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งการต่อสู้ในหลักการ เพื่อให้รัฐบาลผ่านงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยได้รับชื่อพระราชทานนามว่า "ศูนย์ศิลป์สิรินธร" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]