โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
Srisongkramwittaya School
ที่ตั้ง
เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนน (หนองบัวลำภู-วังสะพุง)
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย, 42130
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ ทนฺโตเสฏฺโฐ มนุสฺ เสสุ
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2514 (2514-04-01)
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
สี      ม่วง      ขาว
เพลง มาร์ชศรีสงคราม, ซำแม่นาง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อังกฤษ: Srisongkramwittaya School ) (อักษรย่อ : ศ.ส.ว.,S.S.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดในสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-วังสะพุง) กม.ที่ 117 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่า “ป่าซำแม่นาง” มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุมอบให้ กรมวิสามัญศึกษา (เดิมคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษา และปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นผู้ใช้สอย ส่วนงานราชการจังหวัดเลย ร่วมกับทางอำเภอวังสะพุง ได้รับมอบหมายดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ” ตามชื่อ หลวงศรีสงคราม เจ้าเมืองวังสะพุงท่านแรก โดยมี นายสุเมธ กัปโก ครูโท โรงเรียนเลยสโมสรวิทยาลัย จังหวัดเลย เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2514 ประเภทสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2519 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงทำการสอน และย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2515

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีพื้นที่อาณาเขตอยู่ที่ 161 ไร่ มีอาคารเรียน 5 อาคาร, อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง, อาคารชั่วคราว 3 หลัง, อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง, หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง และหอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,775 คน ครูประจำการ 114 ท่าน พนักงานราชการ 8 ท่าน ลูกจ้างประจำ 5 ท่าน และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 20 ท่าน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 147 ท่าน

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีคณะศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ ได้รวมตัวกันขอจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาขึ้น เพื่อประกอบกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน และศิษย์ปัจจุบัน ภายใต้การนำของ นายสนั่น เจียรคุปต์ ศิษย์รุ่นแรก ที่ได้เสียสละทั้งเวลา กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา จนสามารถก่อตั้งสมาคมฯได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2537 จากนั้นท่านได้นำพาศิษย์เก่าดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์มากมาย และการแสดงมุทิตาจิตกตเวทีแก่คุณครู รวมทั้งในครั้งนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน นับว่าเป็นแบบอย่างอันดี แก่ศิษย์ศรีสงครามทุกคน

ในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขา ที่บ้านห้วยทรายคำ ในตัวอำเภอวังสะพุง แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงเรียน จึงย้ายมาอยู่ที่บ้านดงน้อย ในอำเภอวังสะพุง เช่นกัน และต่อมาได้รับการอนุมัติประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนที่ชื่อว่า โรงเรียนเซไลวิทยาคม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา แห่งนี้ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียน จะต้องเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นที่ตั้งปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า "ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ" (ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกดีแล้ว ประเสริฐสุด) และปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ศูนย์ศิลป์สิรินธร[แก้]

ศูนย์ศิลป์สิรินธร (Sirindhorn Art Centre) ในราวปี 2536 ด้วยความคิดริเริ่มของครูสอนศิลปะ “ ครูสังคม ทองมี ” คุณครูศิลปะแห่งโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นแหล่งผลิตผลงานทางศิลปะของนักเรียนที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การก่อกำเนิดศูนย์ศิลป์สิรินทร โดยครูสังคม ต้องใช้เวลาต่อสู้ถึง 20 ปี เริ่มด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศิลปะในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ เรื่องของการส่งผลงานของเด็กๆ เข้าร่วมการประกวดต่างๆ จนได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งการต่อสู้ในหลักการ เพื่อให้รัฐบาลผ่านงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยได้รับชื่อพระราชทานนามว่า "ศูนย์ศิลป์สิรินธร" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

งานทางด้านศิลปะที่จัดแสดงในศูนย์ศิลป์สิรินธร

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุเมธ กัปโก พ.ศ. 2514 - 2529
2 นายสมหวัง คณิตประเสริฐ พ.ศ. 2529 - 2532
3 นายแพง ทองปลิว พ.ศ. 2532 - 2539
4 นายฉลอง บาลลา พ.ศ. 2535 - 2539
5 นายสุเทพ ทิพรส พ.ศ. 2539 - 2540
6 นายโยง จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2540 - 2543
7 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2543 - 2553
8 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2554 - 2556
9 ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสรุพล ศรีดัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 นายอัศนีย์ ช้างอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4 นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

เกียรติประวัติ[แก้]

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. นักเรียนชนะเลิศรางวัลศิลปะทังในและต่างประเทศมากกว่า 7,000 รางวัล

3. เป็นศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)

4. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 ระดับทอง

5. โรงเรียนในฝันของอำเภอวังสะพุง ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ กระทรวงศึกษาธิการ

6. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง

7. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

8. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Eric) จังหวัดเลย

9. เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2

10. เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2517 - ปัจจุบัน

11. ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น

12. ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเว็บไซต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]