โรงเรียนปากช่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปากช่อง
Pakchong School
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
(การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข)
137 ถนนนิคมฯลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาไทย ประเทศไทย 30130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pakchong School
อักษรย่อ ป.ช.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
รหัส 30101487
ผู้อำนวยการ นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก
จำนวนนักเรียน 3,242 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ████ ขาว - แดง
เพลง มาร์ชปากช่อง
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนปากช่อง (อังกฤษ: Pakchong School ) (อักษรย่อ: ป.ช., P.C.)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พระพุทธรัตนมงคลภิมุข
 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี" อ่านว่า "สุขา สังขะสะ สามะคี" แปลว่า "การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข"
 • คติประจำใจ : "ปากช่อง ลูกแดง ขาว ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน:"พระพุทธรัตนมงคลภิมุข"
 • สีประจำโรงเรียน : "     แดง-      ขาว"
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกประดู่แดง
 • คำขวัญ: ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนปากช่อง
บรรยากาศเข้าแถวตอนเช้า

โรงเรียนปากช่อง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต.เปล่ง วรรณมณฑา บริจาคให้จำนวน 2 ไร่ ติดกับโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ[แก้]

 • วิสัยทัศน์

โรงเรียนปากช่องเลิศล้ำวิชาการ ประสานคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงเทคโนโลยี บริหารดี มีไมตรีกับชุมชน

 • พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
 2. ปรับปรุงคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนา ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
 4. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม
 • เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
 4. ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
 • นโยบายโรงเรียน
 1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 2. จัดระบบการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. พัฒนาสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพอเพียง
 6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เลื่อน / มีวิทยฐานะสูงขึ้น
 8. จัดสวัสดิการที่ทันสมัยและเหมาะสมให้กับผู้เรียนและบุคลากรทุกระดับ
 9. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 11. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสิ่งเสพติดให้โทษและปัญหาโรคเอดส์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา จาตุรนต์รัศมี พ.ศ. 2504-2507
2 นายจอง ชละเอม พ.ศ. 2507-2515
3 นายวีระ บุญนิวาส พ.ศ. 2515-2518
4 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2518-2530
7 นายอุดม ปัญญา พ.ศ. 2530-2535
8 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2535-2539
9 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2539-2541
10 นายวิศิษฏ์ หิรัญยโกวิท พ.ศ. 2541
11 นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2541-2544
12 นายดิเรก แสสนธิ์ พ.ศ. 2544-2550
13 นายสุวรรณ เกษมทะเล พ.ศ. 2551-2555
14 นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1 นายวิจิตร ไพรวิจารย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
2 นายพันวุฒิ ไชยประภพ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
3 รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
4 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนปากช่อง ประวัติโรงเรียน เปิดหอศิลปะวัฒนธรรม แผนที่โรงเรียนปากช่อง

 1. [1],จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาปากช่อง,เล่ม101,ตอนที่191,25 ธันวาคม 2527,หน้า5219
 2. [2],จัดตั้งสมาคมโรงเรียนปากช่อง,เล่ม120,ตอนที่61ง,31 กรกฎาคม 2546