โรงเรียนผดุงนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนผดุงนารี
ตราประจำโรงเรียนผดุงนารี
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนผดุงนารี
ค.ม.ส.3
ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phadungnaree school
อักษรย่อ ผ.น./pn
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
รหัส 10440102
เพลง มาร์ชผดุงนารี
เว็บไซต์

โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคามซึ่งแต่เดิมเคยรับเฉพาะนักเรียนหญิง แต่ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนชายประจำจังหวัดคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษากว่า 150 คน

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงนารีมีแผนชั้นเรียนเป็น 16-12-12/12-12-10 รวม 74 ห้องเรียน เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงของจังหวัดมหาสารคามและยังเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาสูงมาก นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2554 นี้ ผดุงนารีก็ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สูง 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคาร 6 ภายใต้คำขวัญที่ว่า " ผดุงนารี 3 ปี 4 รางวัลพระราชทาน"

ประวัติ[แก้]

ในปีพ.ศ. 2449 พระพิทักษ์นรากร หรือพระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ในเมืองมหาสารคาม ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม และวัดนาควิชัย โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอน มีนักเรียนเป็นชายล้วน ส่วนนักเรียนหญิงจัดให้เรียน ตามบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ หรือคหบดี ส่วนมากจะเรียนวิชาการเรือน ต่อมาในสมัยพระประชากรบริรักษ์ (สาย ปาลนันท์) เจ้าเมืองมหาสารคามคนที่ 7 จึงขออนุญาตมลฑลร้อยเอ็ด ในการใช้เงินเรี่ยไรบำรุงการศึกษาจำนวน 15,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนประจำขึ้น

ในปี พ.ศ. 2468 เปิดเป็นสถานศึกษา เรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม "สารคามพิทยาคม" มีนักเรียนเรียนรวมกันทั้งชายและหญิง

ในปี พ.ศ. 2469 จึงจัดสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นมาเป็น โรงเรียนชั่วคราว มีอาคารเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2469 ศึกษาธิการจังหวัดคือ อำมาตย์ตรีขุนประสาทวิทยากิจ

การศึกษาเล่าเรียนของเด็กชายและเด็กหญิงในเมืองมหาสารคามได้แยกกันโดยเด็ดขาด เด็กหญิงมีโรงเรียนเฉพาะผู้หญิง เรียกว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนผดุงนารี" มาจนกระทั่งปัจจุบัน

เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา โดยเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรก จำนวน 7 คน

ปัจจุบัน โรงเรียนผดุงนารีเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 34 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ห้องเรียน

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักณ์ของโรงเรียน[แก้]

เป็นภาพคบเพลิง มีเปลวห้าเปลว มีรัศมีโดยรอบ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ค.ม.ส. 3

  • ค หมายถึง มีความรู้
  • ม หมายถึง มีมารยาท
  • ส 3 หมายถึง สะอาด สามัคคี มีสุขภาพ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีกรมท่า หมายถึง การทำงานให้เป็นคนสูงค่า มีความสุขุมเยือกเย็นและสุภาพ

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี[แก้]

  1. เป็นผู้มีความในใจใฝ่รู้ ขยันศึกษาค้นคว้า มีความรู้พื้นฐาน อย่างเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติม และมีเจตคติที่ดีต่อสัมมา อาชีพทุกชนิด
  2. เป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา ครูอาจารย์
  3. เป็นผู้รักความสะอาด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
  4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสามัคคีธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย ประหยัด เสียสละเพื่อส่วนรวม และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  6. เป็นผู้ที่สามารถปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]