โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
Satree Thungsong School
ที่ตั้ง
เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ท.ส. (STSS)
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
วิชฺชา จรณ สมฺปฺนนา สาเสฏฺฐา
(ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ)
สถาปนา17 พฤษภาคม 2500
ผู้อำนวยการดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์
จำนวนนักเรียนประมาณ 2200 คน
สี   สีฟ้า-สีขาว
เพลงมาร์ชสตรีทุ่งสง
เว็บไซต์http://www.stss.ac.th/
ดอกไม้ประจำโรงเรียน - ดอกเฟื่องฟ้า

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

แต่เดิมนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมวิสามัญศึกษาในอำเภอทุ่งสงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือโรงเรียนทุ่งสงจัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน สตรีทุ่งสงขึ้น โดยแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนทุ่งสงเดิม พร้อมกับได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประเภท กศ.ส. จำนวน 150,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 210 มีห้องเรียนเฉพาะชั้นบน จำนวน 5 ห้องเรียน ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ น.ศ.128 เนื้อที่ 5ไร่3 งาน 32 8/10 ตารางวา (ต่อมาได้รื้อถอนในปี 2524 เพื่อใช้สถานที่สร้างอาคาร 4 แบบ 418 ค) และได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปี 2501 โดยรับโอนนักเรียนหญิงมาจากโรงเรียนทุ่งสงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย) พร้อมกับรับนักเรียนจากภายนอกจนเต็ม ชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน จำนวน 3 ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีทุ่งสง” ซึ่งดำเนินงานในครั้งแรกโดย นายสวัสดี ณ พัทลุง ครูใหญ่โรงเรียน ทุ่งสงในขณะนั้น มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นางประนอม สังขมณี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2501

การพัฒนาโรงเรียน[แก้]

หลังจากได้รับการก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงก็ได้รับการพัฒนาทางด้านห้องเรียนและจำนวนนักเรียนเรื่อยมา ดังนี้

 • ในช่วง 10 ปีแรก (2501 - 2510) ระดับชั้นเรียนยังคงมีเท่าเดิม คือ 3 ชั้นเรียน (ม.ศ. 1- ม.ศ.3) แต่ละระดับมี 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 200 กว่าคน
 • ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่น 5 โรงเรียนก็ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 8 ห้องเรียน จึงมีนักเรียน ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.2 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.ศ. 3 จำนวน 7 ห้องเรียน รวม 22 ห้องเรียน นอกจากนี้แล้วใน พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2520 ทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลัดบ่ายด้วย โดยเปิดสอนชั้นละ 6 ห้องเรียน เมื่อขึ้นปี พ.ศ. 2521 ได้ทำการยุบผลัดบ่ายทั้งหมด โอนนักเรียนมาเป็นภาคปกติ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ม.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 จำนวน 8 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องเรียน รับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในปีนี้จึงมีจำนวนห้องเรียน คือ ม.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องเรียน ม.ศ. 2 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ. 3 จำนวน 13 ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 39 ห้องเรียน
 • สำหรับชั้น ม.ศ. 1 และชั้น ม.ศ. 4 นั้น ต่อมาได้ถูกยุบในปี 2522 และ 2525 ตามลำดับ คงเหลือจำนวน ชั้นเรียน ม.1 จำนวน 8 ห้อง ม.2 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม. 5 จำนวน 6 ห้องเรียน และ ม.ศ.5 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 42 ห้องเรียน
 • โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2521 ในปี 2526 เป็นต้นมา หลักสูตรเก่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้หมดไป คงเหลือแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น จำนวน 10 – 9 – 9 ห้องเรียน และนักเรียน ม.ปลาย 9 - 9 - 8 ห้องเรียน รวมทั้งหมด มี 54 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,219 คน โดยแยกเป็นนักเรียนหญิง 1,445 คน และนักเรียนชาย 774 คน ครู จำนวน 113 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

 • ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
 • ในปีการศึกษา 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 11 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสวัสดี ณ พัทลุง 17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501
นางประนอม สังขมณี 7 สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503
นางสังวาลย์ ทองปาน 1 มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520
นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์ 30 สิงหาคม 2520 - 29 กันยายน 2521
นางสังวาลย์ ทองปาน 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางสาววิไล เกษสยม 26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533
นางอัปสร วังสะวิบูลย์ 2 พฤศจิกายน 2533 - 24 ตุลาคม 2535
นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช 25 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2536
นางบุญงาม ไชยรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2536 - 31 ตุลาคม 2539
นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 1 ธันวาคม 2539 - 30 ตุลาคม 2543
นายสมคิด เกตุแก้ว 3 พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544
นายกลิ่น นาคนวล 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 16 พฤศจิกายน 2544
นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ 19 พฤศจิกายน 2544 - 13 ธันวาคม 2545
นางเพ็ญจัณย์ โกไศยกานนท์ 16 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
นายปรีชา แร่ทอง 8 พฤษภาคม 2554 - 19 กันยายน 2560
นายสง่า นาวารัตน์ 20 มิถุนายน 2561 - 2563
ดร.สุภาภรณ์ คงคานนท์ 2563 - ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติ[แก้]

อาคารบุษกร ภาพมุมมองภาพถ่ายจากระเบียงอาคารวีรนุช

1. อาคารบุษกรหรืออาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้นใช้เป็นอาคารเรียนห้องเรียนทั่วไป เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระพละศึกษาและสุขศึกษา

อาคารอัคนี มุมมองจากหอประชุม 1

2. อาคารอัคนีหรืออาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน การเงิน ห้องวิชาการ ห้องทะเบียน เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

3. อาคารศรอนงค์หรืออาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. อาคารวงรวีหรืออาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในอาคารวีรนุช

5. อาคารวีรนุชหรืออาคาร 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. อาคารร่วมใจหรืออาคาร 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นอาคารเรียน

7. อาคารหอประชุมเล็บมือนาง มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น

8. อาคารจตุคาม (ชื่อเต็ม"อาคารจตุคามรามเทพ วาสนามหาโชค 2550") 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ในรูปแบบโรงละคร ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนคาบวิชาหลักที่เรียนรวมทั้งสายชั้น

9. อาคารศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา HONDA 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนนักเรียนโครงการพิเศษและห้องเรียนการเขียนแบบ (อาคารนี้จะเชื่อมกับอาคารวีรนุชหรืออาคาร 7 และเรียกชื่อห้องรวมกับอาคาร 7 เป็นห้อง 727 728 และ 729 )

10. อาคารคหกรรม ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนประกอบไปด้วยห้องเรียนปฏิบัติการทางคหกรรมขนาดใหญ่ 2 ห้อง

11. อาคารศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นสตรีทุ่งสงหรือศูนย์วัฒนธรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นอาคารเรียนลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาของท้องถิ่นและมีศาลาไทยเป็นลานสำหรับการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาไทยท้องถิ่น

12. อาคารช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชางานช่าง และ ประกอบไปด้วยลานทดลองกิจกรรมทางการเกษตร

13. อาคารชั่วคราว 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชาศิลปะศึกษาและสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาคารกิจกรรมกีฬา[แก้]

สนามหลัก ประกอบด้วย

 1. อาคารพลศึกษาหรือโรงยิม เป็นลักษณะสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วยสนามวอลเลย์บอล,สนามบาสเกตบอลและลานข้างเป็นสนามเทเบิลเทนนิส อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญมาแล้ว อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (นครศรีธรรมราชเกมส์) รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตในโอกาสต่างๆ
 2. สนามกีฬาประจำโรงเรียน เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยลู่วิ่ง,สนามฟุตซอล 2 สนาม,สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม,สนามเปตองขนาดย่อม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม (บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน) และ ยังมีอัฒจันทร์ปูน 4 หลัง โดยแต่ละหลังสามารถจุผู้ชมได้ 500 ที่นั่ง รวม 2,000 ที่นั่งโดยมีแผนที่จะใช้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานกีฬาสีของโรงเรียนสตรีทุ่งสงและเป็นสนามกีฬาชองชุมชน

สนามย่อย ประกอบด้วย

 1. สนามแบดมินตัน ใช้อาคารหอประชุมเล็บมือนางชั้นที่ 1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการแข่งขัน
 2. สนามแชร์บอล เดิมอยู่บริเวณระหว่างอาคารศรอนงค์ (อาคาร 5) และอาคารบุษกร (อาคาร 3) มักถูกใช้เป็นครั้งคราวเนื่องจากปัจจุบันเป็นลานจอดรถสำหรับคณะครูและบุคลากรและต่อมาได้ใช้ลานบริเวณหน้าอาคาร 4 ในการจัดกิจกรรม

สวนหย่อมและสถานพักผ่อนหย่อนใจ[แก้]

 1. ศาลาไทย ตั้งอยู่รอบบริเวณ ลานเข้าแถว อาคารวีรนุช อาคารศรอนงค์ และ อาคารวงรวีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนและทบทวนความรู้แก่นักเรียน
 2. สวนหย่อมประดับ ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงยิม และ หน้าทางขึ้นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 2 โดยมีน้ำพุขนาดเล็ก และต้นไม้หลากชนิด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศน์จากสวนหย่อมประดับ

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (Native English Educational Development Program ; NEED Program) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)
  • โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (MASTER Program) ระดับชั้นละ 2 ห้อง (60 คน)
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (Chinese Enhancement Program ; CEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
 • ประเภทห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 6 ห้อง (240 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Intensive English Program ; IEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Pre-Cadet Gifted Program ; PCGP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
 • ประเภทห้องเรียนปกติ
  • แนวทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program ; SMP) ระดับชั้นละ 3 ห้อง (120 คน)
  • แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (English and Mathematics Program ; EMP) ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
  • แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (English and Chinese Program ; ECP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น (English French and Japanese Program ; EFJP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]