โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสตรีทุ่งสง
เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
วิชชฺ จรณ สมฺปนฺนา สาเสฎฐา
(ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satree Thungsong School
อักษรย่อ ส.ท.ส.
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง พ.ศ. 2500
เขตการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12
สี          ฟ้า - ขาว
เว็บไซต์

แม่แบบ:FACEBOOK

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยแยกจากโรงเรียนทุ่งสง ซึ่งในอดีตโรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เปิดทำการเรียนการสอนในเฉพาะนักเรียนเพศหญิง และในเวลาต่อมาได้เปิดทำการสอนในประเภทโรงเรียนสหศึกษา โดยมี นาย สวัสดี ณ พัทลุง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งสง ณ ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา:

ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) เดิมแบ่งออกเป็นช่วงชั้นที่ 3 ทั้งสิ้น 33 ห้องเรียนและช่วงชั้นที่ 4 ทั้งสิ้น 21 ห้องเรียนแต่ในปัจจุบันได้แบ่งช่วงชั้นที่ 3 ทั้งสิ้น 27 ห้องเรียนและช่วงชั้นที่ 4 ทั้งสิ้น 27 ห้องเรียน(กำลังเปลี่ยนแปลง) โดยแบ่งแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออกเป็นโครงการพิเศษคือ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED Program),โครงการห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Master Program) และ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาจีน (Chinese Program) ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนในแผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (smart science), วิทย์-คณิต ( Master Program), ศิลป์คำนวณ , ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์ภาษาจีน และ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษแบบเข้มขัน (Intensive English Program) โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2465 คน จำนวนครู 145 คน มีผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น 16 คน (ปีการศึกษา 2556)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสวัสดี ณ พัทลุง 17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501
นางประนอม สังขมณี 7 สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503
นางสังวาลย์ ทองปาน 1 มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520
นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์ 30 สิงหาคม 2520 - 29 กันยายน 2521
นางสังวาลย์ ทองปาน 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางสาววิไล เกษสยม 26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533
นางอัปสร วังสะวิบูลย์ 2 พฤศจิกายน 2533 - 24 ตุลาคม 2535
นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช 25 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2536
นางบุญงาม ไชยรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2536 - 31 ตุลาคม 2539
นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 1 ธันวาคม 2539 - 30 ตุลาคม 2543
นายสมคิด เกตุแก้ว 3 พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544
นายกลิ่น นาคนวล 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 16 พฤศจิกายน 2544
นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ 19 พฤศจิกายน 2544 - 13 ธันวาคม 2545
นางเพ็ญจัณย์ โกไศยกานนท์ 16 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
นายปรีชา แร่ทอง 8 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน


ห้องเรียนต่างๆ[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องที่ 1 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (NEED Program)
 • ห้องที่ 2-3 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (Master Program)
 • ห้องที่ 4 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (Chinese Program)
 • ห้องที่ 5-10 ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องที่ 1 โครงการสร้างความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Smart Science)
 • ห้องที่ 2-4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้องที่ 5-6 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
 • ห้องที่ 7 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส (ศิลป์ฝรั่งเศส)
 • ห้องที่ 8 แผนการเรียนอังกฤษ-จีน (ศิลป์จีน)
 • ห้องที่ 9 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program - IEP)

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติ[แก้]

อาคารบุษกร ภาพมุมมองภาพถ่ายจากระเบียงอาคารวีรนุช

1. อาคารบุษกรหรืออาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้นใช้เป็นอาคารเรียนห้องเรียนทั่วไป

อาคารอัคนี มุมมองจากหอประชุม 1

2. อาคารอัคนีหรืออาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

3. อาคารศรอนงค์หรืออาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. อาคารวงรวีหรืออาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในอาคารวีรนุช

5. อาคารวีรนุชหรืออาคาร 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน

6. อาคารร่วมใจหรืออาคาร 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นอาคารเรียน

7. อาคารหอประชุมเล็บมือนาง มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น

ไฟล์:Jkhall.jpg
มุมมองหอประชุม 2 จากระเบียงอาคารวีรนุช

8. อาคารจตุคาม (ชื่อเต็ม"อาคารจตุคามรามเทพ วาสนามหาโชค 2550") 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ในรูปแบบโรงละคร ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนคาบวิชาหลักที่เรียนรวมทั้งสายชั้น

9. อาคารศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา HONDA 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนนักเรียนโครงการพิเศษและห้องเรียนการเขียนแบบ (อาคารนี้จะเชื่อมกับอาคารวีรนุชหรืออาคาร 7 และเรียกชื่อห้องรวมกับอาคาร 7 เป็นห้อง 727 728 และ 729 )

10. อาคารคหกรรม ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนประกอบไปด้วยห้องเรียนปฏิบัติการทางคหกรรมขนาดใหญ่ 2 ห้อง

11. อาคารศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นสตรีทุ่งสงหรือศูนย์วัฒนธรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นอาคารเรียนลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาของท้องถิ่นและมีศาลาไทยเป็นลานสำหรับการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาไทยท้องถิ่น

12. อาคารช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชางานช่าง และ ประกอบไปด้วยลานทดลองกิจกรรมทางการเกษตร

13. อาคารชั่วคราว 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชาศิลปะศึกษาและสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาคารกิจกรรมกีฬา[แก้]

สนามหลัก ประกอบด้วย

 1. อาคารพลศึกษาหรือโรงยิม เป็นลักษณะสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วยสนามวอลเลย์บอล,สนามบาสเกตบอลและลานข้างเป็นสนามเทเบิลเทนนิส อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญมาแล้ว อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (นครศรีธรรมราชเกมส์) รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตในโอกาสต่างๆ
 2. สนามกีฬาประจำโรงเรียน เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยลู่วิ่ง,สนามฟุตซอล 2 สนาม,สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม,สนามเปตองขนาดย่อม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม (บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน) และ ยังมีอัฒจันทร์ปูน 4 หลัง โดยแต่ละหลังสามารถจุผู้ชมได้ 500 ที่นั่ง รวม 2,000 ที่นั่งโดยมีแผนที่จะใช้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานกีฬาสีของโรงเรียนสตรีทุ่งสงและเป็นสนามกีฬาชองชุมชน

สนามย่อย ประกอบด้วย

 1. สนามแบดมินตัน ใช้อาคารหอประชุมเล็บมือนางชั้นที่ 1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการแข่งขัน
 2. สนามแชร์บอล เดิมอยู่บริเวณระหว่างอาคารศรอนงค์ (อาคาร 5) และอาคารบุษกร (อาคาร 3) มักถูกใช้เป็นครั้งคราวเนื่องจากปัจจุบันเป็นลานจอดรถสำหรับคณะครูและบุคลากรและต่อมาได้ใช้ลานบริเวณหน้าอาคาร 4 ในการจัดกิจกรรม

สวนหย่อมและสถานพักผ่อนหย่อนใจ[แก้]

 1. ศาลาไทย ตั้งอยู่รอบบริเวณ ลานเข้าแถว อาคารวีรนุช อาคารศรอนงค์ และ อาคารวงรวีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนและทบทวนความรู้แก่นักเรียน
 2. สวนหย่อมประดับ ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงยิม และ หน้าทางขึ้นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 2 โดยมีน้ำพุขนาดเล็ก และต้นไม้หลากชนิด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศน์จากสวนหย่อมประดับ

คณะสีภายในโรงเรียนสตรีทุ่งสง[แก้]

คณะกรรมการนักเรียน[แก้]

 1. สีประจำคณะ:ฟ้า-ขาว         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:แต่ละปีจะไม่ซ้ำกัน
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7:เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "คเณศเกมส์"
 4. หมายเหตุ:คณะกรรมการนักเรียนจะมีเพียงแค่ 15 คนต่อ หนึ่งปีการศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินกิจกรรมทุกอย่าง โดยคณะกรรมการนักเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีการศึกษา

คณะอัคนี[แก้]

 1. สีประจำคณะ:สีแสด-ดำ         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:คบเพลิง และไฟ
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7:ลำดับที่ 2

คณะวีรนุช[แก้]

 1. สีประจำคณะ:สีเหลือง-ดำ         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:หญิงสาวพรหมจรรย์
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7: ลำดับที่ 1

คณะบุษกร[แก้]

 1. สีประจำคณะ:สีม่วง-ขาว         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:ดอกบัว
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7: ลำดับที่ 1

คณะศรอนงค์[แก้]

 1. สีประจำคณะ:สีแดง-ขาว         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:ธนู และ ลูกศร
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7:ลำดับที่ 3

คณะวงรวี[แก้]

 1. สีประจำคณะ:สีเขียว-เหลือง         
 2. สัญลักษณ์ประจำคณะ:ดวงอาทิตย์
 3. ผลการแข่งขัน คเณศเกมส์ครั้งที่7:ลำดับที่ 5

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา