โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสตรีทุ่งสง
เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
วิชชฺ จรณ สมฺปนฺนา สาเสฎฐา
(ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satree Thungsong School
อักษรย่อ ส.ท.ส.
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง พ.ศ. 2500
เขตการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12
สี          ฟ้า - ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยแยกจากโรงเรียนทุ่งสง ซึ่งในอดีตโรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เปิดทำการเรียนการสอนในเฉพาะนักเรียนเพศหญิง และในเวลาต่อมาได้เปิดทำการสอนในประเภทโรงเรียนสหศึกษา โดยมี นาย สวัสดี ณ พัทลุง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งสง ณ ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา:

ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) เดิมแบ่งออกเป็นช่วงชั้นที่ 3 ทั้งสิ้น 33 ห้องเรียนและช่วงชั้นที่ 4 ทั้งสิ้น 21 ห้องเรียนแต่ในปัจจุบันได้แบ่งช่วงชั้นที่ 3 ทั้งสิ้น 27 ห้องเรียนและช่วงชั้นที่ 4 ทั้งสิ้น 27 ห้องเรียน(กำลังเปลี่ยนแปลง) โดยแบ่งแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออกเป็นโครงการพิเศษคือ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED Program),โครงการห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Master Program) และ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาจีน (Chinese Program) ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนในแผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (smart science), วิทย์-คณิต ( Master Program), ศิลป์คำนวณ , ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส , ศิลป์ภาษาจีน และ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษแบบเข้มขัน (Intensive English Program) โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2465 คน จำนวนครู 145 คน มีผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น 16 คน (ปีการศึกษา 2556)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสวัสดี ณ พัทลุง 17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501
นางประนอม สังขมณี 7 สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503
นางสังวาลย์ ทองปาน 1 มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520
นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์ 30 สิงหาคม 2520 - 29 กันยายน 2521
นางสังวาลย์ ทองปาน 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางสาววิไล เกษสยม 26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533
นางอัปสร วังสะวิบูลย์ 2 พฤศจิกายน 2533 - 24 ตุลาคม 2535
นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช 25 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2536
นางบุญงาม ไชยรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2536 - 31 ตุลาคม 2539
นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 1 ธันวาคม 2539 - 30 ตุลาคม 2543
นายสมคิด เกตุแก้ว 3 พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544
นายกลิ่น นาคนวล 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 16 พฤศจิกายน 2544
นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ 19 พฤศจิกายน 2544 - 13 ธันวาคม 2545
นางเพ็ญจัณย์ โกไศยกานนท์ 16 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
นายปรีชา แร่ทอง 8 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงาน[แก้]

 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน
 2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและอาคารสถานที่
 3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 4. กลุ่มบริหารงานบุคลากร

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติ[แก้]

อาคารบุษกร ภาพมุมมองภาพถ่ายจากระเบียงอาคารวีรนุช

1. อาคารบุษกรหรืออาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้นใช้เป็นอาคารเรียนห้องเรียนทั่วไป สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,ห้องโรเนียว(อัดสำเนา) และ ห้องพยาบาล

อาคารอัคนี มุมมองจากหอประชุม 1

2. อาคารอัคนีหรืออาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน,สำนักงานรองผู้อำนวยการโรงเรียน,สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ,สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและอาคารสถานที่,สำนักงานกลุ่มบรหารงานบุคลากร,ธนาคารโรงเรียน,สำนักงานทะเบียนและวัดผล,ห้องประชุมพิฆเณศ,สำนักงานกลุ่มงานสารสนเทศ,สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และห้องสมุดคณิตศาสตร์,ห้องวิทยนวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์,สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,ห้องเรียนนักเรียนโครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED Prpgram),ห้องวิทยนวัตกรรมวิชาภาษาต่างประเทศ,สำนักงานโครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED Program),ศูนย์ เอ-เอฟ-เอส ฝ่ายอุปถัมภ์ (AFS) ศูนย์ SEAR ศูนย์ ERIC,ห้องเรียนโครงการความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Master Program) และ ห้องเรียนภาษาจีน

3. อาคารศรอนงค์หรืออาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,ห้องทดลองฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา,ห้องสืบค้นทางวิชาการโครงการความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และ ลานแสดงความสามารถของนักเรียนบริเวณใต้ถุนอาคาร มีชื่อเรียกว่า "เวทีคนกล้า ฟ้าขาว" ซึ่งอาคารนี้เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก

4. อาคารวงรวีหรืออาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ ประกอบไปด้วยสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ห้องเรียนงานประดิษฐ์,ห้องเรียนงานเย็บปัก,ห้องเรียนงานบ้าน,ห้องเรียนธุรกิจ,ห้องวงโยธวาธิต,ห้องเรียนนาฏศิลป์,ห้องเรียนดนตรีไทย และ ยังมีห้องเรียนเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Smart Science)

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในอาคารวีรนุช

5. อาคารวีรนุชหรืออาคาร 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียนโครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED Program),ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส,ห้องเรียนภาษาจีน,สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 และ 2 ,ห้องวิทยนวัตรกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ห้องเรียนจริยธรรม,ศูนย์คอมพิวเตอร์,สำนักงานแนะแนว และ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

6. อาคารร่วมใจหรืออาคาร 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้นติดกับอาคาร 6 เป็นอาคารเรียนประกอบด้วยห้องฟิตเนส,ห้องเรียนงานธุรกิจ,ห้องเรียนพิมพ์ดีดและ ห้องเรียนดนตรีสากล

7. อาคารหอประชุมเล็บมือนาง มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วยโรงอาหารมาตรฐาน,สำนักงานงานบริการ,ร้านถ่ายเอกสาร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยบริเวณด้านข้างของอาคารส่วนที่ติดกับสนามหน้าเสาธง เรียกว่า "ซุ้มเล็บมือนาง" เนื่องจากด้านบนประดับด้วยต้นเล็บมือนางและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญๆ ส่วนชั้นที่ 2 จะเป็นหอประชุมซึ่งใช้ในกิจกรรมประชุมระดับ ใช้เรียนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมต่างๆ โดยมีเวทีขนาดใหญ่และโสตทัศนูปกรณ์ครบครันรวมถึงให้บริการสถานที่แก่ชุมชนด้วย แต่ประสบเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ2558 มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500,000บาท

ไฟล์:Jkhall.jpg
มุมมองหอประชุม 2 จากระเบียงอาคารวีรนุช

8. อาคารจตุคาม (ชื่อเต็ม"อาคารจตุคามรามเทพ วาสนามหาโชค 2550") จัดสร้างด้วยการจัดสร้างองค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่นวาสนามหาโชค เมื่อ พ.ศ. 2550 และเงินสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการโดยมี ฯพณฯ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ส่งมอบอาคารและมี ฯพณฯ นายชิณวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชมากระทำพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ในรูปแบบโรงละคร ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนคาบวิชาหลักที่เรียนรวมทั้งสายชั้น ใช้ในการประชุมระดับและกิจกรรมต่างๆ ,สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน,ห้องประชุมเล็ก,ห้องสืบค้น,ห้องเรียนมัลติมีเดีย และ ห้องเกียรติยศ

9. อาคารศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา HONDA อาคารฮอนด้ามีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนนักเรียนโครงการพิเศษและห้องเรียนการเขียนแบบ,ห้องสืบค้นนวัตกรรมทางการศึกษาส่วนลานด้านล่างเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนรวมถึงร้านสหกรณ์ของโรงเรียน

10. อาคารคหกรรม ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนประกอบไปด้วยห้องเรียนปฏิบัติการทางคหกรรมขนาดใหญ่ 2 ห้องและเป็นอาคารเรียนเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน

11. อาคารศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นสตรีทุ่งสงหรือศูนย์วัฒนธรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นอาคารเรียนลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาของท้องถิ่นและมีศาลาไทยเป็นลานสำหรับการเรียนการสอนในภาควิชาภาษาไทยท้องถิ่นและใกล้กับที่ตั้งของสำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง

12. อาคารช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชางานช่าง และ ประกอบไปด้วยลานทดลองกิจกรรมทางการเกษตร

13. อาคารชั่วคราว มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้น เป็นห้องเรียนในภาควิชาศิลปะศึกษาและสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นอาคารแสดงผลงานทางศิลปกรรม,สำนักงานกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์,สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน,ห้องเตรียมกิจกรรม,สำนักงานชมรมต่อต้านยาเสพติด To Be Number One และ ห้องยุวชนประชาธิปไตย

อาคารกิจกรรมกีฬา[แก้]

สนามหลัก ประกอบด้วย

 1. อาคารพลศึกษาหรือโรงยิม เป็นลักษณะสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วยสนามวอลเลย์บอล,สนามบาสเกตบอลและลานข้างเป็นสนามเทเบิลเทนนิส อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญมาแล้ว อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (นครศรีธรรมราชเกมส์) รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตในโอกาสต่างๆ
 2. สนามกีฬาประจำโรงเรียน เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยลู่วิ่ง,สนามฟุตซอล 2 สนาม,สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม,สนามเปตองขนาดย่อม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม (บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน) และ ยังมีอัฒจันทร์ปูน 4 หลัง โดยแต่ละหลังสามารถจุผู้ชมได้ 500 ที่นั่ง รวม 2,000 ที่นั่งโดยมีแผนที่จะใช้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานกีฬาสีของโรงเรียนสตรีทุ่งสงและเป็นสนามกีฬาชองชุมชน

สนามย่อย ประกอบด้วย

 1. สนามแบดมินตัน ใช้อาคารหอประชุมเล็บมือนางชั้นที่ 1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการแข่งขัน
 2. สนามแชร์บอล เดิมอยู่บริเวณระหว่างอาคารศรอนงค์ (อาคาร 5) และอาคารบุษกร (อาคาร 3) มักถูกใช้เป็นครั้งคราวเนื่องจากปัจจุบันเป็นลานจอดรถสำหรับคณะครูและบุคลากรและต่อมาได้ใช้ลานบริเวณหน้าอาคาร 4 ในการจัดกิจกรรม

สวนหย่อมและสถานพักผ่อนหย่อนใจ[แก้]

 1. ศาลาไทย ตั้งอยู่รอบบริเวณ ลานเข้าแถว อาคารวีรนุช อาคารศรอนงค์ และ อาคารวงรวีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนและทบทวนความรู้แก่นักเรียน
 2. สวนหย่อมประดับ ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงยิม และ หน้าทางขึ้นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 2 โดยมีน้ำพุขนาดเล็ก และต้นไม้หลากชนิด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากป้ายนิเทศน์จากสวนหย่อมประดับ

กีฬาสี[แก้]

 1. ████ คณะอัคนี สีแสด-ดำ (ได้ที่ 3)
 2. ████ คณะวีรนุช สีเหลือง-ดำ (ได้ที่ 5)
 3. ████ คณะบุษกร สีม่วง-ขาว (ได้ที่ 2)
 4. ████ คณะศรอนงค์ สีแดง-ขาว (ได้ที่ 4)
 5. ████ คณะวงรวี สีเขียว-เหลือง (ได้ที่ 1)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา