โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
SWNST.jpg
"นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา"
ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
(ได้รับพระราชทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
134 หมู่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the Princess Mother School , Nakhon Si Thammarat
อักษรย่อ สว. นศ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพลง มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ทั้งหมด 91 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราชและพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในปี 2539 จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษา รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งประจำและไปกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาชาติและเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้ง นอกจากนี้สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช) ยังได้พระราชทานคติพจน์แก่โรงเรียนว่า นิมิตตํ สาธุรูปนํ กตญฺญู กตเวทิตา หมายถึง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” และสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นตราประจำโรงเรียน

การจัดการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ โดยมีเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน คือ ตำบลสวนหลวง ตำบลเชียรเขา ตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 2,3,4,5) และครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดชุมพร ซึ่งโรงเรียนทำการจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ทั้งหมด 91 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราชและพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]