โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
SWNST.jpg
"นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา"
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)
เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat
อักษรย่อ สว.นศ. / SWNST
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สถาปนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (31 ปี 214 วัน)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
สี ███ แดง
███ น้ำเงิน
เพลง มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ต้นไม้ ต้นประดู่แดง
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อังกฤษ: Srinagarindra The Princess Mother School, Nakhon Si Thammarat) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นมาจากโรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสวนหลวง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รับนักเรียนได้จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 85 คน มีนายโชคดี ทัศนโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ทำหน้าที่ประสานงานโรงเรียนสาขา

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ประกาศจัดตั้ง“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” และวันที่ 18 สิงหาคม 2539 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช” โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ความเป็นมาของการจัดตั้ง[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ถือกำเนิดขึ้นหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เขตการศึกษาละ 1 แห่ง โดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นชุดแรก ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี” และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ สำหรับเขตการศึกษา 3 กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ตั้ง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้ง[แก้]

การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีเป้าหมาย คือ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจำ และ ไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน ในด้านคุณภาพจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน 176.289 ล้านบาท

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • สัญลักษณ์ : อักษรพระนามาภิไธย "ส" สีแดง "ว" สีเหลือง อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษาสีน้ำเงิน และมีชื่อโรงเรียนสีแดงอยู่ในโบว์สีเหลือง
  • สีประจำ : ███ แดง ███ น้ำเงิน
  • คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  • คติพจน์ : นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)
  • อัตลักษณ์ : มารยาทงาม มีความกตัญญู
  • เอกลักษณ์ : สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม สืบสานงานพระราชดำริ
  • พระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางถวายเนตร
  • ต้นไม้ : ต้นประดู่แดง

นโยบายการจัดการศึกษา[แก้]

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 3. พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีการศึกษา 4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) 7. สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 8. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]