โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
Kpnlogo.gif
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanjanapisek Wittayalai Nakhon Pathom School
อักษรย่อ กภน.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สหศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ก่อตั้ง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน

สี      เหลือง
     ม่วง
เพลง มาร์ช - กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นหนึ่งใน ๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มีการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกอีกทั้ง 8 แห่ง ซึ่งคณะทำงานในการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เสนอแผนโครงการ และ รมว.ศธ. ได้มอบให้ สพฐ. ได้ปรับใช้งบประมาณปี ๒๕๕๔ มาดำเนินการให้กับโรงเรียนในการปรับปรุงเบื้องต้น โรงเรียนละ ๕ ล้านบาท สำหรับแผนการพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑ ให้ สพฐ. ดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้จัดทำร่วมกัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤกษ์
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่ เหลือง-ม่วง โดยที่
  • สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  • สีม่วง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • คติพจน์พระราชทาน ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์
 • คำขวัญประจำโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

แผนการเรียนที่เปิดสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -ประเทศจีน ภาษาจีน

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

 • นางสายพิณ มณีศรีช่วงเวลาบริหาร 25 กรกฎาคม 2539 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544

ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้นางสายพิณ มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประสานงาน และบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2540

 • นางลัดดา ผลวัฒนะช่วงเวลาบริหาร 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547

ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมาย นางลัดดา ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และลาออกจากราชการเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2547

 • นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ช่วงเวลาบริหาร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549

ประวัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549

 • ดร.สุรีย์พร สุนทรศารทูลช่วงเวลาบริหาร 22 ธันวาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2554

ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มอบหมาย นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 • ดร.นพดล เด่นดวงช่วงเวลาบริหาร 14 ตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน

ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้มอบหมาย นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กาญจนาเกมส์[แก้]

ความเป็นมา การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย "กาญจนาเกมส์" ขึ้นโดยมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ตามจุดเน้นของกลุ่มโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬา นักดนตรี และศิลปะที่ดี มีศักยภาพสูงจนถึงระดับเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูง ขึ้นต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนบุคลากรของแต่ละโรงเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมาย และที่สำคัญการกีฬานับว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอยู่ ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพกฎกติกา การมีน้ำใจนักกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย" เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาและมีพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย นับอเนกประการและกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 โดยในครั้งนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ

 • กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 โรงเรียน จะมีการแข่งขันกีฬาประจำทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาคม เป็นกีฬาสัมพันธ์ที่ทั้ง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยต่างร่วมกันแข่งขันกีฬาและสลับกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

ลำดับเจ้าภาพการแข่งขันกาญจนาเกมส์[แก้]

 • ครั้งที่ 1 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมื่อปี 2544
 • ครั้งที่ 2 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เมื่อปี 2545
 • ครั้งที่ 3 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เมื่อปี 2546
 • ครั้งที่ 4 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมื่อปี 2547
 • ครั้งที่ 5 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2548
 • ครั้งที่ 6 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เมื่อปี 2549
 • ครั้งที่ 7 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เมื่อปี 2550
 • ครั้งที่ 8 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อ ม.ค.ปี 2551
 • ครั้งที่ 9 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เมื่อ ธ.ค.ปี 2551
 • ครั้งที่ 10 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมื่อ ธ.ค.ปี 2552
 • ครั้งที่ 11 ได้จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เมื่อ ธ.ค. ในปี 2553
 • ครั้งที่ 12 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เมื่อ ม.ค. ในปี 2555
 • ครั้งที่ 13 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมื่อ ก.พ. ในปี 2556
 • ครั้งที่ 14 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมื่อ ม.ค. ในปี 2557
 • ครั้งที่ 15 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เมื่อ ธ.ค. ในปี 2558
 • ครั้งที่ 16 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อ ม.ค. ในปี 2560

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กับ การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์[แก้]

 • ในปี พ.ศ. 2551 เป็นการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพต่อจาก การแข่งขันกีฬากาญจนเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ซึ่งการแข่งขันครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่าง 24 - 28 ธันวาคม 2551

กาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 9[แก้]

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 9
 • คำขวัญประจำการแข่งขัน "เกมส์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีองค์ภูมิพล รวมกมลกลุ่มกาญจนา ปฐมฯนคราเรืองรอง"
 • สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน :
  • เป็นเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำ ด้านในมี “ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • “ เลข ๙ ” แสดงถึง การเฉลิมพระเกียรติองค์ภูมิพลรัชกาลที่ ๙
  • “ ห่วง ๙ ห่วง ” แสดงถึง ความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง ๙ โรงเรียน
  • ดอกบัว ” แสดงถึง ความห่วงใย ความผูกพันของคนในกลุ่มกาญจนาฯ ทั้ง ๙ โรงเรียน
  • “ น้ำ ” เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต การหลอมเหลวเป็นหนึ่งเดียวของกาญจนาฯ ทั้ง ๙ โรงเรียน
  • ลายกนก ” แสดงถึง ความเป็นไทย ที่ก้าวไกลสู่สากล

สัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน[แก้]

สุกร เป็นสัตว์เลี้ยงที่ชาวบ้านเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และยังมีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และเครื่องแต่งกายของมาสคอร์ดสุกรนั้น สวมเสื้อสีเหลือและกางเกงสีม่วง ที่เป็นสีประจำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ส่วนเลข ๙ ที่ติดอยู่บนผ้าโพกหัวของสุกรนั้น หมายความว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ครั้งที่ ๙ คบเพลิงที่สุกรถือไว้มือขวา หมายถึง ความโชติช่วงชัชวาลความเจริญก้าวหน้าของการกีฬานั่นเอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]