โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Kaennakhon Witthayalai School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญจรรยาดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นงาน
สถาปนา16 กันยายน พ.ศ. 2511 (55 ปี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร. คมสันต์ ชุมอภัย
จำนวนนักเรียน4,307 ปีการศึกษา 2563[1]
วิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สี   สีแสด สีดำ
เพลงมาร์ชแก่นนครวิทยาลัย,แก่นนครคือเรา เราคือแก่นนคร
เว็บไซต์www.knw.ac.th

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (อังกฤษ: Kaennakhon Witthayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เทียบเท่าโรงเรียนประจำจังหวัด ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 และถูกสถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดยมี อาจารย์เจือ หมายเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ในปีแรกเปิดสอน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 280 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 140 คน และนักเรียนหญิง 140 คน เป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมและเป็นสหศึกษาคือรับทั้งชายทั้งหญิงมาเรียนรวมกัน โดยในสมัยนั้น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนชายให้เรียนในโรงเรียนประจำ จังหวัดชาย (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน), นักเรียนหญิงเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดหญิง (โรงเรียนกัลยาณวัตร) โรงเรียนสหศึกษาคือมีนักเรียนชายและหญิงเรียนรวมกัน ส่วนโรงเรียนมัธยมแบบประสม หมายถึง การเปิดสอนในหลักสูตรที่กว้าง หลากหลาย มีวิชาให้เลือกเรียนได้ตามความรู้ความสามารถที่ตนถนัด (TO EACH HIS OWN ABILITY) มีทั้งวิชาสามัญ วิชาศิลป-ปฏิบัติ(วิชาชีพ) เมื่อจบมัธยมต้นแล้วสามารถจะนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

ในปีแรกที่เปิดการสอนต้องอาศัยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเรียนไปก่อนพร้อมๆกับ โรงเรียนก็เริ่มก่อสร้างไปด้วยจนถึงวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน จึงถือเอาวันนี้เป็นวันเกิดของโรงเรียนด้วย[2]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เดิมมีพื้นที่ 32 ไร่เศษอยู่ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อ พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ ที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นสนามกีฬาจังหวัดอยู่ติดกับโรงเรียนอีก 6 ไร่

ใน ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ขอใช้สนามกีฬาจังหวัดในส่วนที่เหลือสร้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นสนามกีฬาเพิ่มอีก 25 ไร่ รวม พื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา และอีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านพัก ครูอยู่นอกบริเวณโรงเรียน จำนวน 12 ไร่

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสมรุ่นแรกของประเทศไทยใน จำนวน 6 โรงเรียน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นแบบสหศึกษา ในปีแรกที่เปิด ทำการสอนมี 8 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 280 คน จนกระทั่ง 16 กันยายน พ.ศ. 2511 ได้ย้ายมายังสถานที่ปัจจุบัน

โรงเรียนถือเอา วันที่ 16 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนพื้นที่ 63 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • แผนการเรียนหลักสูตรทั่วไป (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน
 • ห้องเรียนพิเศษ ฟุตบอล
 • ห้องเรียนพิเศษ International Program

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED
 • ห้องเรียนพิเศษ โครงการพสวท.สู่ความเป็นเลิศ
 • ห้องเรียนพิเศษ GIFTED แพทย์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน อังกฤษ - จีน
 • แผนการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • แผนการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน
 • แผนการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนพิเศษ English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ฟุตบอล
 • ห้องเรียนพิเศษ International Program

พื้นที่และอาคารในสถานศึกษา[แก้]

อาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนนั้น ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง และอาคารประกอบต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 • อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ ห้องแผนงานและนโยบาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ (เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม) และห้องโสตทัศนศึกษา
 • อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น เป็นอาคารห้องเรียนแนะแนว งานแนะแนว และห้องให้คำปรึกษา
 • อาคาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเรียนดาราศาสตร์ ศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พสวท.)
 • อาคาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น
 • อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น และห้องเรียนจริยธรรม
 • อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.ปลาย และห้องเรียนพิเศษ English Program
 • อาคาร 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.ต้น และห้องหุ่นยนต์
 • อาคาร 40 ปี (อาคาร ICT) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียน ห้องเรียน Inter National Program แบะห้องประชุม
 • อาคาร 50 ปี แก่นนครวิทยาลัย เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ห้องเรียนดาราศาสตร์ ห้องเรียนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
 • อาคารคหกรรม 1 เป็นห้องเรียนวิชาคหกรรม
 • อาคารคหกรรม 2 เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องนาฏศิลป์ (ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานอาคารแล้ว)
 • อาคารอุตสาหกรรมศิลป์
 • อาคารศิลปะกรรม
 • ศาลาลูกเสือ
 • อาคารบัลเล่ต์
 • โรงยิมเนเซียม
 • หอประชุม 2
 • เรือนพยาบาล
 • อาคารเกียรติยศ 30 ปี
 • อาคารศูนย์กีฬา (สนามแบตมินตัน และสนามบาสเก็ตบอล)
 • หอประชุม 2 ชั้น (อาคารกุชชี่) ห้องฟิตเนส ห้องเรียนนาฏศิลป์ และสนามบาสเก็ตบอล

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย[3]
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2510 - 2516
2 นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2516 - 2517
3 นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2517 - 2521
4 นายดิลก วัจนสุนทร พ.ศ. 2521 - 2522
5 นางสาวสุนันทา ศุภนิละ พ.ศ. 2522 - 2532
6 นายวิไล รู้ปัญญา พ.ศ. 2535
7 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ พ.ศ. 2535 - 2538
8 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2538 - 2540
9 นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา พ.ศ. 2540 - 2543
10 นายเจริญ เวียงยศ พ.ศ. 2543 - 2547
11 นางสาวสุมาลี เถียรทอง พ.ศ. 2547 - 2551
12 นายวิรัช เจริญเชื่อ พ.ศ. 2551 - 2557
13 นายวีระเดช ซาตา พ.ศ. 2557 - 2563
14 นายศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย พ.ศ. 2563 - 2564
15 นายคมสันต์ ชุมอภัย พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

คณะสีของโรงเรียนและกีฬาสีของโรงเรียน[แก้]

ในแต่ละปีจะมีกีฬาสีภายในประจำปีของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ ดอกจานเกมส์ ในกีฬาสีก็จะมีการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด และการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ โดยแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะเฟื่องฟ้า (สีแดง)
 • ██ คณะชวนชม (สีชมพู)
 • ██ คณะบานบุรี (สีเหลือง)
 • ██ คณะการเวก (สีเขียว)
 • ██ คณะพยับหมอก (สีฟ้า)
 • ██ คณะอินทนิล (สีม่วง)

สี่จตุรมิตร[แก้]

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ซึ่งเป็นการริเริ่มของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬา อีกทั้งจากการประกวดแข่งขันต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นวิชาการเป็นสำคัญอยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของทั้ง 4 โรงเรียน ซึ่งล้วนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น โดยในการจัดการแข่งขันครั้งแรก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีการศึกษา 2548 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล , การแข่งขันประกวดกองเชียร์-ผู้นำเชียร์แต่ละโรงเรียน (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโชว์สปีริตเชียร์ ไม่มีการแข่งขัน) และมีการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการนักเรียนแต่ละโรงเรียน โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงปบายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประเพณีจตุรมิตรเกมส์นั้น เป็นการเวียนระหว่าง 4 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 4. โรงเรียนกัลยาณวัตร

เอกลักษณ์ของกิจกรรมนี้ นอกจากการแข่งขันบาสเกตบอลแล้ว ยังมีการแสดงสปีริตเชียร์ หรือโชว์ศักยภาพเชียร์และผู้นำเชียร์จากทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งสร้างเสียงฮือฮาและกระแสในทุกๆปี และเป็นหนึ่งในจุดกำเนิดของทีม "นางฟ้า Turbo" ทีมศักยภาพกองเชียร์โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งมีชื่อเสียงมากมายและเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งชื่อกิจกรรมซึ่งใช้การนับเลขภาษาบาลี เป็นขื่อกิจกรรมตามจำนวนครั้ง เริ่มต้นในครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2558 ในชื่อ "ทศวรรษจตุรมิตรเกมส์" จากนั้นในทุกๆครั้ง จะมีการตั้งชื่อเช่นนี้เรื่อยมา โดยในครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2563) ใช้ชื่อว่า "จตุทศ จตุรมิตรเกมส์" โดยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (Sport Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 [ลิงก์เสีย]
 2. "ข้อมูลประวัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-11-02. สืบค้นเมื่อ 2017-08-05.
 3. ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, 2564, สืบคันเมื่อ 9 เมษายน 2566

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]