โรงเรียนสิงห์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
Sing Buri School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ห./S.B.
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญสะอาด ประหยัด พัฒนา ใฝ่หาคุณธรรม
ปญฺญา ชีวิต ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต)
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
(117 ปี 338 วัน)
ผู้ก่อตั้งพระสิงหบุราจารย์
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส06170102
ผู้อำนวยการนายชาคริส ภู่งาม
จำนวนนักเรียน2,915 คน
สี   ฟ้า-แดง
เพลงมาร์ชสิงห์บุรี
ต้นไม้มะกล่ำต้น
เว็บไซต์www.sing.ac.th

โรงเรียนสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แห่งแรกของ จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในรูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน โดยมีเนื้อที่ 121 ไร่

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสิงห์บุรี เดิมชื่อโรงเรียนวัดพรหมสาคร ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2449 ได้รับการสนับสนุนจาก พระสิงห์บุราจารย์ (ลบ บัวสรวง) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตั้งสถานที่เรียน โดยมี สามเณรสงวน ต่อจรัส เป็นครูใหญ่คนแรก สถานที่ตั้งเดิม วัดพรหมสาคร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปลายปี 2452 ทางราชการยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อแรกเปิดสอน มีจำนวนนักเรียนชาย 50 คน ได้จัดสอนเพียง 4 ชั้น อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน ราชบุรุษบุญเหลือ บุญยานุตร เป็นครูใหญ่ พระปลัดเขียวเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้อุปการะ การเรียนการสอน เรียนทุกวัน หยุดเรียนวันพระ

- 1 มิถุนายน 2456 ตั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

- 2 พฤษภาคม 2467 ตั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนกลาง (ม.5)

- 19 กันยายน 2470 กระทรวงธรรมการ มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย และแยกนักเรียนประถมชายและครูไปรวมสอนที่โรงเรียนสตรีเดิมในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและจัดเป็นแผนกประถม ส่วนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเดิมในวัดพรหมสาครจัดเป็นแผนกมัธยม และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี

- ปลายปี พ.ศ. 2474 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง มีพระประชากรบริรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขุนสมรรถคุรุการ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และนายกวย ปาลวัฒน์ คหบดีตำบลบ้านไร่ อำเภออินทร์บุรี บริจาคเงิน 3,000 บาท มณฑลอยุธยาบริจาค 3,000 บาท เปิดอาคารเรียน

- เมื่อ 28 สิงหาคม 2475 และทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนสิงหวัฒนพาห เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลปาลวัฒน์

- 22 มิถุนายน 2476 จังหวัดได้ผ่อนผันให้รับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมต้นเรียนปนกับนักเรียนชาย มีนักเรียนหญิงลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยม 1 วันนี้รวม 7 คน

- 18 ธันวาคม 2477 แยกให้นักเรียนสตรีไปเรียนที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ

- 31 พฤษภาคม 2478 ธรรมการจังหวัด สั่งให้แยกโรงเรียนสตรีที่วัดโพธิ์แก้วไปเรียนที่ศาลา การเปรียญวัดพรหมสาคร และมีการปันเขตนักเรียนชายหญิง ไม่ให้เล่นปะปนกัน

- 17 พฤษภาคม 2484 โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรีแยกตนเอง ไปเปิดทำการสอน ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านบางแค

- มีนักเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนเดิม (โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี) จำนวน 30 คน เป็น นักเรียนชั้นมัธยมสาม 14 คน ชั้นมัธยมสอง 16 คน ครูทั้งหมด 4 คน และนางสาวสมจิตต์ เกตุพล เป็นครูใหญ่คนแรก

- 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนสตรีสิงห์บุรีกับโรงเรียน สิงหวัฒนพาห เป็นโรงเรียนเดียวกัน ประเภทสหศึกษา และให้ชื่อว่า โรงเรียนสิงห์บุรี สังกัดกอง โรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2515 สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้ เป็นสนามบินชั่วคราว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่ ตำบลบางมัญ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ จำนวน 144 ไร่ 19 ตารางวา

- 29 กันยายน 2515 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายพนม ชุณหเสวี (อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิงหวัฒนพาหเดิม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสิงห์บุรี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2515

- กรมสามัญศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนสิงห์บุรีอยู่ในโครงการปรับปรุง ค.ม.ภ. รุ่น 1 (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2517 - 2520 แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 จากการเข้าสู่โครงการ ค.ม.ภ. ทำให้ได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และครู-อาจารย์มากขึ้น

- ปัจจุบันโรงเรียนสิงห์บุรี ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บนเนื้อที่ 121 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา (ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้ขอเนื้อที่ก่อตั้งสำนักงานของทางราชการ 22 ไร่ 1 งาน) มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 10 หลัง โรงฝึก พลศึกษา 1 หลัง อาคารศูนย์กีฬา 1 หลัง หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม-หอสมุด 1 หลัง บ้านพักครู 22 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง ห้องส้วมนักเรียน 12 หลังห้องอาบน้ำ 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 2,915 คน แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น ม.1 12ห้อง ม.2 12ห้อง ม.3 12 ห้อง ม.4 12ห้อง ม.5 12ห้อง และ ม.6 12ห้อง รวม 72 ห้องเรียน

หอสมุดโรงเรียน[แก้]

หอสมุดหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี เริ่มต้นมาจากโครงการขยายห้องสมุดของโรงเรียนสิงห์บุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในช่วงที่นายเมือง ทองยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก พล.ต.ท.ธนู หอมหวล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี จัดทอดผ้าป่าขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2534 และนายโสรส พรทวีทัศน์ ประธานบริษัท ชิชาคัมปะนี จำกัด ได้บริจาคเงินเริ่มแรก 500,000 บาท และบริจาคเงินสมทบภายหลังอีก 500,000 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 1,545,583 บาท จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างห้องสมุดเอกเทศ พอดีกับกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณการสร้างอาคารหอประชุม 101ล./27 ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีจึงปรึกษากับนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายเดิมจากการก่อสร้างอาคารหอสมุดเอกเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ไปเป็นการปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเพื่อใช้เป็นหอสมุดแทน เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาแล้ว นางสาวจินตนา บัวสรวง ได้ติดต่อประสานงานให้ คุณธรรมนูญ วสุวานิช สถาปนิกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกแบบให้ การปรับปรุงก่อสร้างเริ่มดำเนินตั้งแต่เดือน เมษายน 2535 ต่อมา นายเมือง ทองยิ่ง ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และนายเฉลิม ขวัญเมือง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีแทน จึงมารับช่วงดำเนินการต่อ ปรากฏว่างบประมาณใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอ นายเฉลิม ขวัญเมือง และคณะจึงปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประสานกับนายโสรส พรทวีทัศน์ และท่านได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท การก่อสร้างปรับปรุงต่างๆจึงเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2537 นับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่และได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง จึงตั้งชื่อว่า หอสมุดหอมหวล – พรทวิทัศน์

ผลงานดีเด่น[แก้]

ปี พ.ศ. ได้รับรางวัล
2529 - โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน
2537 - ชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย 3 ปี (2535-2537) รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2538 - 16 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร หอวัฒนธรรมและหอสมุด ของโรงเรียนสิงห์บุรี

- ห้องสมุดยอดเยี่ยม กรมสามัญศึกษา - ห้องสมุดดีเด่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน

2540 - ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกรมสามัญศึกษาไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ณ ประเทศเวียดนาม และประเทศเวียดนามนำคณะนาฏศิลป์ มาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่โรงเรียนสิงห์บุรี

2541 ผู้บริหาร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลเข็มกลัดทองคำ โล่เกียรติยศ เงินสด 100,000 บาท จากมูลนิธิคุรุสภา
2542 - ชนะเลิศ การแข่งขันระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 52 ของภาคกลางและภาคตะวันออก

- นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2543 - รางวัลที่ 1 และรางวัลเหรียญทอง การแข่งทักษะทางวิชาการ เขตการศึกษา 6 รวม 13 รายการ

- ชนะเลิศระดับจังหวัดไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 53 ณ จังหวัดสมุทรสาคร 37 รายการ

2544 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำขนมไทย (น้ำดอกไม้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 54 ณ จังหวัดสระบุรี

- ชนะเลิศ งานมหกรรมอินเทอร์เน็ต ของ Nectec ระดับภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

2545 - รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 55 ณ จ.สุพรรณบุรี
2546 - รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อ.ย.น้อย) ระดับเขตการศึกษา 6

- รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข - ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]