โรงเรียนพานพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพานพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยะ พละสมบูรณ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ PHANPHITTAYAKOM (P.P.K.)
อักษรย่อ พ.พ.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (50 ปี)
เพลง มาร์ชพานพิทยาคม ลาหลิว รั้วม่วงขาวร่มรื่น
เว็บไซต์

โรงเรียนพานพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 816 หมู่ 17 ต.เมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย - หญิง) สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 54 ห้องเรียน จัดห้องเรียนเป็น 8, 8, 8, 10, 10, 10 มีนักเรียนรวม 1,908 คน ข้าราชการครู จำนวน 97 คน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 8 คน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน แม่บ้าน คนงาน 54 คน รวม 159 คน ปัจจุบันเปิดสอน 3 ภาษา 1.อังกฤษ 2.จีน 3.ญี่ปุ่น พื้นที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 24 ไร่ 25 ตารางวา

 • ทิศเหนือ จดที่ดินโรงเรียนอนุบาลพาน
 • ทิศใต้ จดที่ดินศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพานพิทยาคม

เมื่อปี พ.ศ. 2506 นายสุชาติ ส.วงศ์พันธ์ ตำแหน่งนายอำเภอพาน นายปรีชา สุวงศ์วาร ศึกษาธิการอำเภอพาน ร่วมด้วย พ่อค้า ประชาชนเห็นว่าอำเภอพานเป็นอำเภอใหญ่มีพลเมืองมากปีหนึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนมาก ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อื่น ทำให้ได้รับความลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงจึงวางแผนขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน บริจาคเงินรวม 40,000 บาท หาที่ดินจำนวน 20 ไร่ แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินมาก จึงดำเนินการแลกเปลี่ยนกับที่ดินของสถานีทดลองพันธุ์ข้าวอำเภอพาน เพื่อให้ได้ที่ดินติดถนนอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน พร้อมกับได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางอย่างรวบรวมไว้ แล้วทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยม แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตเพราะมิได้สร้างอาคารไว้แม้จะอนุญาตในปีต่อมาก็ไม่สำเร็จอีก ในปี พ.ศ. 2509 นายรอด พวงจันทร์แดง นายอำเภอพาน นายประสาท ขจรกลิ่น ศึกษาธิการอำเภอพาน ได้รื้อฟื้นเรื่องมาดำเนินการใหม่ โดยจัดหาวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตามแบบของกรมวิสามัญ (ขณะนั้น) ขนาด 2 ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย 30,000 บาท แล้วทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอพาน โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนพานพิทยาคม" ทางจังหวัดสั่งให้ นายชัชวาลย์ อำมาตย์มณี ครูโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จากนั้นมา โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน หอประชุม โรงฝึกงาน อุปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน มีอาคารเรียน 5 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และหอประชุม 1 หลัง ส่วนอาคารเรียนหลังแรกโรงเรียนได้ดัดแปลงใช้เป็นโรงฝึกพละในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนพานพิทยาคม ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขา ณ ตำบลดอยงามเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล เรื่องขยายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ ประธานสภาตำบลดอยงามและคณะกรรมการสภาตำบลดอยงามในปีการศึกษา 2537 ได้เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คน ในเขตพื้นที่ ต.ดอยงาม ต.เวียงห้าว และตำบลใกล้เคียง โดยใช้สถานที่สภาตำบลเป็นสถานที่เรียน และได้รับอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และดำรงชีวิตตามหลักบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ[แก้]

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะวิชาชีพและดำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริม พัฒนาครูให้เป็นครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ

นโยบาย[แก้]

นักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคมเป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)

 1. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรคณิตฯ วิทย์ ของสสวท.
 2. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
 4. นำชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 5. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนและการสืบค้น
 6. ทางเลือก 2 ภาษา
 7. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการและบริบทท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 9. จัดให้มีและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 10. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เขียนและอ่าน
 11. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 12. โรงเรียนดีระดับจังหวัด
 13. โรงเรียนมาตรฐานสากล

4 กลุ่มงานหลัก[แก้]

กลุ่มอำนวยการ[แก้]

 • งานสารบัญ
 • งานบุคลากร
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุและสินทรัพย์
 • งานควบคุมภายใน
 • งานผลิตเอกสาร
 • งานยานพาหนะ
 • งานแผนงานและสารสนเทศ
 • งานโครงการพิเศษและอื่นๆ
 • งานสำนักงานกลุ่ม

กลุ่มวิชาการ[แก้]

 • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • งานหลักสูตรสถานศึกษา
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานทะเบียน
 • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • งานแนะแนว
 • งานห้องสมุด
 • งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน
 • งานวิจัยและพัฒนาบุคลากร
 • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • งานนิเทศการศึกษา
 • งานโครงการพิเศษและอื่นๆ
 • งานสำนักงานกลุ่ม

กลุ่มกิจการนักเรียน[แก้]

 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม
 • งานกิจการสภานักเรียน
 • งานธนาคารโรงเรียน
 • งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และโรคเอดส์
 • งานระดับชั้น/ครูประจำชั้น
 • งานสำนักงานกลุ่ม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป[แก้]

 • งานสวัสดิการ
 • งานปฏิคม
 • งานสัมพันธ์ชุมชน
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานโภชนาการ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานโสตทัศนศึกษา
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
 • งานนักการภารโรงและลูกจ้าง
 • คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยาธรรม
 • งานสำนักงานกลุ่ม

องค์กรหลัก[แก้]

 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม
 • สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพานพิทยาคม
 • สมาคมศิษย์เก่าพานพิทยาคม
 • มูลนิธิพานพิทยาคม
 • มูลนิธิการศึกษาชัชวาลย์อำมาตย์มณี

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพานพิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชัชวาล อำมาตย์มณี พ.ศ. 2510 - 2523
2 นายสุมิตร ประสิทธิ์ศิลป์ พ.ศ. 2523 - 2524
3 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2524 - 2526
4 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ 2526 - 2529
5 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2529 - 2534
6 นายประสิทธิ์ สุทธิวารี พ.ศ. 2534 - 2535
7 นายวัชระ จันทรสารคาม พ.ศ. 2535 - 2540
8 นายสุพจน์ จินันทุยา พ.ศ. 2540 - 2543
9 นายทำนอง จีนะเมืองใจ พ.ศ. 2543 - 2551
10 นายประเสริฐ กันธะวัง พ.ศ. 2551 - 2554
11 นายสนอง สุจริต พ.ศ. 2554 - 2559
12 นายมานัส พรมรินทร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อาคารเรียน[แก้]

 • 1. อาคารเรียน 1 (ไม้ 1 ชั้น 6 ห้องเรียน)
 • 2. อาคารเรียน 2 (2 ชัน (12 ห้องเรียน)
 • 3. อาคารเรียน 3 (2 ชั้น 12 ห้องเรียน)
 • 4. อาคารเรียน 4 (3 ชั้น 24 ห้องเรียน) ผลกระทบแผ่นดินไหว-สร้างอาคารพระราชทานทดแทน
 • 5. อาคารเรียน 5 (2 ชั้น 14 ห้องเรียน)
 • 6. อาคารเรียน 6 (212 แบบพิเศษ 12 ห้อง)
 • 7. อาคารเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 8. โรงฝึกงาน 4 หลัง

ผลงาน[แก้]

 • 1. สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2550 กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. โรงเรียนในฝัน (โครงการรุ่นที่3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ปี พ.ศ. 2553
 • 3. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
 • 4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard SChool.) รุ่นที่ 1
 • 5. โรงเรียนนำร่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 • 6. โรงเรียนแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 7. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Resource and Instruction Center (ERIC)
 • 8. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพจังหวัดเชียงราย สพม.36
 • 9. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดเชียงราย สพม.36
 • 10. โรงเรียนแกนนำในโครงการนำร่องการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ของกรมสามัญศึกษา
 • 11. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Prigram)
 • 12. โรงเรียนห้องเรียนสีเขียว - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทำเนียบครูโรงเรียนพานพิทยาคม[แก้]

ฝ่ายบริหาร[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ดร.สุพจน์ ทาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
3 รอตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 นางก่องกาญจน์ เดชผล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
5 ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูมาลี เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ 41 ปี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานสีฟ้า
2 ครูสุนีวัลย์ เทพสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ 57 ปี
3 ครูนารีรัตน์ สงวนพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 57 ปี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 ครูนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์ ครูชำนาญการพิเศษ 52 ปี
5 ครูโชติกา มาลัย ครูชำนาญการพิเศษ 44 ปี
6 ครูพิสมัย พัฒนากุล ครูชำนาญการพิเศษ 49 ปี
7 ครูมยุรี ธิป้อ ครูชำนาญการ 53 ปี
8 ครูบุศรินทร์ ธรรมากาศ ครูชำนาญการ 36 ปี
9 ครูสุวรรณี ใจซื่อ ครู หัวหน้างานห้องสมุด
10 ครูทัศวรรณ วงค์บุญมา ครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
11 ครูกัลยา เตชะ ครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
12 ครูจุฑามาศ จุมปู พนักงานราชการ 25 ปี
13 ครูสุกันยา ชุมภูกุล ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูนรมน ดีหล้า ครูชำนาญการพิเศษ 45 ปี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 ครูเชวง จิตรประสาร ครูชำนาญการ 54 ปี
3 ครูสมพล อัตถะเรือง ครูชำนาญการ 42 ปี
4 ครูละมัย อนันตรังสรรค์ ครูชำนาญการ 55 ปี
5 ครูสนธยา อัตถะเรือง ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี
6 ครูกัญญารัตน์ รักแม่ ครูชำนาญการพิเศษ 42 ปี เลขานุการสีฟ้า
7 ครูสุกัลยา ปั้นแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ 46 ปี
8 ครูสิทธิพงษ์ เกตุเสนา ครู 33 ปี รองประธานสีแดง
9 ครูนิสิตา มาทา ครูชำนาญการ 41 ปี
10 ครูประภัสสร เมืองมูล ครูชำนาญการ 40 ปี
11 ครูนงค์คราญ มานะกิจ ครูชำนาญการ 43 ปี
12 ครูปฐมพงษ์ กันทะยศ ครู 31 ปี
13 ครูสิทธิพงศ์ วงษา ครู 33 ปี เลขานุการสีแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูสินิทธ์ วงศ์ธิดาธร ครูชำนาญการ 40 ปี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 ครูนวลินทร์ รอบคอบ ครูชำนาญการพิเศษ 59 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 ครูอรัญญา มงคลสิน ครูชำนาญการพิเศษ 47 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)
4 ครูรัชฎา นิ่มทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ 47 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ดาราศาสตร์)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประธานสีฟ้า
5 ครูพรทิพย์ สุขมามอญ ครูชำนาญการพิเศษ 48 ปี ฟิสิกส์
6 ครูวสันต์ ขันทบัว ครูชำนาญการ 43 ปี เคมี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประธานสีเหลือง
7 ครูวิทยา มาทา ครูชำนาญการ 42 ปี ฟิสิกส์ ประธานสีเขียว
8 ครูสุมาลี นันตา ครูชำนาญการ 43 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)
9 ครูอรอนงค์ สุริภา ครูชำนาญการ 40 ปี เคมี
10 ครูตรีชฎา ประวัง ครู 39 ปี เคมี
11 ครูวิไลลักษณ์ ใจวงค์ ครูชำนาญการ 37 ปี ฟิสิกส์
12 ครูวรรณาภา ยาวิชัย ครูชำนาญการ 35 ปี ชีววิทยา
13 ครูธนัชชา ขันทบัว ครูชำนาญการ 36 ปี ชีววิทยา
14 ครูรุ้งกันยา วรรณมูล ครูชำนาญการ 38 ปี เคมี เลขานุการสีเขียว
15 ครูกฤษดา คำมาบุตร ครูชำนาญการ 35 ปี ฟิสิกส์
16 ครูเปรมกมล ใจตรง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี)
17 ครูศุภรัตน์ มะโน ครู 31 ปี ชีววิทยา
18 ครูวราพร เขื่อนแก้ว ครู 30 ปี เคมี
19 นางสาวนิศารัตน์ อินต๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ปวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ดร.ศักดา วงศ์วรนิรันดร์ ครูชำนาญการพิเศษ 56 ปี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เลขานุการสีเหลือง
2 ครูจารุณี ตาคำ ครูชำนาญการ 56 ปี ภาษาอังกฤษ
3 ครูกิ่งกมล ดอกเกี๋ยง ครูชำนาญการ 48 ปี ภาษาอังกฤษ
4 ครูธิดาสวรรค์ แก่นแก้ว ครูชำนาญการ 50 ปี ภาษาอังกฤษ
5 ครูชลทิชา ชัยชนะ ครูชำนาญการ 41 ปี ภาษาอังกฤษ
6 ครูสิริยากร ก๋าละปุ๊ก ครูชำนาญการ 42 ปี ภาษาอังกฤษ
7 ครูอภิญญา กันจินะ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
8 ครูณรงค์เดช นามแก้ว ครู 32 ปี ภาษาจีน ประธานสีแดง
9 ครูจิราภัค คำมี ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
10 ครูกมลวรรณ ธรรมสอน ครู ภาษาอังกฤษ
11 ครูจิรนุช บุญคง ครู ภาษาจีน
12 ครูจิตติยา ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
13 ครูดารุณี อินชุม ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
14 ครูศราวุธ น้ำสา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
15 ครูวลัยพร ชัยบัวคำ พนักงานราชการ ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ว่าที่ ร.ท.มณฑล ซ้ายขวา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41 ปี
2 ครูอุบลรัตน์ เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ 48 ปี
3 ครูเมวิกา พุทธิมา ครูชำนาญการพิเศษ 51 ปี
4 ครูวันสุข ธิขาว ครูชำนาญการพิเศษ 55 ปี
5 ครูพวงพร ชินะกุล ครูชำนาญการ 57 ปี
6 ครูมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุล ครูชำนาญการ 48 ปี รองประธานสีเหลือง
7 ครูวิมล สุวรรณา ครูชำนาญการ 43 ปี
8 ครูวรรณนภัส หาญชัยนิตยพันธ์ ครูชำนาญการ 48 ปี
9 ครูเสาวภา มณีมูล ครูชำนาญการ
10 ครูณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว ครู 37 ปี
11 ครูเกรียงไกร กิติยศ ครู
12 ครูกฤษณกรรณ แก้วเทพ ครูผู้ช่วย
13 ครูศักดาวุฒิ ดอกกลาง ครูผู้ช่วย รองประธานสีแสด
14 ครูสุรัตน์ ยอดทองคำ ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูสุเทพ มโนสมุทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 56 ปี ดุริยางค์ศิลป์
2 ว่าที่ ร.ต.ศาทิตย์ ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ 52 ปี ดนตรีไทย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3 ครูจิราภา ทองเมือง ครูชำนาญการพิเศษ 53 ปี ศิลปศึกษา
4 ครูสายันต์ กันทะเดช ครูชำนาญการ 39 ปี ศิลปศึกษา
5 ครูนฤมล อุ่นเรือน ครู ศิลปศึกษา
6 ครูสุขนิษฐ์ ยาละ ครู นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูไกรสร มาลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 60 ปี ประธานสีแสด
2 ครูสุวิมล ธิวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 58 ปี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 ครูสมจิตร สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ 56 ปี
4 ครูพิสมัย วังหมื่น ครูชำนาญการพิเศษ
5 ครูไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์ ครูชำนาญการ 55 ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูวันชัย อนันตรังสรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ 59 ปี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ครูพิสมัย คำก้อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ 59 ปี
3 ครูณัฏฐานุช บุรารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 58 ปี เกษตรกรรม
4 ครูดรุณี เตชะตา ครูชำนาญการพิเศษ 51 ปี คหกรรม
5 ครูบุญฤทธิ์ ธิวรรณ์ ครูชำนาญการ 59 ปี
6 ครูพุฒิศักดิ์ มงคลสิน ครูชำนาญการ 48 ปี
7 ครูปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครูชำนาญการ 37 ปี หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์) เลขานุการสีแสด
8 ครูพัชรกันย์ กุลประภัสสร์ ครูชำนาญการ 41 ปี คอมพิวเตอร์
9 ว่าที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล ครูชำนาญการ 52 ปี คอมพิวเตอร์
10 ครูนพดล กันทอน ครูชำนาญการ 43 ปี คอมพิวเตอร์
11 ครูศุภโชค แสงทอง ครูชำนาญการ 36 ปี คอมพิวเตอร์ รองประธานสีเขียว
12 ครูศิวกร กานันตา ครู 34 ปี คอมพิวเตอร์
13 ครูธัญญชล ทองสา ครู 37 ปี คอมพิวเตอร์
14 ครูสุจิตรา แจ้วิสอน ครู คอมพิวเตอร์
15 ครูสัจจา ทะนันใจ ครู คอมพิวเตอร์
16 ครูรตนพร เจียมวิจักษณ์ พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์
17 นายอนุลักษณ์ มโนตา เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง อายุ หมายเหตุ คณะกรรมการสี
1 ครูอภิญญา สุภามณี ครูชำนาญการพิเศษ 54 ปี หัวหน้างานแนะแนว
2 ครูณิลุบล เจริญรุ่งมาลา ครู
3 ครูวัชราภรณ์ ศรีวิทะ ครู

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]