โรงเรียนพานพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพานพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยะ พละสมบูรณ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ PHANPHITTAYAKOM (P.P.K.)
อักษรย่อ พ.พ.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
เพลง มาร์ชพานพิทยาคม ลาหลิว รั้วม่วงขาวร่มรื่น
เว็บไซต์

โรงเรียนพานพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 816 หมู่ 17 ต.เมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย - หญิง) สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 54 ห้องเรียน จัดห้องเรียนเป็น 8, 8, 8, 10, 10, 10 มีนักเรียนรวม 2,066 คน ข้าราชการครู จำนวน 97 คน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 8 คน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน แม่บ้าน คนงาน 54 คน รวม 159 คน ปัจจุบันเปิดสอน 3 ภาษา 1.อังกฤษ 2.จีน 3.ญี่ปุ่น พื้นที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 24 ไร่ 25 ตารางวา

 • ทิศเหนือ จดที่ดินโรงเรียนอนุบาลพาน
 • ทิศใต้ จดที่ดินศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพานพิทยาคม

เมื่อปี พ.ศ. 2506 นายสุชาติ ส.วงศ์พันธ์ ตำแหน่งนายอำเภอพาน นายปรีชา สุวงศ์วาร ศึกษาธิการอำเภอพาน ร่วมด้วย พ่อค้า ประชาชนเห็นว่าอำเภอพานเป็นอำเภอใหญ่มีพลเมืองมากปีหนึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนมาก ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อื่น ทำให้ได้รับความลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงจึงวางแผนขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน บริจาคเงินรวม 40,000 บาท หาที่ดินจำนวน 20 ไร่ แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินมาก จึงดำเนินการแลกเปลี่ยนกับที่ดินของสถานีทดลองพันธุ์ข้าวอำเภอพาน เพื่อให้ได้ที่ดินติดถนนอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน พร้อมกับได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางอย่างรวบรวมไว้ แล้วทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยม แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตเพราะมิได้สร้างอาคารไว้แม้จะอนุญาตในปีต่อมาก็ไม่สำเร็จอีก ในปี พ.ศ. 2509 นายรอด พวงจันทร์แดง นายอำเภอพาน นายประสาท ขจรกลิ่น ศึกษาธิการอำเภอพาน ได้รื้อฟื้นเรื่องมาดำเนินการใหม่ โดยจัดหาวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตามแบบของกรมวิสามัญ (ขณะนั้น) ขนาด 2 ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย 30,000 บาท แล้วทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอพาน โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนพานพิทยาคม" ทางจังหวัดสั่งให้ นายชัชวาลย์ อำมาตย์มณี ครูโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จากนั้นมา โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน หอประชุม โรงฝึกงาน อุปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน มีอาคารเรียน 5 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และหอประชุม 1 หลัง ส่วนอาคารเรียนหลังแรกโรงเรียนได้ดัดแปลงใช้เป็นโรงฝึกพละในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนพานพิทยาคม ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขา ณ ตำบลดอยงามเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล เรื่องขยายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ ประธานสภาตำบลดอยงามและคณะกรรมการสภาตำบลดอยงามในปีการศึกษา 2537 ได้เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คน ในเขตพื้นที่ ต.ดอยงาม ต.เวียงห้าว และตำบลใกล้เคียง โดยใช้สถานที่สภาตำบลเป็นสถานที่เรียน และได้รับอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และดำรงชีวิตตามหลักบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ[แก้]

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะวิชาชีพและดำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริม พัฒนาครูให้เป็นครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ

นโยบาย[แก้]

นักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคมเป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)

 1. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรคณิตฯ วิทย์ ของสสวท.
 2. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
 4. นำชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 5. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนและการสืบค้น
 6. ทางเลือก 2 ภาษา
 7. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการและบริบทท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 9. จัดให้มีและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 10. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เขียนและอ่าน
 11. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 12. โรงเรียนดีระดับจังหวัด
 13. โรงเรียนมาตรฐานสากล

4 กลุ่มงานหลัก[แก้]

 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มวิชาการ
 • กลุ่มกิจการนักเรียน
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป

องค์กรหลัก[แก้]

 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม
 • สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพานพิทยาคม
 • สมาคมศิษย์เก่าพานพิทยาคม
 • มูลนิธิพานพิทยาคม
 • มูลนิธิการศึกษาชัชวาลย์อำมาตย์มณี

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพานพิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชัชวาล อำมาตย์มณี พ.ศ. 2510 - 2523
2 นายสุมิตร ประสิทธิ์ศิลป์ พ.ศ. 2523 - 2524
3 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2524 - 2526
4 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ 2526 - 2529
5 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2529 - 2534
6 นายประสิทธิ์ สุทธิวารี พ.ศ. 2534 - 2535
7 นายวัชระ จันทรสารคาม พ.ศ. 2535 - 2540
8 นายสุพจน์ จินันทุยา พ.ศ. 2540 - 2543
9 นายทำนอง จีนะเมืองใจ พ.ศ. 2543 - 2551
10 นายประเสริฐ กันธะวัง พ.ศ. 2551 - 2554
11 นายสนอง สุจริต พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

อาคารเรียน[แก้]

 • 1. อาคารเรียน 1 (ไม้ 1 ชั้น 6 ห้องเรียน)
 • 2. อาคารเรียน 2 (2 ชัน (12 ห้องเรียน)
 • 3. อาคารเรียน 3 (2 ชั้น 12 ห้องเรียน)
 • 4. อาคารเรียน 4 (3 ชั้น 24 ห้องเรียน) ผลกระทบแผ่นดินไหว-สร้างอาคารพระราชทานทดแทน
 • 5. อาคารเรียน 5 (2 ชั้น 14 ห้องเรียน)
 • 6. อาคารเรียน 6 (212 แบบพิเศษ 12 ห้อง)
 • 7. อาคารเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 8. โรงฝึกงาน 4 หลัง

ผลงาน[แก้]

 • 1. สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2550 กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. โรงเรียนในฝัน (โครงการรุ่นที่3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ปี พ.ศ.2553
 • 3. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
 • 4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard SChool.) รุ่นที่ 1
 • 5. โรงเรียนนําร่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 • 6. โรงเรียนแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 7. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Resource and Instruction Center (ERIC)
 • 8. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพจังหวัดเชียงราย สพม.36
 • 9. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดเชียงราย สพม.36
 • 10. โรงเรียนแกนนำในโครงการนำร่องการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ของกรมสามัญศึกษา
 • 11. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Prigram)
 • 12. โรงเรียนห้องเรียนสีเขียว - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]