โรงเรียนรัตนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนรัตนบุรี
Rattanaburi-logo.jpg
ความรู้ดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ถนนสายรัตนบุรี-ทับใหญ่ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rattanaburi School
อักษรย่อ ร.บ. (RB)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 15 มีนาคม 2493
รหัส 1032650803
เพลง มาร์ชโรงเรียนรัตนบุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนรัตนบุรี อักษรย่อ ร.บ. เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ถนนสายรัตนบุรี-ทับใหญ่ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ริมถนนสายรัตนบุรี-ทับใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดรัตนบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) และตอนปลาย(ม.4-6)

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ : เสมาธรรมจักรครอบพานดวงแก้ว บนคำปรัชญา
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :
 • ปรัชญา : “ปญฺญา นรานํ รตนํ” (ผู้มีปัญญาเปรียบประดุจ มีแก้วสารพัดนึก ย่อมนำไปสู่ความเจริญ)
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นกันเกรา ต้นไทร
 • สีประจำโรงเรียน :
  • ███ สีน้ำเงินหมายถึง เป็นสีแห่งความตั้งมั่น อดทน เพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันสูงสุดเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
  • ███ สีเหลือง หมายถึง เป็นสีแห่งความสว่าง ความดี
ตราสัญลักษณ์
ต้นกันเกรา
ต้นไทร
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประตูหน้าของโรงเรียนรัตนบุรีแห่งปัจจุบัน
ลานหน้าเสาธงและหอประชุมนครเตา

โรงเรียนรัตนบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2493 สถานที่เรียนครั้งแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนรัตนวิทยาคม หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปดังนี้

 • พ.ศ. 2494 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยสร้าง ณ บริเวณสวนสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่า “สวนญี่ปุ่น” ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนรัตนบุรี” (ส.ร.7)
 • พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรัตนบุรีวิทยา” (ร.ว.)
 • พ.ศ. 2515 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ คมช.รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2518 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรัตนบุรี” (ร.บ.)
 • พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 2529) โดยก่อสร้าง ณ สนามบินเก่าในเนื้อที่ 100 ไร่ แยกจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้
  • แห่งที่ 1 (ที่เดิม) จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.3, 4 และ ม.5, 6
  • แห่งที่ 2 (ที่แห่งใหม่) จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1 และ ม.2
 • พ.ศ. 2534 เปิดสาขา 1 แห่ง คือ สาขาหนองเทพ ปัจจุบันคือ โรงเรียนโนนเทพ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
 • พ.ศ. 2535 เปิดสาขา 2 แห่ง คือ สาขา ต.ธาตุ และ ต.แก ปัจจุบันสาขา ต.ธาตุ คือ โรงเรียนธาตุศรีนคร สาขา ต.แก คือโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
 • พ.ศ. 2536 เปิดสาขา 1 แห่ง คือ สาขา ต.ทับใหญ่ ปัจจุบันคือ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
 • พ.ศ. 2538 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับ ม.1-3 และ ม.6
 • พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งที่ 2
 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร
 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424ล (พิเศษ) งบประมาณ 20,296,000 บาท
 • พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร 101/27 (พิเศษ) งบประมาณ 7,185,000 บาท
 • พ.ศ. 2543 แห่งที่ 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.2 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.3-ม.6
 • พ.ศ. 2544 แห่งที่ 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.1 แห่งที่ 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น ม.2-ม.6
 • พ.ศ. 2545
  • ก่อสร้างที่จอดรถยนต์แบบถาวร จำนวน 4 หลัง
  • ศาลาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 หลัง
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร 50 ปี ไปยังอาคารศิลปศึกษา และจากอาคารศิลปศึกษามายังโรงอาหาร
  • วางศิลาฤกษ์หอสมุด “ยุทธ จันทินมาธร”
  • กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนรัตนบุรี (แห่งที่ 1) เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545
 • พ.ศ. 2546
  • โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีมติให้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนรัตนบุรี(แห่งเดิม) มาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรัตนบุรีแห่งใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
 • พ.ศ. 2547
  • จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในบริเวณเดียวกัน ณ โรงเรียนรัตนบุรีแห่งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2548
  • โรงเรียนรัตนบุรี ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ลำดับที่ 74 และลำดับที่ 165 ของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
 • พ.ศ. 2549
  • โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • พ.ศ. 2550
  • รับมอบหอสมุดยุทธ จันทินมาธร จากคุณสุรชัย จันทินมาธร
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2551
  • เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
  • ได้รับรางวัลดีมาก ด้านการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)ในการประกวดสถานศึกษาประเภทที่1 รุ่น2 ของจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2552
  • ริเริ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • เปิดใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2553 เปิดรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
  • ก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มอีก1หลัง ด้วยงบประมาณเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน
  • ต่อเติมชั้นล่างอาคาร4เป็นห้องโสตทัศนศึกษาขนาดใหญ่
  • ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลัง และรั้วโรงเรียน
  • ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารเรียน424หลังคาทรงไทย1หลัง งบประมาณ29,000,000บาท
  • ปรับหอสมุดยุทธ จันทินมาธร เป็นห้องสมุดICTมีระบบInternet ความเร็วสูงในการสืบค้น

รายนามผู้บริหารโรงเรียนรัตนบุรี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายดรุณ พรหโมปกรณ์ พ.ศ. 2493-2494
2 นายสุธี ภูวพันธ์ พ.ศ. 2494-2495
3 นายยุทธ จันทินมาธร พ.ศ. 2495-2520
4 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2420-2521
5 นายบุญเลิศ ฉิมพาลี พ.ศ. 2521-2524
6 นายปรีชา เมืองอํ่า พ.ศ. 2524-2535
7 นายธงชัย เชิงสะอาด พ.ศ. 2535-2539
8 ว่าที่ ร.ต.สำราญ สังขตะอำพน พ.ศ. 2539-2540
9 นายสุริยัน ลามาตย์ พ.ศ. 2540-2542
10 นายสมหมาย เจริญรัตน์ พ.ศ. 2543-2544
11 นายฐิตวัฒน์ พิลึก พ.ศ. 2545-2553
12 นายถนอม บุญปก พ.ศ. 2553-2554
13 นายปริญญา พุ่มไหม พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

ภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • http://www.rattanaburi.ac.th www.rattanaburi.ac.th
 • หนังสือทำเทียบรุ่นนวรัตน์ โรงเรียนรัตนบุรี 2549
 • คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา2559
 • หนังสืออนุสรณ์รุ่นกัญชรัตน์ โรงเรียนรัตนบุรี ปีการศึกษา2559