โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
Mattayomdankhunthod School
ที่ตั้ง
299 หมู่ 1 ถนนเลิศประคอง-หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ข้อมูล
คำขวัญสะอาด สามัคคี เรียนดี มีวินัย
ก่อตั้ง22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
(52 ปี)
ผู้อำนวยการนายวิเชียร ทองคลี่
ครู/อาจารย์130 คน[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน2,007 คน
ปีการศึกษา 2564 [2]
สี         ม่วง-เหลือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ปญฺญา นรานํ รตฺนํ
(ปัญญา คือ แก้วของนรชน)
เว็บไซต์https://sites.google.com/mtddankhuntod.ac.th/mtdankhunthod/home?authuser=0
ภาพการแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมด่านขุนทดที่ได้ที่เรียนต่อ

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อักษรย่อ ม.ท. (MT) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือ 67 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่านขุนทด ไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร มีประวัติความเปนมาดังนี้

 • พ.ศ. 2548 และ 2549 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสรรค์ ปีที่ 1 และ 2

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ป.ป.ส.

 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 3
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี 4
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้รับรางวัลรองแชมป์ประจำฤดูหนาว และรองแชมป์ออป เดอะ แชมป์ รายการชิงช้าสรรค์ ปี5
  • ได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
 • พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ดร.สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผอ.คนที่ 9
ลำดับ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายมุนี ภิรมย์กิจ ครูใหญ่ 2512
2 นายทองขาว โคตรโยธา อาจารย์ใหญ่ 2512-2523
3 นายวิศิษย์ ทรายงาม ผู้อำนวยการ 2523-2528
4 นายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ 2528-2532
5 นายปรีชา ชาตยานนท์ ผู้อำนวยการ 2532
6 นายนพดล จิตตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ 2532-2540
7 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการ 2540-2542
8 นายสานิต นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ 2543
9 นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2543-23 ก.ย.2554
10 นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ 1 ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน

[3]

การจัดชั้นเรียน[แก้]

โรงเรียนได้จัดแผนการจัดห้องเรียนเป็น

แผน/สาขาการเรียน (เฉพาะ ม.ปลาย)[แก้]

  • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนภาษา-สังคมศาสตร์
  • แผนภาษา-ศิลปศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น[แก้]

ภาพลูกเสือโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดชนะการแข่งขันใน โครงการ เก่งสร้างชาติ

สิ่งปลูกสร้าง[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 (พญายา)[แก้]

อาคาร 1 หริอาคารพญายา เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องวิชาการ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องปกครอง
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

อาคาร 2 (พยุง)[แก้]

อาคาร 2 หรือ อาคารพยุง เป็นอาคารสูง 2 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

อาคาร 3[แก้]

อาคาร 3 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 3)
 • ห้องประชุม
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องโยทวาธิต
 • ห้องปฏิบัติการทางดนตรี
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • สหกรณ์โรงเรียน

อาคาร 4[แก้]

อาคาร 4 เป็นสูง 3 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนพณิชยกรรม
 • ห้องพิมพ์ดีด
 • ห้องเรียนสังคมศึกษา
 • ห้องเรียนภาษาไทย

อาคาร 5[แก้]

อาคาร 5 เป็นสูง 3ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
 • ห้องปฏิบัติการ โอเน็ต-เอเน็ต
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
 • ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องสมุดคณิตศาสตร์

อาคาร 6[แก้]

อาคาร 6 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น อาคารนี้ประกอบด้วยห้องดังนี้

 • ห้องผู้อำนวยการ (อาคาร 6)
 • ห้องเกียรติยศ
 • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 • ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการวิชาภาษาต่างประเทศ (sound lab)
 • ห้องสมุดวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ

อาคารฝึกงาน[แก้]

อาคารอุตสาหกรรม[แก้]

อาคารคหกรรม[แก้]

อาคารเกษตร[แก้]

ซุ้มพระ[แก้]

เป็นที่ประดิษฐานพระพูทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

หอประชุม[แก้]

อาคาร 30 ปี[แก้]

อาคาร 30 ปี สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 30 ปีโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคาร 2 ชั้น

 • ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • ชั้นบนหอประชุม และบางครั้งอาจใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬา

อาคารเนินสูงชาญ[แก้]

บ้านพักครู[แก้]

17 หลัง

โรงยิม[แก้]

คณะสี[แก้]

ภาพกิจกรรมกีฬาภายในของมัธยมด่านขุนทด

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะสี โดยตั้งชื่อตามยุคสมัยในประเทศไทย คือ

 • เชียงแสน (สีแดง)
 • สุโขทัย (สีชมพู)
 • อยุธยา (สีแสด)
 • ธนบุรี (สีฟ้า)

วงดนตรีลูกทุ่งมัธยมด่านขุนทด[แก้]

รางวัลจากรายการชิงช้าสวรรค์[แก้]

 • แชมลูกทุ่ง ปปส.
 • แชมป์พิมาย คอนเทสต์
 • แชมป์เทศบาลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 3 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 4 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ประจำฤดูหนาว ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • รองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปี 5 รายการชิงช้าสวรรค์
 • แชมป์ประเทศไทย โครงการ เก่งสร้างชาติ
 • ฯลฯ

นักร้องวงดนตรีลูกทุ่ง[แก้]

อาจารย์ที่ควบคุมวงดนตรี[แก้]

 • อาจารย์ธนัติ สมบัติสิน (อ.โอเลี้ยง)
 • อาจารย์สกุลชัย ไชยสิทธิ์
 • อาจารย์รัตติกร เสมสูงเนิน

แหล่งที่มา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1030201389&Area_CODE=101731
 2. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201389&Area_CODE2=300001
 3. "ทำเนียบผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-12-30. สืบค้นเมื่อ 2010-11-04.