โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Triam Udom Suksa School of the Northeast
TUNE.png
ตราพระเกี้ยว
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนประเภทสหศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2542
(22 ปี)
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี สุกิจ ศรีพรหม
ครู/อาจารย์117 คน[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน2,194 คน
ปีการศึกษา 2564[2]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี     ชมพู
เพลงปิ่นหทัย
คติธรรมนิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
อักษรย่อต.อ./TUNE
ต้นไม้ประจำโรงเรียนราชพฤกษ์
เว็บไซต์http://www.tune.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Triam Udom Suksa School of the Northeast) (อักษรย่อ : ต.อ.) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความเอื้อเฟื้อของ หลวงปริวรรตวรพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครสมัยนั้น ครูใหญ่คนแรก คือ นายประมวล อุปพงษ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2506 นายนิรัตน์ วิภาวิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้ได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนสว่างศึกษา” ในปี พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกระจายคุณภาพไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัด มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสว่างศึกษา” เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้ดำเนินการรับนักเรียนและเปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 57 ไร่ 2 งาน 84ตารางวา[3]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom)
  2. ห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom)
  3. M-EP Class room
  4. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  5. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี(SMT)
  6. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  7. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  8. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ภาษาเกาหลี
  9. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ญี่ปุ่น

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสว่างศึกษา
ลำดับ รายนาม วุฒิการศึกษา ปี ตำแหน่ง
1 นายประมวล อุปพงษ์ ป.ป., พ.ม. พ.ศ. 2500 - 2506 ครูใหญ่
2 นายนิรัตน์ วิภาวิน ป.ป., พ.ม. พ.ศ. 2506 - 2512 ครูใหญ่
พ.ศ. 2513 - 2521 อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2521 - 2529 ผู้อำนวยการ
3 นายบุญธรรม กัลยาบาล พ.ม., กศ.บ. พ.ศ. 2529 - 2533 ผู้อำนวยการ
4 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา ศศ.บ., ค.บ. พ.ศ. 2533 - 2534 ผู้อำนวยการ
5 นายบุญเลิศ สาขามุละ ค.บ. พ.ศ. 2534 - 2535 ผู้อำนวยการ
6 นายแสง ชานัย กศ.บ., ศศ.ม. พ.ศ. 2535 - 2541 ผู้อำนวยการ
7 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี กศ.บ., ค.ม. พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ รายนาม วุฒิการศึกษา ปี ตำแหน่ง
1 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี กศ.บ., ค.ม., Ed.D. พ.ศ. 2542 - 2547 ผู้อำนวยการ
2 นายประทวน วิไลศิลป์ กศ.บ. พ.ศ. 2547 - 2548 ผู้อำนวยการ
3 นายเลอพงษ์ อุทธา กศ.บ., กศ.ม. พ.ศ. 2548 - 2555 ผู้อำนวยการ
4 ว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา กศ.บ., กศ.ม. พ.ศ. 2555 - 2559 ผู้อำนวยการ
5 ว่าที่ร้อยตรี สุกิจ ศรีพรหม ค.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., ศษ.ด. พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]