รายนามปลัดกระทรวงมหาดไทยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
Permanent Secretary for Ministry of Interior
150px
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามหาอำมาตยาธิบดี
สถาปนา9 มีนาคม 2441
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

 1. พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง : 9 มีนาคม 2441 - 12 เมษายน 2456
 2. เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง : 12 เมษายน 2456 - 1 สิงหาคม 2465
 3. พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง : 1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
 4. พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง : 1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
 5. พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : 1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
 6. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) : 1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
 7. พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : 1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
 8. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : 1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
 9. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) : 1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
 10. พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) : 11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
 11. พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) : 1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
 12. ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) : 27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
 13. พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) : 3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
 14. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) : 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
 15. นายถวิล สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
 16. นายพ่วง สุวรรณรัฐ : 2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
 17. นายวิทุร จักกะพาก : 7 มกราคม 2516[1] - 30 กันยายน 2517
 18. นายชลอ วนะภูติ : 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
 19. นายวิญญู อังคณารักษ์ : 1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
 20. นายดำรง สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
 21. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร : 1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
 22. นายเอนก สิทธิประศาสน์ : 1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
 23. นายอนันต์ อนันตกูล : 17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534[2] ,1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
 24. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา : 26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
 25. นายอารีย์ วงศ์อารยะ : 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
 26. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร : 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
 27. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ : 1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
 28. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
 29. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
 30. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
 31. นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
 32. นายวิชัย ศรีขวัญ : 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
 33. นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 34. นายวิเชียร ชวลิต : 1 ตุลาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
 35. นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 36. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2558
 37. นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560
 38. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560[3] ถึง ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/009/134.PDF
 • ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (ไม่เป็นกฎหมาย เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ)
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/212/8.PDF