โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
Fangchanupathum School
ที่ตั้ง
แผนที่
205 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
ข้อมูล
ชื่ออื่นฝ.ช.
F.C.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม
สถาปนา9 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส00210116
ผู้อำนวยการนายประวัติ ผันผาย
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียน1689 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)[1]
สี███ ███ สีน้ำเงิน - สีชมพู
เพลงมาร์ชฝางชนูปถัมภ์[2]
ฝางชนูฯรำลึก[3]
น้ำเงิน-ชมพู[4]
เว็บไซต์http://www.fangchanu.ac.th/

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Fangchanupathum School; ชื่อย่อ: ฝ.ช. - FC) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอฝาง[5] และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในอำเภอฝางที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[6]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2504 โดยอำเภอฝางซึ่งมี ร้อยโทฝาด วัฒนผล เป็นนายอำเภอฝาง นายสวาสดิ์ สุคนธา ศึกษาธิการอำเภอฝางในขณะนั้น นายทองชอบ กินาวงศ์ ผู้อุปการะโรงเรียน ได้ร่วมมือกันหาที่ดินสำหรับที่จะตั้งโรงเรียน โดยได้เลือกเอาที่ดินสงวน ของทางราชการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า ห่างจากตัวอำเภอฝาง 7 กิโลเมตร ได้มีราษฎรตำบลสันทรายและตำบลแม่สูน ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารชั้นเดี่ยว สร้างด้วยไม่ไผ่ หลังคามุงตองพลวง(ตองตึง) สำหรับห้องเรียน และเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้อง เรียน มีนักเรียน 34 คน มีครูสอน 3 คน และได้แต่งตั้ง นายอินทร์ศวร แย้มแสง ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางศึกษาปราสาท มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คนแรก ต่อมาได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทระ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายดำรง วิวัฒนผล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2504 เป็นต้นมา ต่อมา พ.ศ. 2509 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ทำหนังสือยื่นต่อนาย อำเภอฝาง ขอกำหนดบริเวณโรงเรียนที่ แน่นอน และได้ล้อมรั้วชั่วคราวรอบอาณาเขต ซึ่งกำหนดเขตโรงเรียนได้ดังนี้ทิศเหนือ ติดซอยเข้าหมู่บ้านสันลมจอย (บ้านสัน หนองเขียว) มีความยาว 338 เมตร ทิศใต้ ติดที่ดินของนางบัวจันทร์ โค้วสุวรรณ และที่ดินของนายไพรัตน์ รัตนพิชัย มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันตก ติดเนินเขาสันป่าฮัก มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันออก ติดถนนโชตนา มีความยาว 250 เมตร พ.ศ. 2521 เนื่องจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา บริเวณเนื้อที่โรงเรียนไม่เพียงพอ นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำเรื่องขอขยายเนื้อที่ไปทางด้านหลังโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ว่างเปล่าต่อทางอำเภอฝาง และได้รับ อนุมัติในเวลาต่อมา โดยกำหนดเนื้อที่โรงเรียน ทั้งหมด 188 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

ข้อมูลปัจจุบัน[แก้]

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 โทรศัพท์ 0-5334-6740-1 โทรสาร 0-5334-6741 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 44 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,689 คน ผู้บริหาร 5 คน จำนวนครู 87 คน ลูกจ้างประจำ 10 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน พนักงานสำนักงาน 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน โดยมี

 • นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 • นายชัยณรงค์ วงค์เทพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 • นายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วิสัยทัศน์[แก้]

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เป็นต้นแบบโรงเรียนที่จัดการศึกษาเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพภายในปี 2565

พันธกิจ[แก้]

 • บริหารจัดการที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยึดหลักการกระจายอำนาจ (Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) และธรรมาภิบาล (Good gorvernance)
 • สร้างเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 STEPs) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 • พัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education หลักสูตร MEP ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมความรู้ มีทักษะการคิด ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการทำงาและอาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมโลกยุคปัจจุบัน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
 • ระดมทรัพยากร สร้างระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ จากชุมชน องค์กร และประชาสังคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์[แก้]

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[แก้]

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกิจการนักเรียน(อาคาร 07)โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[แก้]

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารกิจการนักเรียน(อาคาร 07) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131005&Area_CODE=101734[ลิงก์เสีย] จำนวนนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 2565
 2. https://drive.google.com/file/d/0ByUgzcG-S0WcVTF6R3lxYVlhM3c/view?usp=drivesdk
 3. https://drive.google.com/file/d/0ByUgzcG-S0WcOTBOMkR4SWJvNzg/view?usp=drivesdk
 4. https://drive.google.com/file/d/0ByUgzcG-S0WcWDJxdUltYktUSTQ/view?usp=drivesdk
 5. "ข้อมูลโรงเรียน". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-26. สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.
 6. "อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-08. สืบค้นเมื่อ 2008-11-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]