โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Rebuild Logo buapit.png
ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
ถนนอุดรธานี-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ข้อมูล
อักษรย่อ น.พ.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 3 เมษายน 2514

(46 ปี 328 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039101001
ผู้อำนวยการ นางวิลาวัลย์ พรหมโส
จำนวนนักเรียน 3,263 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี          ชมพู-ฟ้า
เพลง มาร์ชหนองบัวพิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (ย่อ: น.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า 47 ปี

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ (ปัจจุบัน คือ อาคาร ๓) เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔ ไร่ ครู-อาจารย์ ๓ คน นักเรียน ๙๐ คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา[1]

ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น ๕๙ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ มีครูอาจารย์ รวม ๑๙ คน นักการภารโรง ๒ คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ ๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๒๑ และปี ๒๕๓๕ ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 87 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3200 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 220 คน

อาคารสถานที่ห้องพักครู อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ

อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อาคาร 3 -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสาลี ธรเสนา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
2 นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
3 นายฉลาด นิเทศ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4 นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
5 นายสงบ ผลินยศ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
6 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
7 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
8 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
9 นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

Rebuild Logo buapit.png Nongbuapit.jpg Nongbuapit2.jpg Nongbuapit3.jpg

รูปดอกบัวตูมและดอกบัวบาน หมายถึงนักเรียนที่ได้รับการศึกษาแล้ว และกำลังศึกษาอยู่ และภายใต้ระเบียบวินัยแห่งโรงเรียน และพระแสงดาบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง[2]

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • ความหมายของชื่อโรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร แยกได้เป็น
  • หนองบัว เป็นชื่อของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
  • พิทยาคาร หมายถึง โรงเรียน หรือ แหล่งศึกษาหาความรู้

ดังนั้น โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จึงหมายถึง โรงเรียนที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของจังหวัดหนองบัวลำภู

 • ปรัชญาของโรงเรียน ได้แก่ ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก)
 • คติพจน์โรงเรียน ได้แก่ เรียนดี มีวินัย สามัคคี กีฬาเด่น
 • เพลงประจำโรงเรียน ได้แก่ เพลงมาร์ช โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 • อักษรย่อ ได้แก่ น.พ. (NPK)
 • สีประจำโรงเรียน          ชมพู-ฟ้า

     ชมพูหมายถึง ความอ่อนโยนสดชื่นของสรรพสิ่ง-ชีวิตภายในโลก

     ฟ้า หมายถึง ความสดใสที่เกิดจากปัญญา

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียน
 2. ตราสัญลักษณ์