โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Logo buapit.png
ที่ตั้ง
273/1 ถนนอุดรธานี-วังสะพุง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญ ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
ผู้อำนวยการนายสุขเกษม พาพินิจ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีนภาษาจีน
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี████ ชมพู-ฟ้า
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
เว็บไซต์www.buapit.ac.th

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (อังกฤษ: Nongbua Pittayakarn School; อักษรย่อ: น.พ. — NPK) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า 49 ปี

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวนนักเรียน 3,521 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ท่านปัจจุบันคือ นายบุญมา ภูเงิน

ประวัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี 2516 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 3) เป็นอาคารแบบ 216 โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน 8 ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ครู-อาจารย์ 3 คน นักเรียน 90 คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา[2]

ในปีการศึกษา 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น 59 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 มีครูอาจารย์ รวม 19 คน นักการภารโรง 2 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ 13 ในปี พ.ศ. 2519 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521 และปี 2535 ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ในปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 81 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3,500 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 200 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายบุญมา ภูเงิน โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน [3]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17:15:14/15:15:13 รวม 89 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 218 คน [4] นักเรียน 3,521 คน [5] มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 • 1. โรงเรียนยอดนิยม ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 • 2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ดังนี้
  • 3.1 หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย
   • 1) หลักสูตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ม.1 - ม.6
  • 3.2 โครงการพิเศษ ประกอบด้วย
   • 1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 3) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 4) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 6) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิชและโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน
1 อาคารอำนวยการ
 • สำนักผู้อำนวยการ
 • ห้องการเงิน
 • ห้องประชุมบัวบรรพต
 • ห้องพัสดุ
2
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ห้องพยาบาล
3
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอาเซียน
 • ห้อง E-Classroom สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์ 1-2-3
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1-2
 • ห้องธรณีวิทยา/ดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี 1-2
 • ศูนย์ AFS Thailand
5
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • ห้องประนครเขื่อนขันธ์
 • ห้องสมุด
 • ห้องมินิเธียเตอร์กรุงไทยสานฝัน
ุ6
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย-นาฏศิลป์)
 • ห้องเรียน English integrated study Classroom
 • ห้อง To Be Number One
 • ห้องประชุมกาบแก้วบัวบาน
อาคารศิลปะ
 • ห้องทัศนศิลป์
 • ห้องดนตรี
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
 • ห้องเรียน Independent Study (IS)
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม
 • ห้องโภชนาการ
ห้องกิจการนักเรียน
 • ห้องกิจการนักเรียน
 • คลินิกเสมารักษ์
 • ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
อาคารพละศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
 • ลานกีฬาปิงปอง
 • ห้องเรียนสุขศึกศา
ห้องประชุมศรีบัวพิทย์
 • โรงยิมพลศึกษา
อาคารหอประชุมใหม่
 • โรงยิมพลศึกษา
 • โรงอาหาร 2 ปิด
 • สนามบาสเกตบอล
โรงอาหาร
 • โรงอาหาร 1

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ พิเศษ 3 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
English integrated study EIS 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 40 คน
Science Program SC 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
ห้องเรียนพละศึกษา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 40 คน
ทั่วไป ทั่วไป 14 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ทั่วไป ทั่วไป
14 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 560 คน
รวม 17 ห้องเรียน 670 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 9 ห้องเรียน 350 คน
Gifted Education Program Gifted 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 30 คน
English integrated study EIS 1 ห้องเรียน โครงการของ สสวท 40 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 7 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 280 คน
ภาษา ภาษา 5 ห้องเรียน 200 คน
ภาษาศาสตร์ คณิต-ภาษา 5 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 200 คน
พละศึกษา พละศึกษา 1 ห้องเรียน 40 คน
พละศึกษา พละศึกษา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 40 คน
รวม 15 ห้องเรียน 590 คน

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร[แก้]

 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English integrated study Classroom : EIS
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการรวมพลังก้าวสู่ฝัน (เพชรบัวพิทย์) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสาลี ธรเสนา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
2 นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
3 นายฉลาด นิเทศ ผู้อำนวยการระดับ 8 พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4 นายณรงค์ ชาติภรต ผู้อำนวยการระดับ 8 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการระดับ 9 (เชี่ยวชาญ)ในภายหลัง
5 นายสงบ ผลินยศ ผู้อำนวยการระดับ 8 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
6 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ ผู้อำนวยการระดับ 9 พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
7 นายวีระ พรหมภักดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
8 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
9 นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
11 ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
12 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
13 ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ข้อมูลและสถิติโรงเรียน[แก้]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร และ นักเรียน ดังนี้ [6] (ข้อมูล : ประจำปีการศึกษา 2563)

บุคลากร[แก้]

จำนวนบุคลากรในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ครู (คศ.1) ชำนาญการ (คศ.2) ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) เชี่ยวชาญ (คศ.4) ครูผู้ช่วย
1 2 46 24 65 2 30 15 1 25
รวม 1 คน รวม 2 คน รวม 137 คน รวม 30 คน รวม 15 คน รวม 1 คน รวม 25 คน
รวมทั้งหมด 211 คน

นักเรียน[แก้]

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
281 354 279 386 265 357 161 403 178 363 158 336
635 คน 665 คน 622 คน 564 คน 541 คน 494 คน
รวมทั้งหมด 3,521 คน

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กีฬาสี บัวพิทย์เกมส์[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 50

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง[แก้]

บี้ เดอะสกา ยูทูเบอร์ชื่อดัง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]