โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Nongbua Pittayakarn School
Nongbua Pittayakarn School
พิกัด17°12′40″N 102°26′48″E / 17.21111°N 102.44667°E / 17.21111; 102.44667พิกัดภูมิศาสตร์: 17°12′40″N 102°26′48″E / 17.21111°N 102.44667°E / 17.21111; 102.44667
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญ ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
(ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก)
สถาปนา3 เมษายน 2514 (50 ปี 40 วัน)
ครูใหญ่นายสุขเกษม พาพินิจ

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (อังกฤษ: Nongbua Pittayakarn School; อักษรย่อ: น.พ. — NPK) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู[ต้องการอ้างอิง] ปัจจุบันมีอายุกว่า 50 ปี[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวนนักเรียน 3,521 คน[1]

ประวัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี 2516 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 3) เป็นอาคารแบบ 216 โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน 8 ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ครู-อาจารย์ 3 คน นักเรียน 90 คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา[2]

ในปีการศึกษา 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น 59 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 มีครูอาจารย์ รวม 19 คน นักการภารโรง 2 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ 13 ในปี พ.ศ. 2519 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521 และปี 2535 ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ในปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 81 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3,500 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 200 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายบุญมา ภูเงิน โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน [3]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17:15:14/15:15:13 รวม 89 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 218 คน [4] นักเรียน 3,521 คน[1] มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 • 1. โรงเรียนยอดนิยม ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 • 2. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดำเนินงานโดยเน้น “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ดังนี้
  • 3.1 หลักสูตรปกติ ประกอบด้วย
   • 1) หลักสูตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ม.1 - ม.6
  • 3.2 โครงการพิเศษ ประกอบด้วย
   • 1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   • 3) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 4) โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • 6) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ต้องจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management System) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิชและโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน
1 อาคารอำนวยการ
 • สำนักผู้อำนวยการ
 • ห้องการเงิน
 • ห้องประชุมบัวบรรพต
 • ห้องพัสดุ
2
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ห้องพยาบาล
3
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอาเซียน
 • ห้อง E-Classroom สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์ 1-2-3
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1-2
 • ห้องธรณีวิทยา/ดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี 1-2
 • ศูนย์ AFS Thailand
5
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • ห้องประนครเขื่อนขันธ์
 • ห้องสมุด
 • ห้องมินิเธียเตอร์กรุงไทยสานฝัน
ุ6
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย-นาฏศิลป์)
 • ห้องเรียน English integrated study Classroom
 • ห้อง To Be Number One
 • ห้องประชุมกาบแก้วบัวบาน
อาคารศิลปะ
 • ห้องทัศนศิลป์
 • ห้องดนตรี
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
 • ห้องเรียน Independent Study (IS)
โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม
 • ห้องโภชนาการ
ห้องกิจการนักเรียน
 • ห้องกิจการนักเรียน
 • คลินิกเสมารักษ์
 • ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องโรงฝึกงานอุตสาหกรรม
อาคารพละศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
 • ลานกีฬาปิงปอง
 • ห้องเรียนสุขศึกศา
ห้องประชุมศรีบัวพิทย์
 • โรงยิมพลศึกษา
อาคารหอประชุมใหม่
 • โรงยิมพลศึกษา
 • โรงอาหาร 2 ปิด
 • สนามบาสเกตบอล
โรงอาหาร
 • โรงอาหาร 1

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
G-MATH PROGRAM
GMST 1 ห้องเรียน 30 คน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
G-SCIENCE PROGRAM
1 ห้องเรียน 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE 1 ห้องเรียน 30 คน
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
MINI ENGLISH PROGAM MEP 1 ห้องเรียน 30 คน
บูรณาการการจัดการแรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ EIS 1 ห้องเรียน 40 คน
ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล มวย กรีฑา
Sport Program
SP 1 ห้องเรียน 30 คน
ห้องเรียนทั่วไป ทั่วไป ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ปกติ ปกติ
12 ห้องเรียน 480 คน
รวม 18 ห้องเรียน 670 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 - ม.6)
ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ G-MATH PROGRAM 1 ห้องเรียน 30 คน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ G-SCIENCE PROGRAM 1 ห้องเรียน 30 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE 1 ห้องเรียน 30 คน
เพชรบัวพิทย์ เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Diamond NPK 1 ห้องเรียน 30 คน
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี แบบเข้มข้น lJCK PROGRAM 1 ห้องเรียน 30 คน
บูรณาการการจัดการแรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ EIS 1 ห้องเรียน 40 คน
ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล มวย กรีฑา
Sport Program
SP 1 ห้องเรียน 30 คน
ห้องเรียนทั่วไป ชื่อย่อ ห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 6 ห้องเรียน 240 คน
ภาษาศาสตร์ คณิต-ภาษา 4 ห้องเรียน 160 คน
รวม 17 (16) ห้องเรียน 680 (650) คน

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร[แก้]

 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English integrated study Classroom : EIS
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการรวมพลังก้าวสู่ฝัน (เพชรบัวพิทย์) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
     1. 
No picture available.png
นายสาลี ธรเสนา
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515
     2. 
No picture available.png
นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2523
     3. 
นายฉลาด นิเทศ.jpg
นายฉลาด นิเทศ
ผู้อำนวยการระดับ 8
พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
     4. 
ณรงค์ ชาติภรต 2.jpg
นายณรงค์ ชาติภรต
ผู้อำนวยการระดับ 8
กศ.บ. น.บ.
พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535
     5.  No picture available.png นายสงบ ผลินยศ
ผู้อำนวยการระดับ 8
กศ.บ.
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541
     6. 
นิวรณ์ สุทธิบุญ.png
นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ
ผู้อำนวยการระดับ 9
กศ.ม.
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544
     7. 
วีระ พรหมภักดี.png
นายวีระ พรหมภักดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
คบ.Cert.in Eng(Australia)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550
     8. 
No picture available.png
นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553
     9. 
สนิท วงศ์แสงตา.jpg
นายสนิท วงศ์แสงตา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556
   10. 
วิลาวัณย์ พรหมโส.jpg
นางวิลาวัณย์ พรหมโส
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
   11. 
เล็ก ขมิ้นเขียว.png
ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ปร.ด.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
   12. 
ูบุญมา ภูเงิน.jpg
นายบุญมา ภูเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
   13. 
สุขเกษม พาพินิจ.jpg
ดร.สุขเกษม พาพินิจ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. ปร.ด.
พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กีฬาสี บัวพิทย์เกมส์[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 50

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง[แก้]

บี้ เดอะสกา ยูทูเบอร์ชื่อดัง

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ students
 2. ประวัติโรงเรียน
 3. ลำดับ
 4. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1039760327&Area_CODE=101719

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]