โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Nongbuapittayakarn School
Rebuild Logo buapit.png
ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
ถนนยุทธศาสตร์อุดรธานี-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ข้อมูล
อักษรย่อ น.พ. NPK.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 3 เมษายน 2514
รหัส 1039101001
สี          ชมพู-ฟ้า
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (อังกฤษ: Nongbuapittayakarn School)เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรกๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ (ปัจจุบัน คือ อาคาร ๓) เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔ ไร่ ครู-อาจารย์ ๓ คน นักเรียน ๙๐ คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา

ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น ๕๙ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ มีครูอาจารย์ รวม ๑๙ คน นักการภารโรง ๒ คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ ๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๒๑ และปี ๒๕๓๕ ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 87 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3200 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 220 คน

อาคารสถานที่ห้องพักครู อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ

อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อาคาร 3 -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มศิลปะ

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ป้ายประตูหน้าโรงเรียนในอดีต
ป้ายประตูหน้าโรงเรียนปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายสาลี ธรเสนา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
2.นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
3.นายฉลาด นิเทศ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4.นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
5.นายสงบ ผลินยศ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
6.นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
7.นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
8.นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
9.นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
10.นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ทำเนียบฝ่ายผู้บริหาร[แก้]

นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

Rebuild Logo buapit.png Nongbuapit.jpg Nongbuapit2.jpg Nongbuapit3.jpg

รูปดอกบัวตูมและดอกบัวบาน หมายถึงนักเรียนที่ได้รับการศึกษาแล้ว และกำลังศึกษาอยู่ และภายใต้ระเบียบวินัยแห่งโรงเรียน และพระแสงดาบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง

  • สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
    • ███ชมพูหมายถึง ความอ่อนโยนสดชื่นของสรรพสิ่ง-ชีวิตภายในโลก
    • ███ ฟ้า หมายถึง ความสดใสที่เกิดจากปัญญา
  • อักษรย่อโรงเรียน : น.พ.
  • ปรัชญาโรงเรียน

ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก)

  • คติพจน์โรงเรียน

เรียนดี มีวินัย สามัคคี กีฬาเด่น

สถานที่ติดต่อ[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารถนนอุดร-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์

สำนักผู้อำนวยการ 042-312547

ธุรการ 042-312548

บุคคล 042- 313261

กิจการนักเรียน 087-9506744

วิชาการ 042-312523

รุ่นการจบของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เริ่มจบปีการศึกษา 2516[แก้]

ปีการศึกษาที่จบ ม.ต้น ม.ปลาย ชื่อรุ่น
ม.ศ.3 ม.3 รวม ม.ต้น ม.ศ.5 ม.5 รวม ม.ปลาย
2516 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 1
2517 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2
2518 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 3
2519 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4
2520 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 5
2521 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 6
2522 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 1
2523 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2
2524 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 3
2525 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4
2526 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 5
2527 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 6
2528 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 7
2529 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 8
2530 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 15 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 9
2531 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 10
2532 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 17 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 11
2533 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 18 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 12
2534 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 13
2535 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 14
2536 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 21 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 15
2537 รุ่นที่ 15 รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 16
2538 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 17
2539 รุ่นที่ 17 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 18
2540 รุ่นที่ 18 รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 15 รุ่นที่ 19
2541 รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 26 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 20
2542 รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 27 รุ่นที่ 17 รุ่นที่ 21
2543 รุ่นที่ 21 รุ่นที่ 28 รุ่นที่ 18 รุ่นที่ 22
2544 รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 29 รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 23
2545 รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 30 รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 24
2546 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 21 รุ่นที่ 25
2547 รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 32 รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 26
2548 รุ่นที่ 26 รุ่นที่ 33 รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 27
2549 รุ่นที่ 27 รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 28
2550 รุ่นที่ 28 รุ่นที่ 35 รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 29
2551 รุ่นที่ 29 รุ่นที่ 36 รุ่นที่ 26 รุ่นที่ 30
2552 รุ่นที่ 30 รุ่นที่ 37 รุ่นที่ 27 รุ่นที่ 31
2553 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 28 รุ่นที่ 32
2554 รุ่นที่ 32 รุ่นที่ 39 รุ่นที่ 29 รุ่นที่ 33 บัวปภัสนิมิตร
2555 รุ่นที่ 33 รุ่นที่ 40 รุ่นที่ 30 รุ่นที่ 34 กมุทธามาศ
2556 รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 35 สัตตบงกช
2557 รุ่นที่ 35 รุ่นที่ 42 รุ่นที่ 32 รุ่นที่ 36 กชกรณิกามาศ‬
2558 รุ่นที่ 36 รุ่นที่ 43 รุ่นที่ 33 รุ่นที่ 37 บุษประภัสรัศมี‬
2559 รุ่นที่ 37 รุ่นที่ 44 รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 38
2560 รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 45 รุ่นที่ 35 รุ่นที่ 39

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg

ศิษย์เก่าชื่อดัง[แก้]

  • บี้ เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) ยูทูปเมอร์ชื่อดัง