โรงเรียนวาปีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวาปีปทุม
Wapipathum School
ตราประจำโรงเรียนวาปีปทุม
เรียนดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม
กลฺยา ณ การี กลฺยานํ ปาปการี จ ปาปกํ
(ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)
303/25 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
พิกัด 15°50′57″N 103°22′34″E / 15.849276°N 103.376155°E / 15.849276; 103.376155
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wapipathum School
อักษรย่อ ว.ท. (W.T.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
รหัส 1044410618
ผู้อำนวยการ ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
จำนวนนักเรียน 3,050 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ เขียว - เหลือง
เพลง มาร์ชวาปีปทุม
ดอกไม้ ดอกบัว
เว็บไซต์

โรงเรียนวาปีปทุม(อักษรย่อ: ว.ท., W.T.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล แห่งแรกของอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (ซึ่งในขณะนั้นมีโรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการคือโรงเรียนเรืองวิทยา)ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนระดับอำเภอที่จัดเป็นโรงเรียนยอดนิยม(โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง)รูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน) ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน โดยมีเนื้อที่ 42 ไร่ 40 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่สูงค่า อันเป็นสัญลักษณ์ แทนปัญญา ความศรัทธาและความพากเพียร
 • สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
  •      สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงาม
  •      สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่นอันไพบูลย์ ความศรัทธา ความผาสุก ความรุ่งเรือง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัว
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน กลฺยา ณ การี กลฺยานํ ปาปการี จ ปาปกํ - ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • อัฒลักษณ์ประจำโรงเรียน ลูกเขียวเหลือง เป็นคนดี น้องพี่ผูกพัน
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม นิยมไทย ใส่ใจสุขภาพ[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

คณะครูอาจารย์โรงเรียนวาปีปทุมในยุคแรกๆ

โรงเรียนวาปีปทุมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแสง (วาปีวิทยาคม) ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม) เปิดทำการสอน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 45 คน โดยมีนายจำนง ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง มีลักษณะ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน เป็น งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท บนเนื้อที่ 42 ไร่ 40 ตารางวา ติดถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม เปิดใช้อาคารเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493

ในปีการศึกษา 2503 ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรวิชาสามัญพุทธศักราช 2503 หลังจากนั้น ในปีการศึกษา 2504 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ตามแผนการศึกษาชาติ จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ออกปีละชั้น จนกระทั่งสิ้นสุดในปีการศึกษา 2506

นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม

ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวาปีปทุมเป็นโรงเรียนเครือข่าย การใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 175เขต สำหรับโรงเรียนวาปีปทุม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนวาปีปทุมมีห้องเรียน 61 ห้องเรียน โดยจัดเป็นช่วงชั้นที่ 3 (ม1-3) จำนวน 29 ห้องเรียน (10 - 10 - 9) และช่วงชั้นที่ 4 (4 - 6) จำนวน 30 ห้องเรียน (10 - 10 - 10) แยกเป็นนักเรียนชาย 1,109 คน นักเรียนหญิง 1,551 คน รวมทั้งสิ้น 2,827คน ครู-อาจารย์ 120 คน ชาย 57 คน หญิง 63 คน ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 18 คน (หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ 1 คน นักการภารโรง 13 คน ยาม 3 คน,คนงาน,1 คน)

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวาปีปทุมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีนางสุมาลย์ สุรมณี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา แผนจัดชั้นเรียนเป็น 12-10-10/12-10-10 รวม 64 ห้องเรียนนักเรียน จำนวน 3,028 คน

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวาปีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซึ่งเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ[2]

การจัดการศึกษา[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียนวาปีปทุม

หลักสูตร[แก้]

 • โรงเรียนวาปีปทุมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป จำนวน 10 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (SEM) จำนวน 1 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 8 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน

อาคาร - สถานที่ภายในสถานศึกษา[แก้]

 • ลานพระพุทธรูป ประดิษฐานพระพุทธวาปีศรีปทุม พระพุทธปฏิมาประจำโรงเรียนวาปีปทุม ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน
 • อาคาร 1 - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นอาคาร 2 ชั้น
  • ชั้นล่าง จัดเป็นห้องสมุดประจำโรงเรียน
  • ชั้นบนจัดเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 และ 2
 • อาคาร 2 เป็นอาคารไม้หลังเก่ามี 2 ชั้น เดิมเป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันสภาพอาคารชำรุดและมีปัญหา จึงปิดใช้งานและไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานอาคารหลังนี้
 • อาคาร 3 เป็นอาคารอำนวยการ 3 ชั้น ประกอบด้วย
  • ชั้น 1 เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียนและห้องสภานักเรียน
  • ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องสิริบงกช ห้องผู้อำนวยการและสำนักงานอำนวยการฝ่ายต่างๆ
  • ชั้น 3 เป็นสำนักงานและห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทั้งหมด
 • อาคาร 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย
  • ชั้น 1 ห้องหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ห้องเรียนปิงปอง ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียนและสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
  • ชั้น 2-3 ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศูนย์จิตวิทยาแนะแนว
 • อาคาร 5 เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดเป็นสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องอาเซียนและห้องจริยธรรม
 • อาคาร 6 - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 เป็นอาคาร 3 ชั้น
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องพิลาศปทุมมาลย์ เป็นห้องประชุมปรับอากาศ ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 3
  • ชั้น 2-3 จัดเป็นสำนักงานและห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 3 ชั้น
  • ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และห้อง Resource Center
  • ชั้น 2-3 จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • อาคาร 8 - อาคาร 66 ปี ศรีปทุม เป็นอาคาร 3 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และมีใต้ถุนโล่งใช้สำหรับจัดงาน นิทรรศการ ประชุมสี
  • ชั้น 2-3 จัดเป็นห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • อาคารศิลปะ ประกอบด้วยห้องสำนักงาน ห้องเรียนดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์
 • อาคารอุตสากรรม จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียน 3 ห้อง
 • อาคารคหกรรม ประกอบด้วยห้องเรียน 2 ห้อง
 • อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ใช้สำหรับจัดประชุม กิจกรรม นิทรรศการ และพิธีการต่างๆภายในโรงเรียน
 • อาคารบุณฑริกา เป็นอาคารพลศึกษา ประกอบด้วยสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอล
 • โรงอาหาร ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 • อาคารปทุมมา เป็นอาคารหอประชุม พร้อมด้วยสนามบาสเกตบอลในชั้นบน และโรงอาหารในชั้นล่าง
 • สนามกีฬาโรงเรียน เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล และอัฒจันทร์ 5 หลัง
 • ลานน้ำพุ ตั้งอยู่ ณ ใจกลางโรงเรียน บริเวณรอบๆเป็นสวนหย่อม ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง

คณะสีโรงเรียนวาปีปทุม[แก้]

โรงเรียนวาปีปทุม ได้มีการจัดตั้งคณะสี เพื่อดำเนินการในกีฬาสีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะมีจัดคณะสีสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โดยจะอยู่ในคณะสีนั้นยาวนาน 3 ปี ตลอดการเรียนในช่วงชั้น มีทั้งหมด 5 คณะสี

 • ██ คณะสีเหลือง ควบคุมดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระศิลปศึกษา
 • ██ คณะสีแสด ควบคุมดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และคหกรรม
 • ██ คณะสีชมพู ควบคุมดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรม
 • ██ คณะสีฟ้า ควบคุมดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกษตรกรรม
 • ██ คณะสีแดง ควบคุมดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและฝ่ายสนับสนุนการสอน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. วิสัยทัศน์โรงเรียนวาปีปทุม
 2. ประวัติโรงเรียนวาปีปทุม