สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนรัฐบาล)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic EducationCommission
150px
ที่ทำการ
ไทย
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2546
สืบทอดจาก กรมสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมวิชาการ
งบประมาณ 319,321.0495 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์, ประธานกรรมการ
ผู้บริหารหลัก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ, เลขาธิการ
สนิท แย้มเกษร[2], รองเลขาธิการ
ดร.อัมพร พินะสา, รองเลขาธิการ
พีระ รัตนวิจิตร, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
OBEC.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

ประวัติ[แก้]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า " บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (3) ได้กำหนดให้รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542[3] ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า " การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า " การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาศเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจำภูมิภาคต่างทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[4] จำนวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา[5] จำนวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 17 หน่วยงาน[6]

 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักการคลังและสินทรัพย์
 • สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 • สถาบันภาษาอังกฤษ
 • สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 • สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

รายนามเลขาธิการ สพฐ.[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ จัยสิน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2546
2. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
3. ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
4. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
5. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
6. ดร.กมล รอดคล้าย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
7. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]