โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ: Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) เป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โดยมีนายปิยะ มีอนันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ประวัติสถานศึกษา[แก้]

ยุคแรกเริ่ม: สาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา" ก่อตั้งขึ้นมาจากการมองการณ์ไกลของนายโสภณ สุวรรณโรจน์ อธิการบดีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้น ที่ต้องการให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของอาจารย์ และนักศึกษาครู

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2528 ณ บริเวณวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน

ยุคที่สอง: สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "สถาบันราชภัฏ" และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ซึ่งทางสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 ฉะนั้น จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

ยุคปัจจุบัน: สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก. ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

ปัจจุบัน ทางโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 780 คน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการเปิดสอนแยกเป็น 2 แผนกการศึกษา คือ แผนกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแผนกศิลปศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาณาเขตที่ตั้งของสถานศึกษา[แก้]

สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา: "พระที่นั่งอัฐทิศ: พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9"[แก้]

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรที่ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐ (มีความหมายว่า การมีพระบรมเดชานุภาพ) ในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรีวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระลัญจกรจารึกชื่อสถาบัน ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเป็นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า "PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY"

สีประจำสถานศึกษา: สี "เหลือง-แดง"[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้[2]

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อและสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
(ปีคริสต์ศักราช)
1 นาง อรธิรา บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการ 1985 – 1989
2 ว่าที่ ร.ต. ดาวเรือง เรืองมณี ผู้อำนวยการ 1989 – 1993
3 นาง อรธิรา บัวพิมพ์[# 1] ผู้อำนวยการ 1993 – 1995
4 ผศ. บุญเชิด รัตนานันท์ ผู้อำนวยการ 1995 – 2003
5 นาย สุวัฒน์ ทับทิมเจือ ผู้อำนวยการ 2003 – 2005
6 ผศ. พินพง สัตยพันธ์ ผู้อำนวยการ 2005 – 2009
7 ผศ. สุวัฒน์ ทับทิมเจือ[# 2] ผู้อำนวยการ 2009 – 2017
8 ผศ.ดร. สุวิทย์ ไวยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ 2017 – 2019
9 ผศ. ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการ 2019 – ปัจจุบัน

กลุ่มโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

ชื่อสถานศึกษา จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล เว็บไซต์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ธนบุรี หิรัญรูจี http://mattayom.bsru.ac.th/
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร บางเขน อนุสาวรีย์ http://www.wpm.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร http://www.tru.ac.th/satit/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม http://st.npru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก http://satit.nsru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย http://satitay.aru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาวุ้ง http://satit.pbru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด http://satit.rmu.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง http://satit.vru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ดุสิต วชิระ http://www.sd.ssru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[# 3] อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ http://satit.uru.ac.th/

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

  1. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  2. ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
  3. ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. ภาพถ่ายโดย น.ส.เบญจวรรณ สิทธิเดช
  2. ทำเนียบผู้บริหาร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, <http://www.satitayutthaya.com/14238263/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.>

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]