ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
Kanarasdornbumroong Yala School
ที่ตั้ง
125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.บ.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สถาปนา22 มิถุนายน พ.ศ. 2452
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1002950101
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาเขตโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ๒
สี███ เขียว
███ เหลือง
เพลงมาร์ชคณะราษฎร์
เว็บไซต์www.kbyala.ac.th

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดยะลา ประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงการศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว-เหลือง"
  • สีเขียว หมายถึง ความรัก ความผูกพันระหว่างกันของบุคลากรคณะราษฎร์
  • สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ของสถาบัน อันเนื่องมาจากความมีคุณภาพ
 • ตราประจำโรงเรียน : รูปเชิงเทียนพญานาคสองเศียร มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกำลังเปล่งแสงสว่างโชติช่วงเปลวไฟที่กำลังส่องสว่าง เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นสถาบันที่ให้ความสว่างทางปัญญาแก่นักเรียนให้ออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต"

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดยะลา แรกเริ่มโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านลิมุดตำบลท่าสาป เมื่อ พ.ศ. 2452 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาคารเรียนเป็นอาคารโรงจาก ฝาไม้ไผ่ และขยายชั้นเรียนในปีต่อๆ มาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี รองอำมาตย์ตรี สด สุขหุต เป็นครูใหญ่คนแรก ประมาณ พ.ศ. 2455 พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศเศษวังษา เจ้าเมืองยะลาในสมัยนั้น ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้สร้างโรงเรียนใหม่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งศาลากลาง จังหวัดยะลา ในสมัยนั้น คือ หมู่บ้านสะเตง และย้าย โรงเรียนมาจาก บ้านลิมุด ในปี พ.ศ. 2456 และ ขนานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์บำรุง" และขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ถึง พ.ศ. 2478 จัดสอนเป็น 2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษามีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2479 โรงเรียนมีชั้นเรียน 8 ชั้น เป็นชั้นประถมศึกษา 4 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้น มัธยมศึกษา 4 ชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียนมีมากจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ และคับแคบ เมื่อได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6,000 บาท และเงินสบทบของ"สาขาสมาคมคณะราษฎร์จังหวัดยะลา" อีก 2,000 บาท จึงมาสร้างโรงเรียนใหม่ที่หมู่บ้านนิบง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา คือ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 6 ห้องเรียน และห้องมุขขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องเรียนได้อีก 2 ห้อง สิ้นเงินงบก่อนสร้าง 8,000 บาท แล้วได้ย้ายโรงเรียนมาใน ปี พ.ศ. 2480 ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง " เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2496 กรมวิสามัญศึกษา ได้ประกาศปรับปรุงชื่อโรงเรียนเสียใหม่ทั่วประเทศ เพื่อความเหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา"

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มีผู้บริหารทั้งหมด 28 คน ดังต่อไปนี้

รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองอำมาตย์ตรี สด สุขหุต ครูใหญ่ พ.ศ. 2452-2456
2 นายเจริญ วัชรวิทย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2456
3 นายช้อย รัตนดากุล ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2475
4 นายเล็ก คุปตาสา ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2479
5 นายถ่อง แก้วนิตย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2479-2484
6 นายทองเติม นิลโมจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2490
7 พันเอกรุก นาควิโรจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2490-2493
8 นายธวัช รัตนาภิชาติ ครูใหญ่ พ.ศ. 2493-2496
9 นายศรีพัท มีนะกนิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2496-2498
10 นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2498-2517
11 นายเสรี ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2517-2522
12 นายนำชัย บุญมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522-2524
13 นายธีรชัย สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2527
14 นายวิรัช บุญนำ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527-2529
15 นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
16 นายล้อม จุลรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2533
17 นายพะยงค์ อุบลขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2537
18 นายสถิต อุทัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2538
19 นายชุมพล แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2540
20 นายคำนึง นกแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2541
21 นายสุพจน์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2545
22 นายชิตพล พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2547
23 นายอำไพ จันทรสกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2550
24 นายสมรักษ์ สินสมรส ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2552
25 นายวิชาญ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2554
26 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2560
27 ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560-2563
28.นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

 • รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษาประจำปี 2522, 2523, 2525, 2529, 2535 และ 2539
 • โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนแกนนำปฏิรูบการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล : World-Class Standard School

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถานศึกษานี้[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]