คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่อย่อกจส. / ENV
คติพจน์ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (26 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีรศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต[1]
ที่อยู่
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
สี███ สีเขียวน้ำทะล
เว็บไซต์https://www.envi.psu.ac.th/

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2532 และยกฐานะเป็นคณะในปี 2539

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2531 และรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2532 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนาผลการวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[2]

ซึ่งต่อมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 44 ก วันที่ 3 ตุลาคม 2539

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการดาเนินงาน คือ มุ่งสร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย รับใช้สังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตองค์ความรู้จากงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่การบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[3]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
  • สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะแลและชายฝั่ง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะแลและชายฝั่ง

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ผู้บริหาร สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.
  2. ประวัติคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.
  3. เปดิรับสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2564 สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]