ข้ามไปเนื้อหา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University
ชื่อย่ออกษ. / AGRO
สถาปนา7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (29 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
ที่อยู่
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สี███ สีชมพู
เว็บไซต์https://agro.psu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Agro Industry, Prince of Songkla University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ[แก้]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นในปี 2538 โดยแยกตัวจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และบุคลากรในภาคใต้ โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการ และคำปรึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำผลิตผลเกษตร ประมง ป่าไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และเครื่องอุปโภคโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ตลอดจนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]