คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
MasterChef Thailand.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2537
คณบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
เว็บไซต์ webagro.psu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยขยายตัวจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และบุคลากรในภาคใต้ โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการ และคำปรึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำผลิตผลเกษตร ประมง ป่าไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และเครื่องอุปโภคโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ตลอดจนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปัจจุบันปริญญาตรีได้เปิดสอนเอกเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว แต่สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ