คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันก่อตั้งพ.ศ. 2537
คณบดีรศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
เว็บไซต์webagro.psu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยขยายตัวจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และบุคลากรในภาคใต้ โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการ และคำปรึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำผลิตผลเกษตร ประมง ป่าไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และเครื่องอุปโภคโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ตลอดจนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ