คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Psu.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Technology and Environment
ที่อยู่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
วันก่อตั้ง 19 เมษายน พ.ศ. 2548
คณบดี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
สีประจำคณะ สีม่วงคราม
เว็บไซต์ http://te.psu.ac.th/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ได้แยกตัวออกมาจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตและจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 เป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง มีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีงานวิจัยที่โดดเด่น มีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และที่กำลังพัฒนาเป็นจุดเด่นต่อไปคืองานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมฝั่งอันดามัน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้ มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เน้นการเรียนรู้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทุกหลักสูตร เน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดให้ 30% ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งแรกอย่างน้อย 320 ชั่วโมง และนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา คือ ทำงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งที่ 2 อีก 320 ชั่วโมง และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต (The Greater Phuket digital Paradise : PhD) ทำให้มีการตื่นตัวและกำลังสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่

วิสัยทัศน์[แก้]

ผลิตบัณฑิต งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนแหล่งวิชาการที่ทันสมัย

พันธกิจ[แก้]

 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ผลิตงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ฝั่งอันดามัน ประเทศและนานาชาติ
 • เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
 • ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • Environmental Management Technology (International Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • Environmental Management Technology

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • เว็บไซต์หลักคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [1]
 • เว็บไซต์ประวัติคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม [2]
 • เว็บไซต์วิสัยทัศน์และพันธกิจ [3]
 • เว็บไซต์หลักสูตรที่เปิดสอน [4]