คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
สถาปนาพ.ศ. 2545
คณบดีดร.มูอัสซัล บิลแสละ
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
สี███ สีเงิน
มาสคอต
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์commsci.psu.ac.th

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่ง "สังคมสารสนเทศ" (information society) และ "สังคมฐานความรู้" (knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล็งเห็นว่าคณะวิชาด้านการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเรียน และตลาดแรงงานในขณะนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มดำเนินการ “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและวิทยาการสื่อสารและสารสนเทศ” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร” และได้เริ่มต้นร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2539

ต่อมาในปี 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ ทำให้การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายในมหาวิทยาลัยหลายโครงการต้องหยุดชะงักไป รวมทั้งโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารด้วย คณะกรรมการดำเนินงานฯ จึงร่วมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาวิชาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542

จนกระทั่งในปีการศึกษา 2545 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาการสื่อสาร” เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในปีเดียวกันนั้นก็ได้เปิดสอนและรับนักศึกษารุ่นแรก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาการสื่อสารเปิดสอนอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

วัตถุประสงค์[แก้]

คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสนับสนุนการผลิต บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค

  1. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน และเป็นฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทำวิจัยมากขึ้น และนำผลการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การเผยแพร่การบริการวิชาการ การยื่นขอสิทธิบัตรหรือการประยุกต์ใช้ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
  3. เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการแสวงหาทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านทุนวิจัย
  4. เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและขยายผลสู่ระดับชาติและนานาชาติ
  5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคใต้และประเทศ ให้สามารถสร้างโอกาสและความเป็นผู้นำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
  6. เพื่อให้มีระบบการพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานวิจัย รวมทั้งระบบการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

หน่วยงาน[แก้]

  • ภาควิชานิเทศศาสตร์
  • ภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]