วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Prince of Songkla University International College, Suratthani Campus
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่อย่อPSUIC SRC
สถาปนา21 เมษายน พ.ศ. 2561 (4 ปี)
คณบดีดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิตย์ (รักษาการแทนรองคณบดี)
ที่อยู่
31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สี         สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เว็บไซต์https://ic.surat.psu.ac.th/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Prince of Songkla University International College, Suratthani Campus) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียกอีกชื่อว่า วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการสับสนกับวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ในการสร้าง UIC จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้และต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาตลอดจน วิธีการส่งมอบโปรแกรมของ UIC เมื่อระบุสถานะของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต จะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าจะจัดสอนที่วิทยาเขตใดจึงจะได้ผลตอบรับดี

หลังจาการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยจึงต้องการขยายวิทยาลัยนานาชาติไปสู่วิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 396 (4/2561) เพื่อหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักเรียนทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประชาคมโลก ตลอดจนมีแนวคิดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ยังทำหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้คสามสามารถทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปอีกด้วย[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติ สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]