วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่ออังกฤษPrince of Songkla University International College, Suratthani Campus
อักษรย่อPSUIC SRC
ที่อยู่31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
วันก่อตั้ง21 เมษายน พ.ศ. 2561 (4 ปี)
คณบดีดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิตย์ (รักษาการแทนรองคณบดี)
สีประจําคณะ         สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เว็บไซต์https://ic.surat.psu.ac.th/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Prince of Songkla University International College, Suratthani Campus) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียกอีกชื่อว่า วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการสับสนกับวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ในการสร้าง UIC จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้และต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการสรรหาบุคลากรและนักศึกษาตลอดจน วิธีการส่งมอบโปรแกรมของ UIC เมื่อระบุสถานะของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เสนอเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต จะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าจะจัดสอนที่วิทยาเขตใดจึงจะได้ผลตอบรับดี

หลังจาการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยจึงต้องการขยายวิทยาลัยนานาชาติไปสู่วิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 396 (4/2561) เพื่อหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักเรียนทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประชาคมโลก ตลอดจนมีแนวคิดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ยังทำหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้คสามสามารถทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปอีกด้วย[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติ สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]