ข้ามไปเนื้อหา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
ชื่อย่อทรธ. / NR
คติพจน์ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สถาปนา21 ตุลาคม พ.ศ. 2518 (48 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีรศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
ที่อยู่
15 ถ.กาญจนวิณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สี███ สีเขียวน้ำทะล
มาสคอต
ดอกมะลิลา
เว็บไซต์http://natres.psu.ac.th/

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Natural Resourses, Prince of Songkla University) เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนครั้งแรกในปี 2518 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2518 และประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Natural Resources มี ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรกของคณะ[1]

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี 2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี 2547 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี 2550 และสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ) ปี 2557 (ยกเลิกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563) ซึ่งทางคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภายใน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[3]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช พ.ศ. 2518 - 2520
2. ผศ.ดร.สุมณฑา กุลละวนิชย์ พ.ศ. 2520 - 2521 (รักษาการ)
3. ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา พ.ศ. 2521 - 2522 (รักษาการ)
4. ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ พ.ศ. 2522 (รักษาการ)
5. ศ.ดร. สุจินต์ จินายน พ.ศ. 2522 - 2530
6. รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ พ.ศ. 2530 - 2538
7. ผศ.ดร. เสียง กฤษณีไพบูลย์ พ.ศ. 2538 (รักษาการ)
8. ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช พ.ศ. 2538
9. รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู พ.ศ. 2538 - 2544
10. ผศ.ดร. เสียง กฤษณีไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548
11. รศ.ดร. วัลลภ สันติประชา พ.ศ. 2548 - 2556
12. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต พ.ศ. 2556 - 2564
13. รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.
 2. หลักสูตร สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.
 3. ทำเนียบคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]