คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขตภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นคณะที่ได้รับความไว้วางใจในการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต อันเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่าบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ออกไปมีโอกาสตกงานที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสาขาทางด้านชีววิทยา

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2510 เพื่อรับภาระงานสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการเตรียมรับการขยายงานเพื่อก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งเมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน ปีเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะอย่างเป็นทางการ และคณะได้จัดตั้งภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ขึ้นเป็นสามภาควิชาแรก

พ.ศ. 2512 คณะได้เริ่มรับนักศึกษาของคณะฯเองในสาขาวิชาเคมีและคณิตศาสตร์เป็นรุ่นแรก ในการเรียนการสอนนอกจากจะสอนโดยอาจารย์ของคณะฯ แล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย ในปีเดียวกันนั้นคณะได้ก่อตั้งภาควิชาชีววิทยาขึ้นเป็นภาควิชาที่สี่

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 คณะวิทยาศาสตร์ได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว มาดำเนินการสอน ณ ศูนย์ศึกษาอรรถกระวีสุนทร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในปีถัดมาคณะได้จัดตั้งหน่วยงานรวมทางด้านพรีคลินิก 5 หน่วยวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา เพื่อบริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเพิ่งได้รับการจัดตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 คณะได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นรุ่นแรก ในปีต่อมา คณะได้อนุมัติในการตั้งหน่วยงานทางพรีคลินิกทั้ง 5 หน่วย ขึ้นเป็นภาควิชา พร้อมกันนั้นได้มีการจัดตั้งหน่วยวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปขึ้น

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2529 คณะวิทยาศาสตร์จึงเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยในขณะนั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ และในอีกสองปีต่อมา ได้มีการการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัย โดยใช้ห้อง M101 อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นสถานที่ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย นับว่าเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบนี้ และในอีกห้าปีต่อมาคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ในปี พ.ศ. 2534 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2536 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2543 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต มาศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาดังกล่าวจึงเป็นภาควิชาเดียวในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจาก 2 วิทยาเขต เรียนร่วมกัน

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา ปริญญาโท 20 สาขาวิชา และปริญญาเอก 9 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,951 คน ปริญญาโท 386 คน และปริญญาเอก 101 คน[1] อาจารย์และบุคลากรรวม 552 คน (ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550)

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษาทุกคณะจะเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ที่อาคารของคณะ และนักศึกษาทุกคณะยกเว้นวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่คณะเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะยังให้บริการการเรียนการสอนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร และการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สีเหลือง หมายถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง เพียบพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
 • ดอกบานบุรี เป็นสัญลักษณ์แทนแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่กระจายไปตามที่ต่างๆ เนื่องจากพืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ง่าย และเป็นไม้มงคล

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รศ.ร.อ.ดร.ประดิษฐ์ เชยจิตร ร.น. พ.ศ. 2510 - 2517
รศ.ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ พ.ศ. 2517 - 2522
ศ.พ.ท.ดร.บุญพฤกษ์ จาฏามระ พ.ศ. 2522 - 2530
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช พ.ศ. 2530 - 2534
ผศ.จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์ พ.ศ. 2534 - 2538
ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ พ.ศ. 2538 - 2542
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ พ.ศ. 2542 - 2549
รศ.ดร.จุฑามาศ ศตสุข พ.ศ. 2549 - 2555
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา[แก้]

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาเอก
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
กายวิภาคศาสตร์ -
 • กายวิภาคศาสตร์
-

คณิตศาสตร์

 • คณิตศาสตร์
 • สถิติ
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
-
เคมี
 • เคมี
 • เคมีเชิงฟิสิกส์
 • เคมีวิเคราะห์
 • เคมีศึกษา
 • เคมีอนินทรีย์
 • เคมีอินทรีย์
 • เคมี
 • เคมีอินทรีย์

จุลชีววิทยา

 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยา
ชีวเคมี -
 • ชีวเคมี
 • ชีวเคมี

ชีววิทยา

 • ชีววิทยา
 • ชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
 • นิเวศวิทยา
 • พฤกษศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • ชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
 • ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
- -

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-


-
ฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์
 • ธรณีฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์
 • ธรณีฟิสิกส์

เภสัชวิทยา

-
 • เภสัชวิทยา
 • เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
 • วัสดุศาสตร์
- -

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

 • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เคมี-ชีววิทยา
 • นิติวิทยาศาสตร์
-

สรีรวิทยา

-

หน่วยวิจัยภายในคณะ[แก้]

สถานที่สำคัญภายในคณะ[แก้]

 • อาคารสำนักงานบริหารคณะ เดิมอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี แต่เมื่อมีการสร้างสำนักงานอธิการบดีบริเวณด้านหลังพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก อาคารดังกล่าวจึงได้รับการโอนเป็นสมบัติของคณะวิทยาศาสตร์[2]
 • อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เป็นสถาปัตยกรรมประธานของคณะ ออกแบบโดยอาจารย์ อมร ศรีวงศ์ ภายในประกอบด้วยห้องบรรยาย 5 ห้อง คือห้องบรรยาย L1 ความจุ 500 ที่นั่ง และห้องบรรยาย L2-L5 ความจุห้องละ 300 ที่นั่ง อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตรใช้เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารเป็นที่ตั้งของหน่วยกิจการนักศึกษา, สมาคมนักศึกษาเก่า, หน่วยอาคารและสถานที่ และหน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 • อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ เดิมอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ แต่เมื่อภาควิชาดังกล่าวโอนไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ และย้ายสำนักงานของภาควิชาไปยังอาคารของคณะ อาคารดังกล่าวจึงได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งย้ายมาจากอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ ภายในมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งภายในคณะและต่างคณะ
 • อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นอาคาร 3 ชั้น ยกพื้นสูงจากระดับปกติ เป็นที่ตั้งของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยบริเวณลานใต้อาคารเป็นที่ตั้งของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์, ชุมนุมวิชาการ, ชุมนุมคอมพิวเตอร์, ชุมนุมคณิตศาสตร์และสถิติ, ชุมนุมดนตรีสากล และสำนักงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตั้งอยู่ระหว่างอาคารคณิตศาสตร์และอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ตั้งของชุมนุมสังกัดคณะ รวม 6 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมผู้นำเชียร์, ชุมนุมภาษาต่างประเทศ, ชุมนุมกีฬา, ชุมนุมเทคโนโลยีชีวภาพ, ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมและการดนตรี และชุมนุมโสตทัศนศึกษา
 • อาคารฟิสิกส์ เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่บริเวณเดียวกับอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นที่ตั้งของภาควิชาฟิสิกส์ โดยบริเวณชั้น 3 เป็นที่ตั้งของสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ และบริเวณชั้น 4 เป็นที่ตั้งของสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
 • ลานบานบุรี อยู่ระหว่างอาคารฟิสิกส์กับอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ เดิมเรียกว่า "ลานฟิสิกส์" เป็นที่จัดกิจกรรมภายในคณะ
 • อาคารเคมี เป็นอาคาร 4 ชั้น ทอดตัวยาวจากอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์จนถึงอาคารชีววิทยา เป็นที่ตั้งของภาควิชาเคมี โดยบริเวณชั้น 1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของสำนักงานภาควิชาเคมี, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ, หน่วยคอมพิวเตอร์ และชุมนุมเคมีสัมพันธ์อีกด้วย
 • อาคารชีววิทยา เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่ข้างสนามวิดยาดินแดง เชื่อมต่อกับอาคารเคมี เป็นที่ตั้งของภาควิชาชีววิทยา โดยบริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของสำนักงานภาควิชาชีววิทยา, ห้องหัวหน้าภาควิชา, ห้องบรรยาย B101 และห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานของพืช, บริเวณชั้น 2 เป็นที่ตั้งห้องประชุมภาควิชา, ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช และหน่วยวิจัยแพลงก์ตอน บริเวณชั้น 3 เป็นที่ตั้งของชุมนุมชีววิทยา ห้องบรรยาย B307, หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล และหน่วยวิจัยแมลง และบริเวณชั้น 4 ยังเป็นที่ตั้งของพิพิทธภัณฑ์พืชกิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ และหน่วยวิจัยพรรณพฤกษชาติในคาบสมุทรไทย-มาเลย์อีกด้วย
 • สนามวิดยาดินแดง เป็นสนามหญ้าที่สามารถใช้เล่นกีฬาได้ เช่น ฟุตบอล เป็นสนามหญ้าที่รายล้อมด้วยอาคาร 4 อาคาร ได้แก่ อาคารฟิสิกส์, อาคารเคมี, อาคารชีววิทยา และอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ และบริเวณกลางสนามมีต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ เป็นที่จัดกิจกรรมของคณะ โดยเฉพาะกิจกรรมประชุมเชียร์ และกีฬาภายในภาควิชา
 • อาคารพรีคลินิก เป็นอาคารสูง 5 ชั้น อยู่บริเวณเดียวกับอาคารเคมี โดยมีทางเชื่อมระหว่างอาคาร เป็นที่ตั้งของภาควิชา ได้แก่ ชั้น 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, ชั้น 2 ภาควิชาเภสัชวิทยา, ชั้น 3 ภาควิชาสรีรวิทยา, ชั้น 4 ภาควิชาชีวเคมี และชั้น 5 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารพรีคลินิก โดยบริเวณชั้น 1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของห้องบรรยาย วท 1-3 ชั้นที่ 2-3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุและภาควิชาชีววิทยา (บางส่วน), ชั้นที่ 4 ภาควิชาชีวเคมี และชั้นที่ 5-6 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับอาคารปฏิบัติการรวมใหม่ ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ, การกำเนิดของโลก, พืช, สัตว์ในประเทศไทย และกลไกการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ นอกจากนี้บริเวณหน้าอาคารยังจัดแสดงหินชนิดต่างๆ และมีประติมากรรมไดโนเสาร์รูปแบบจำลอง 3 ตัว
 • อาคารปฏิบัติการรวม (ML) เป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในมีห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการทางพรีคลินิกและวัสดุศาสตร์ อยู่ด้านหลังอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอยู่ติดกับอาคารบ่อดองผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือเรียกโดยทั่วไปว่า "อาจารย์ใหญ่" ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ (NML) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น โดยบริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องบรรยาย NML 1-3 และหน่วยโสตทัศนศึกษา, บริเวณชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์, บริเวณชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาและห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา, บริเวณชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและห้องปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะบริเวณชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีโอกาสศึกษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือเรียกโดยทั่วไปว่า "อาจารย์ใหญ่" และคณะวิทยาศาสตร์จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกปี
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) เป็นอาคารสูง 10 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยบริเวณชั้น 1 ของอาคารมีห้องกระจกสำหรับแสดงนิทรรศการต่างๆของคณะ, ลานอเนกประสงค์ และเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven), ชั้น 2 เป็นห้องบรรยาย และที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสารสนเทศ, ชั้น 3 เป็นห้องบรรยาย, ชั้น 4 เป็นห้องบรรยายและห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชั้น 5 เป็นห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ชั้น 9 ห้องปฏิบัติการเคมี และชั้น 10 เป็นที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสารสนเทศ

กิจกรรมที่สำคัญของคณะ[แก้]

กิจกรรมประชุมเชียร์

จัดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 1 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์[3] ได้แก่

 • การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และมีเจตนาที่ดีระหว่างกัน
 • การปรับตัวเข้าหากันในสถานการณ์ และโอกาสที่ต่างกัน
 • การทำงานร่วมกันภายใต้อิทธิพลกลุ่ม
 • การสร้างความคุ้นเคย และความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่นักศึกษา
 • การสร้างความสามัคคี และการช่วยเหลือกันในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
 • การได้รู้จักกับนักศึกษาใหม่ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกัน คอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ตักเตือน และสนับสนุนกัน

โดยใช้ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร,ลานด้านล่างอาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร และสนามวิดยาดินแดง ในการจัดกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์ในการจัดงานของภาคใต้ กิจกรรมภายในงาน[4] ได้แก่

กิจกรรมวันเปิดกระปุกออมสิน
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโครงการวันละสิบบาทเพื่อน้อง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2546 และได้จัดงานเปิดกระปุกออมสิน เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 และนำเงินที่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนย่อย “วันละสิบบาทเพื่อน้อง” เงินกองทุนฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเงินทุนสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ สามารถยืมเงินเพื่อนำไปเป็นเงินทดรองจ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย[9]
ค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท

เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยจัดขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1[10] มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกการทำงานโดยการปฏิบัติจริง ทั้งในด้านวิชาและด้านการปฏิบัติ
 • สร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 • ฝึกให้นักศึกษาทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและขั้นตอนในการทำงานตลอดจนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในงานที่ทำร่วมกัน
 • เสริมสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งในด้านวิชาการและอุปกรณ์การเรียนการสอน

โดยกิจกรรมหลักของค่ายคือการสร้างสาธารณสมบัติ เช่น อาคาร สื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับนักศึกษา

งานลอยกระทง
มหาวิทยาลัยกำหนดให้สระหน้าอาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร เป็นสถานที่ในการลอยกระทง[11]
กีฬาประเพณีวิดยา-ศึกษา-วิดยา
เดิมเรียกว่า กีฬาสัมพันธ์ ม.อ.- มศว เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ) ต่อมาเมื่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นชื่อที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยทั้งสามคณะจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพทุกปี[12]
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน
เป็นการจัดฝึกอบรมเสริมความรู้ให้กับว่าที่บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตคนทำงาน[13]
งานเลี้ยงอำลาพี่ปี 4
จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยในระยะแรกใช้สถานที่บริเวณลานหินแตก (ลานด้านบนอาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร ) บริเวณหน้าตึกเคมี สลับกับลานบานบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ต่อมาเมื่อมีการสร้างเวทีถาวรที่ลานบานบุรี จึงใช้ลานดังกล่าวเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน โดยในงานจะมีการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละภาควิชา การแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงการประกวดชุดแต่งกายสวยงามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมงาน[14]

ผลงานวิจัยและประดิษฐ์ที่สำคัญ[แก้]

สาขาวิชาเคมี
การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยโดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ภาควิชาเคมี[15]
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
การค้นพบสารเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อน โดย ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์[16]
สาขาวิชาชีวเคมี
ครีมผิวขาวจากน้ำยางพารา โดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล ภาควิชาชีวเคมี[17]
สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หุ่นยนต์กู้ระเบิด โดย ดร.ภัทร อัยรักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์[18]
 • งานวิจัยเรื่อง สมบัติให้ความร้อนเอ็นทีซี พีพีซี การเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้ โดย รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549[19])
 • การพัฒนาชุดตรวจน้ำปนเปื้อนด้วยเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์ โดย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ภาควิชาฟิสิกส์[20]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลนักศึกษา จากงานทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 2. ประมวลภาพย้อนรำลึกถึงอดีต...
 3. ข่าวกิจกรรมประชุมเชียร์ จากหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 4. เว็บไซต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548
 5. [1]
 6. การบรรยาย :"เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 7. การบรรยาย : "จะอยู่อย่างไรกับโลกร้อน?"
 8. การบรรยาย : "เตรียมตัวอย่างไรกับการเรียนคณะวิทยาศาสตร์"
 9. งานเปิดกระปุกออมสิน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2551
 10. ข่าวค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 30
 11. ข่าวงานประเพณีลอยกระทง
 12. ข่าวกิจกรรมกีฬาประเพณีวิดยา-ศึกษา-วิดยา จากหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 13. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน
 14. ข่าวงานเลี้ยงอำลาพี่ปี 4
 15. [2]
 16. ค้นพบ เอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อนชะลอ อัลไซเมอร์ จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549
 17. ครีมผิวขาวจากน้ำยางพารา
 18. มอ.สร้างหุ่นกู้ระเบิด 3 จว.ภาคใต้ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
 19. นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลผลงานวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 20. การพัฒนาชุดตรวจน้ำปนเปื้อนด้วยเทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์