คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Art
Prince of Songkla University
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2543
คณบดีผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
สีประจําคณะสีทอง
เว็บไซต์finearts.pn.psu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Fine and Applied Art, Prince of Songkla University)

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแผนการจัดตั้งคณะในสาขาศิลปกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเรียบร้อย หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์" และได้นำเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่อไป[1]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในกำกับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งบริหารงานแบบรวมศูนย์ คือ ไม่แบ่งออกเป็นภาควิชา แต่ได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาแทน โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง และเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ ในปีการศึกษา 2546

คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. รศ.วันเนาว์ ยูเด็น พ.ศ. 2543-2547
2. อ.รอฮีม นิยมเดชา พ.ศ. 2547-2551
3. ผศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น พ.ศ. 2551-2555
4. รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ พ.ศ. 2555-2559, พ.ศ. 2559-2560 (รักษาการ)
5. ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ พ.ศ. 25560-ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังนี้

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขาทัศนศิลป์
  • สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

วิชาโท

  • แขนงวิชาโททัศนศิลป์
  • แขนงวิชาโทออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • แขนงวิชาโทออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง
  • แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]