คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
Prince of Songkla University logo.svg
สถาปนา16 กันยายน พ.ศ. 2545
คณบดีผส.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
ที่อยู่
31 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สี███ สีม่วงแดง
เว็บไซต์http://scit.surat.psu.ac.th/#

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจหลักในการบริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร

ประวัติ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ ครั้งแรก
 • ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 • ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 1
 • วันที่ 16 กันยายน 2545 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งสาขาวิชาของคณะ โดยมติสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ผลิตกรรมชีวภาพ)[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ผลิตกรรมชีวภาพ) B.Sc.(Bioproduction) เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2542 โดยเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทร้พยากรชีวภาพอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อความยั่งยืนทางนิเวศน์ในระดับที่เหมาะสม โดยการสอนในหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) B.Sc.(Food Technology) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร การสร้างความปลอดภัยในอาหาร ห่วงโซ่อาหาร ระบบมาตรฐาน ประกันคุณภาพ การแปรรูปอาหาร ระบบและกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาย่อยการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • สาขาย่อยเทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง) Bachelor of Science (Rubber Industry) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างดี สามารถบูรณาการได้กับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ และการจัดการการผลิต มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ความสามารถทางภาษา มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีนวัตกรรมความคิดเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจระบบการดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาง โดยประกอบด้วย 2 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
 • สาขาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science (Industrial Management technology) แบ่งเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่

 • สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาย่อยการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( วิทยาการจัดการ )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจเกษตร )
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วนงาน ได้แก่

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • สำนักงานเลขานุการคณะ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]