คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University
MedTech Prince of Songkla University Logo.svg
ชื่อย่อทนพ. / MT
สถาปนา11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (15 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา[1]
ที่อยู่
คณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สี██████ สีเหลืองทอง-สีเลือดหมู
มาสคอต
กล้องจุลทรรศน์
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เว็บไซต์https://medtech.psu.ac.th/

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งในปี 2550 และรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2551

ประวัติ[แก้]

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2548[2] ในฐานะโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ตามคำสังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0619/2548 โดยบรรจุหลักสูตรฯ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 9 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้นและเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการได้รับรองหลักสูตรในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และยกฐานะเป็น “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University”

ต่อมาในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ตามคำสั่ง มอ.ที่ 1088/2550 และได้ส่งหลักสูตรให้ สกอ. ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อรับทราบความเห็นชอบ แจ้งสำนักงานกพ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและส่งสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่องานทุกอย่างเสร็จสิ้นจึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

กลุ่มวิชา[แก้]

กลุ่มวิชาเทียบเท่าภาควิชาในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
  • กลุ่มจุลชีววิทยาคลินิก
  • กลุ่มโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  • กลุ่มวิชาธนาคารโลหิต
  • กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[3]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ดร.รัตนา เรืองไรรัตนโรจน์ มกราคม 2553 - มิถุนายน 2554 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ ธันวาคม 2555 - ธันวาคม 2559
ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา[แก้]

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อยนายกสโมสร ปีการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
นายเสริมวิทย์ คงวิจิตร 2562
นางสาวสุทธิดา แซ่หว่อง 2563
นางสาวธัณย์ชนก ขาวหมดจด 2564
นางสาวธัญชนก นกเทศ 2565

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]