คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Faculty of Islamic Sciences, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
สถาปนา31 ธันวาคม พ.ศ. 2532
คณบดีผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ[1]
ที่อยู่
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
วารสารวารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สีสีเทา
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
เว็บไซต์www.fais.psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Islamic Sciences, Prince of Songkla University) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตปัตตานี โดยจัดตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 จัดการเรียนการสอนในสาขาอิสลามศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการเสนอของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการเปิดสาขาวิชาการศึกษาอิสลาม ขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเตรียมจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม และร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โดยได้ผ่านการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2532 นอกจากนั้น ยังเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และเมื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสามหน่วยงานคือ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ในปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิสลามศึกษา(โปรแกรมภาษาอาหรับ)
 • พ.ศ. 2545 เริ่มดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 • พ.ศ. 2547 เริ่มดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาตะวันออกกลางศึกษา
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (โปรแกรมนานาชาติ)
 • พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา [3]

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานบริหารคณะ
 • โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
 • ศูนย์ทดสอบภาษาอารับและภาษานานาชาติ
 • ศูนย์วะสะฏียะฮ์
 • ศูนย์ i-CENTER

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้[4]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณบดี[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามผู้อำนวยการ/คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา 1 มกราคม 2533 - 31 มีนาคม 2533
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี 1 เมษายน 2533 - 31 มีนาคม 2537 (วาระที่ 1),1 เมษายน 2537 - 14 มิถุนายน 2541(วาระที่ 2)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี 1 สิงหาคม 2545 - 31 กรกฎาคม 2553 (วาระที่ 3)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หะสัน หมัดหมาน 15 มิถุนายน 2541 - 31 กรกฎาคม 2545
4. ดร.ยูโซะ ตาเละ 1 สิงหาคม 2553 - 17 สิงหาคม 2561
5. ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ 17 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามและชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคำนำหน้านามและชื่อตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น[5]

การสมัครเข้าศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
 • การสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยวิทยาลัยจัดสอบเอง

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฏิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ ปฏิทินการรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัครบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 • การรับสมัครประจำปีกำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
 • การรับสมัครตลอดปีกำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป

ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php เก็บถาวร 2012-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิธีการรับสมัคร[แก้]

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัคร ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php เก็บถาวร 2012-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร[แก้]

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

การยื่นใบสมัคร[แก้]

ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php เก็บถาวร 2012-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

การโอนย้ายและแลกเปลี่ยน[แก้]

 • สอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/
 • เว็บไซต์บัณทิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]