คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษCollege of islamic studies, Prince of Songkla University
ที่อยู่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
วันก่อตั้ง31 ธันวาคม พ.ศ. 2532
คณบดีผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ[1]
วารสารวารสารปาตานี
สีประจําคณะสีเทา
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
เว็บไซต์www.cis.psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: College of islamic studies, Prince of Songkla University) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตปัตตานี โดยจัดตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 จัดการเรียนการสอนในสาขาอิสลามศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการเสนอของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายในการเปิดสาขาวิชาการศึกษาอิสลาม ขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเตรียมจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม และร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โดยได้ผ่านการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2532 นอกจากนั้น ยังเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และเมื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสามหน่วยงานคือ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ในปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิสลามศึกษา(โปรแกรมภาษาอาหรับ)
 • พ.ศ. 2545 เริ่มดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 • พ.ศ. 2547 เริ่มดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาตะวันออกกลางศึกษา
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (โปรแกรมนานาชาติ)[3]
 • พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

หน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาอิสลามศึกษา
 • โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้[4]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (4 ปี)

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 • สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

 • สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณบดี[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามผู้อำนวยการ/คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา 1 มกราคม 2533 - 31 มีนาคม 2533
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี 1 เมษายน 2533 - 31 มีนาคม 2537 (วาระที่ 1),1 เมษายน 2537 - 14 มิถุนายน 2541(วาระที่ 2)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี 1 สิงหาคม 2545 - 31 กรกฎาคม 2553 (วาระที่ 3)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หะสัน หมัดหมาน 15 มิถุนายน 2541 - 31 กรกฎาคม 2545
4. ดร.ยูโซะ ตาเละ 1 สิงหาคม 2553 - 17 สิงหาคม 2561
5. ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ 17 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามและชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคำนำหน้านามและชื่อตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น สร้างขึ้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 (2_P)[5]

การสมัครเข้าศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ระบบ Admission หรือ รับรวม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
 • การสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยวิทยาลัยจัดสอบเอง

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา มีปฏิทินการรับสมัครและวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ ปฏิทินการรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัครบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 • การรับสมัครประจำปีกำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
 • การรับสมัครตลอดปีกำหนดระยะเวลารับสมัครประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป

ดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

วิธีการรับสมัคร[แก้]

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัคร ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร[แก้]

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

การยื่นใบสมัคร[แก้]

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครเข้าระบบได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php
 • สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครมาที่วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php

การโอนย้ายและแลกเปลี่ยน[แก้]

 • สอบถามได้ที่งานทะเบียนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0-7444-6734 หรือที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/
 • เว็บไซต์บัณทิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]