คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Psu.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture, Prince Of Songkla University, Trang Campus
ที่อยู่ ถนนตรัง-กันตัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
วันก่อตั้ง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553
คณบดี รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
สีประจำคณะ      สีน้ำตาล
สัญลักษณ์ ดัดแปลงมาจาก หอยนอติลุส (Nautilus)
เว็บไซต์ www.trang.psu.ac.th
ทดสอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
Faculty of Architecture, Prince Of Songkla University, Trang Campus
คติพจน์ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
ที่ตั้ง ถนนตรัง-กันตัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สีประจำสถาบัน      สีน้ำตาล
เว็บไซต์ www.psu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Prince Of Songkla University, Trang Campus)

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) : B. Arch. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการประกอบวิชาชีพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชากรสถาปัตยกรรม สามารถทำงานเป็นผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินผู้ออกแบบอิสระอาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปะประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออก แบบ ในรูปแบบที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างทรงคุณค่า ดังนั้น วิทยาเขตตรัง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะฯ และจัดทำหลักสูตรรองรับ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัด ตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1563/2553 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดใหม่

2. หลักคิดและความพร้อมในการเปิด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 117 (7/2553) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักคิดฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 326 (7/2553) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0316/2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 9 (3/2554) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

5. ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 122 (4/2554) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ได้อนุมัติให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

6. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 332 (5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันมีอายุ 7 ปี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]