คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
Faculty of Architecture, Prince Of Songkla University, Trang Campus
สถาปนา10 สิงหาคม พ.ศ. 2553
คณบดีรศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
ที่อยู่
ถนนตรัง-กันตัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
สี  สีน้ำตาล
มาสคอต
ดัดแปลงมาจาก หอยนอติลุส (Nautilus)
เว็บไซต์www.trang.psu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Prince Of Songkla University, Trang Campus)

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) : B. Arch. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการประกอบวิชาชีพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชากรสถาปัตยกรรม สามารถทำงานเป็นผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินผู้ออกแบบอิสระอาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปะประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออก แบบ ในรูปแบบที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างทรงคุณค่า ดังนั้น วิทยาเขตตรัง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะฯ และจัดทำหลักสูตรรองรับ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัด ตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1563/2553 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดใหม่

2. หลักคิดและความพร้อมในการเปิด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 117 (7/2553) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักคิดฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 326 (7/2553) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0316/2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 9 (3/2554) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

5. ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 122 (4/2554) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ได้อนุมัติให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

6. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 332 (5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันมีอายุ 12 ปี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]