โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา
Prince of Songkla University logo.svg
ที่ทำการ
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1กรกฏาคมพ.ศ. 2512
ผู้บริหาร ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์, ผู้อำนวยการ
ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์, ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
อ.มณฑกาน อรรถสงเคราะห์, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.ต่วนยามีลา อัลอิดรุส, รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
อ.ไกรรัตน์ นิลฉิม, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.ธเนศ สุขมาตย์, รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.กมล คงทอง, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ในกำกับดูแลของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์
satit.pn.psu.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2512 เป็นหน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชา (เดิม : ภาควิชา) ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (หัวหน้าสาขาวิชา)

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ในปีการศึกษา 2512 ได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้น ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเตรียมการให้โรงเรียนเป็นที่ฝึกทดลองสอนของ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ต่อมาปีการศึกษา 2518 คณะศึกษาศาสตร์จัดทำโครงการพิเศษเพื่อทดลอง รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวศิลปศาสตร์ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2519

ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์ และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุง คุณภาพการศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม และในปีเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะ รัฐมนตรีให้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมัธยมสามัญทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อย่างละ 1 กลุ่มอีกด้วย

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนจัดทำโครงการเยาวชนช้างเผือก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อรับนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษและความประพฤติดี จากโรงเรียนประถมศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 10 คน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ นี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2539 ขณะนี้โครงการ ได้สิ้นสุดแล้ว

นโยบายหลักที่สำคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประการหนึ่ง คือการสนองนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการผลิตครูระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องใช้โรงเรียน และนักเรียนเป็น ที่ทดลองวิธีสอนแบบต่าง ๆ ทดลองการจัดการหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และพฤติกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้จัดการสอนและ ประเมินผลตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มี 3 แผนการเรียน คือ - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์(มุสลิม) - ภาษาอังกฤษ -คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอังกฤษ - ภาษามลายู

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราโรงเรียน ใช้ตราประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ตรามหาพิชัยมงกุฎ มีอักษรย่อ มอ. ซึ่งเป็นอักษรย่อ พระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
  • ดอกศรีตรัง ดอกไม้และสีประจำโรงเรียนดอกศรีตรัง เป็นไม้ในสกุลBignoniaceae ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Jacaranda ดอกศรีตรัง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง นำมาปลูก ครั้งแรกที่เมืองตรัง ท่านก็ให้ชื่อว่า "ศรีตรัง"
  • สีแสด เป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้สีแสดเป็นสีประจำโรงเรียนด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  • ภาณุ อุทัยรัตน์
  • นาวาอากาศโท ปรัชญา ทิพยรัตน์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์) ตำแหน่ง เสนาธิการ กองบิน 7 กองทัพอากาศ อดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ F-16 กองบิน 1 และปัจจุบันเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ Gripen กองบิน 7 กองทัพอากาศ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกาว่า เป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นเยี่ยม นับเป็นคนไทยคนแรกและเป็นคนต่างชาติคนที่ 2 ในรอบ 41 ปี ที่ได้รับตำแหน่งนักเรียนบังคับบัญชาขณะกำลังศึกษาที่ United Air Force Academy U.S.A กองทัพอากาศ
  • พุทธชาด พงศ์สุชาติ
  • ปาจรีย์ ณ นคร (พุดเดิล)