คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University
ตราสัญลักษณ์คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อย่อพท. / TTMED
สถาปนา8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (15 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
ที่อยู่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สี███ สีเหลืองเกสรบุนนาค
มาสคอต
ดอกบุนนาค
เว็บไซต์www.ttmed.psu.ac.th

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 14 ของมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้นได้บรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไว้ในช่วงเวลาของแผนฯ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ได้รับการเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยจากรองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยฯ[1]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน กระทั่งในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีการศึกษาแรก “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550)

และในปี พ.ศ. 2552 คณะการแพทย์แผนไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2554 และเนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด โดยยังคงใช้ชื่อ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” และใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ในการจัดการเรียนการสอน จะสอนและฝึกให้ผู้เรียนสามารถออกไปประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค การใช้ยารักษาโรค การปรุงยาแผนไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล 1 ธันวาคม 2555 - 17 กันยายน 2564
2 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 https://www.ttmed.psu.ac.th/th/history

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[1]

ดูเพิ่ม[แก้]