คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2554 - 2557
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
วันแต่งตั้ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันสิ้นสุด 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(2 ปี 286 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (พท.) (รักษาการ)
อดีตหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พท.)
รองหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
จำนวนรัฐมนตรี 24
จำนวนอดีตรัฐมนตรี
(ตาย/ลาออก/ปลดออก)
48
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 72
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคเพื่อไทย
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติพัฒนา
พรรคพลังชล
พรรคมหาชน
พรรคประชาธิปไตยใหม่
สถานะในสภานิติบัญญัติ รัฐบาลผสม
299 / 500
พรรคฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์
พรรคภูมิใจไทย
พรรครักประเทศไทย
พรรคมาตุภูมิ
พรรครักษ์สันติ
ผู้นำฝ่ายค้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติ
การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 10
วาระสภานิติบัญญัติ 4 ปี
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61
ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 (9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) เป็นคณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และการแต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตาม ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยลำดับ[1]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แต่ยังคงสถานะรักษาการอยู่ จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ[2] วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ และรัฐมนตรี 9 คนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จากการลงมติโยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงมีมติให้นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี[3] จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:30 น. คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดสถานะรักษาการ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำการรัฐประหาร

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี[แก้]

ไฟล์:ThaiCabinet 2011-08-10.jpg
คณะรัฐมนตรีไทยคณะที่ 60 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้วนั้น บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน[4] โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การถวายสัตย์ปฏิญาณ[แก้]

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 17:27 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวม 36 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า[5]

ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ และที่มากล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาตินี้จะต้องมีผู้ที่ปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่สูงสุด เพื่อให้ทุกส่วนของทั้งงานของประเทศดำเนินไปโดยดี ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้กล่าว เพื่อที่จะให้งานของประเทศดำเนินไปด้วยดี และทั้งขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าว สำหรับงานของประเทศก็สำคัญที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปโดยดี ก็ขอให้ท่านทำงานตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ และสามารถปฏิบัติตามความตั้งใจ ถ้าทำได้แล้ว ท่านก็มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ และความสำเร็จของท่านในทุกวันที่ท่านทำ จะเป็นผลสำเร็จที่ดีสำหรับประเทศและทุกคนในประเทศ ที่ต่างคนต่างยังอยากที่จะให้มีความสำเร็จในทุกสาขา ก็ขอให้ท่านได้สามารถปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมีผลสำเร็จ ท่านเอง ในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการ และทำให้บ้านเมืองมีความสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งประเทศไทยนั้นน่าจะมีได้ ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยยังมีความวุ่นวายน้อย ให้รักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อน ก็ถือว่าท่านจะมีความสำเร็จได้แล้วจะมีความพอใจ ก็ขอทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองในทุกสาขาและทุกด้าน มีความพอใจในงานการ และมีความสำเร็จในงานการ ทำให้ประเทศชาติเป็นที่อยู่ที่สบายในโลก ซึ่งในโลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้ว ขอให้ในประเทศไทยมีความเรียบร้อย

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      พรรคเพื่อไทย       พรรคชาติไทยพัฒนา       พรรคชาติพัฒนา       พรรคพลังชล
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร Arrow Blue Right 001.svg 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล Arrow Blue Down 001.svg 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ วิชัยดิษฐ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
1 กิตติรัตน์ ณ ระนอง Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
ชุมพล ศิลปอาชา Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556 Red x.svg ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
2 สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
3 ปลอดประสพ สุรัสวดี Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
4 พงศ์เทพ เทพกาญจนา Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
5 ยุคล ลิ้มแหลมทอง Arrow Blue Down 001.svg 2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
6 นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล Arrow Blue LowerRight 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
7 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก Arrow Blue LowerRight 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
LACMTA Circle L Line.svg กฤษณา สีหลักษณ์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LACMTA Circle L Line.svg นลินี ทวีสิน Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
LACMTA Circle L Line.svg 8 วราเทพ รัตนากร Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
LACMTA Circle L Line.svg ศันสนีย์ นาคพงศ์ Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg
LACMTA Circle L Line.svg 9 สันติ พร้อมพัฒน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg * ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
Circle Ash-grey Solid.svg 10 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
การคลัง LACMTA Circle L Line.svg ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg * [6] กิตติรัตน์ ณ ระนอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
Circle Ash-grey Solid.svg บุญทรง เตริยาภิรมย์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg วิรุฬ เตชะไพบูลย์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 11 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg 12 เบญจา หลุยเจริญ Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
การต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg * สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
การท่องเที่ยวและกีฬา LACMTA Circle L Line.svg * ชุมพล ศิลปอาชา Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556 Red x.svg ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 13 สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ Arrow Blue Down 001.svg 2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ LACMTA Circle L Line.svg สันติ พร้อมพัฒน์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg 14 ปวีณา หงสกุล Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
เกษตรและสหกรณ์ LACMTA Circle L Line.svg ธีระ วงศ์สมุทร Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg * ยุคล ลิ้มแหลมทอง Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg 15 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
Circle Ash-grey Solid.svg ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg * วราเทพ รัตนากร Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
คมนาคม LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
LACMTA Circle L Line.svg จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
LACMTA Circle L Line.svg 16 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Circle Ash-grey Solid.svg กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Circle Ash-grey Solid.svg 17 พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต Arrow Blue Right 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg ประเสริฐ จันทรรวงทอง Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 18 พ้อง ชีวานันท์ Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม LACMTA Circle L Line.svg ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 19 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร LACMTA Circle L Line.svg 20 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
พลังงาน LACMTA Circle L Line.svg พิชัย นริพทะพันธุ์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg อารักษ์ ชลธาร์นนท์ Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 21 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
พาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg * กิตติรัตน์ ณ ระนอง Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
LACMTA Circle L Line.svg บุญทรง เตริยาภิรมย์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg * นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg ภูมิ สาระผล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Circle Ash-grey Solid.svg 22 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg 23 ยรรยง พวงราช Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg ยงยุทธ วิชัยดิษฐ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 24 จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg ชูชาติ หาญสวัสดิ์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ฐานิสร์ เทียนทอง Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Circle Ash-grey Solid.svg พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 25 ประชา ประสพดี Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg 26 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg 27 ชัยเกษม นิติสิริ Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
แรงงาน LACMTA Circle L Line.svg เผดิมชัย สะสมทรัพย์ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 28 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง Arrow Blue LowerRight 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 Red x.svg ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งระหว่างรักษาการ
วัฒนธรรม LACMTA Circle L Line.svg สุกุมล คุณปลื้ม Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 29 สนธยา คุณปลื้ม Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle L Line.svg ปลอดประสพ สุรัสวดี Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 30 พีรพันธุ์ พาลุสุข Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 30 เมษายน พ.ศ. 2557 Red x.svg ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
ศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg สุชาติ ธาดาธำรงเวช Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg พงศ์เทพ เทพกาญจนา Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
LACMTA Circle L Line.svg 31 จาตุรนต์ ฉายแสง Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg บุญรื่น ศรีธเรศ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ศักดา คงเพชร Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 32 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
สาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg วิทยา บุรณศิริ Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 33 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg ต่อพงษ์ ไชยสาส์น Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ Arrow Blue LowerRight 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ชลน่าน ศรีแก้ว Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg 34 สรวงศ์ เทียนทอง Arrow Blue Down 001.svg 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
อุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg วรรณรัตน์ ชาญนุกูล Arrow Blue Right 001.svg 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ Arrow Blue Down 001.svg 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg 35 ประเสริฐ บุญชัยสุข Arrow Blue Down 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 LineColor Joban.svg พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากรัฐประหาร
Circle Ash-grey Solid.svg ฐานิสร์ เทียนทอง Arrow Blue LowerRight 001.svg 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 Red x.svg ปรับออกจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 1[4][แก้]

 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
 • ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • ธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • วิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • สุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลตำรวจโท ชัชจ์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • ภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • สุกุมล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 2[7][แก้]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg[แก้]

 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • กฤษณา สีหลักษณ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 • พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • พิชัย นริพทะพันธุ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 • บุญรื่น ศรีธเรศ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • ต่อพงษ์ ไชยสาส์น (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

 • พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • กิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • นลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศักดา คงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 3[8][แก้]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg[แก้]

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 4 [9][แก้]

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5[แก้]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง Red x.svg[แก้]

 • พงศ์เทพ เทพกาญจนา (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • ศันสนีย์ นาคพงศ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
 • ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • ประเสริฐ จันทรรวงทอง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 • พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
 • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ชลน่าน ศรีแก้ว (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • ฐานิสร์ เทียนทอง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย Arrow Blue UpperRight 001.svg[แก้]

 • พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue Down 001.svg[แก้]

 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • เบญจา หลุยเจริญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • ปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • วราเทพ รัตนากร (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ้อง ชีวานันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยรรยง พวงราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ชัยเกษม นิติสิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พีรพันธุ์ พาลุสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สรวงศ์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล[แก้]

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน และนโยบายด้านต่าง ๆ คือ

นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก[แก้]

 • สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 • กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
 • ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง
 • เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
 • เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน
 • แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค ดังนี้
  • พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 5 แสนบาทรวมทั้งการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคง และสามารถใช้หนี้คืน
  • เพิ่มรายได้รายวันสำหรับแรงงานเป็นวันละ 300 บาท และรายเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบเพื่อลดภาระแก่ผูประกอลการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
  • ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก
 • ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
 • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชนจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
  • เพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท
  • จัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
  • จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงินประมาณ 1 พันล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจใหม่ที่เป็นแหล่งมีงานทำ รวมทั้งเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
 • เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยได้ปี 2554-2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลในช่วงปี 2554-2555
 • สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ร่วมทั้งบูรณาการแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการในให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิต รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
 • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการให้บริหาร และในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้างโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติ[10]

นโยบายด้านต่าง ๆ[แก้]

ศูนย์การบิน[แก้]

เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความแออัด จำนวนผู้โดยสารมากเกินขีดจำกัดของสนามบิน ดังนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้สายการบินต้นทุนต่ำทั้งหมด ย้ายฐานการบินไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองดังเดิมภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้ยกระดับท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองให้มีความทันสมัย และขยายขีดความสามารถรับผู้โดยสารได้เป็น 30 ล้านคนต่อปี จากเดิม 18.5 ล้านคนต่อปี

การลดราคาน้ำมัน[แก้]

รัฐบาลประกาศชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 8.02 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน 91 ลดลง 7.17 บาท และน้ำมันดีเซลลดลง 3 บาทต่อลิตร เป็นผลต่อเนื่องให้กิจการรถและเรือของรัฐ ประกาศลดค่าบริการตามไปด้วย

ซึ่งผลจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ได้รับการวิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ อาทิ ดร.ธนวรรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจเล็กน้อย แต่เสี่ยงให้เงินเฟ้อมากขึ้น ทั้งยังขัดต่อการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน[11]

คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[แก้]

คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยอาศัยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่197/2554 มีพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นประธานกรรมการ

การตอบรับ[แก้]

คำชื่นชม[แก้]

คำวิจารณ์[แก้]

 • ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการตั้งฉายาของคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้ตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ชุดนี้ว่า "รัฐบาลทักษิณส่วนหน้า" เนื่องจากมีความเห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่สามารถสลัดภาพว่ามี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่เบื้องหลังได้ จนรัฐบาลชุดนี้เปรียบเหมือนศูนย์บัญชาการส่วนหน้าของตัว พ.ต.ท.ทักษิณ[12]
 • ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้รัฐบาลนี้ แถลงประณาม ผศ.ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสุงสุด ณ ขณะนั้น[13]ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลใช้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแถลงต่อสื่อมวลชน เพื่อประณาม ประธานศาลปกครองสุงสุด
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย พรรครัฐบาลได้ฟ้องร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหากบฎและเตือนว่าระวังจะละเมิดพระราชอำนาจกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นับเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลในรัฐบาลฟ้องร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ[14]
 • ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลนี้เลือกที่จะใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และตามกฎหมาย พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • กรณีคดีเงินบริจาคน้ำท่วม กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยออกหนังสือถึงประชาชนผู้บริจาคน้ำท่วมผ่านทางพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยขอให้ไปชี้แจงต่อดีเอสไอ ว่าการบริจาคดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หรือไม่[15]ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการดำเนินการกลั่นแกล้งประชาชนที่บริจาคเงินผ่านพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

 1. โปรดเกล้าฯครม.-ถวายสัตย์10ส.ค.[ลิงก์เสีย]
 2. ""ยิ่งลักษณ์"ประกาศ"ยุบสภา"นั่งรัฐบาลรักษาการ จัดเลือกตั้งเร็วที่สุด กปปส.ลั่นจะเอา"สภาประชาชน"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-12-09.
 3. ครม.มีมติให้ 'นิวัฒน์ธำรง'ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ, ไทยรัฐ, 13 พฤษภาคม 2557
 4. 4.0 4.1 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 5. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสำเร็จของบ้านเมืองแก่คณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-10.
 6. ไม่นับลำดันเพราะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556
 10. "นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-08-27.
 11. ราคาน้ำมันกับความพอเพียง
 12. สื่อทำเนียบตั้งฉายารัฐบาล "ทักษิณส่วนหน้า"
 13. ศอ.รส.แถลงตำหนิประธานศาลปกครองสูงสุดแทรกแซงโยกย้ายตำรวจ
 14. พรรคเพื่อไทยยื่นเอาผิดตุลาการรธน.
 15. ปชป.โวยดีเอสไอสอบปมเงินบริจาคน้ำท่วม
 16. ครม.ตั้งผวจ.บุรีรัมย์นั่งอธิบดีกรมประชาฯ
 17. ล้วงลึก'ย้ายข้ามห้วย'มท.ไปทำเนียบฯ
 18. รัฐบาลจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]