ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
Loei Rajabhat University Logo.png
ชื่อย่อมรล. ศขก. / LRU KK
คติพจน์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนา17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (13 ปี)
ผู้อำนวยการจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
ที่ตั้ง
234 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สี██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เว็บไซต์www.kk.lru.ac.th

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (อังกฤษ: Loei Rajabhat University, Khonkaen Education Center) มีสถานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวิทยาเขต[แก้]

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538 นายทองมา แก้วคง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดอนบม ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น เนื้อที่ในขณะนั้นประมาณ 89 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในสมัยของ ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์ประจวบ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์พยุง สหะชาติ ทำการตรวจสอบและศึกษาสถานที่

ในการตรวจสอบและศึกษาสถานที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้แนวเขตและสภาพพื้นที่ โดยได้ดำเนินการเมื่อประมาณวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยได้รับความร่วมมือจากนายประยูร อุปฮาต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (ในสมัยนั้น) ร่วมด้วยนายทองมา แก้วคง, นายอิน แก้วดอนหัน และชาวบ้านประมาณ 10 คน ซึ่งสภาพพื้นที่ในขณะนั้นมีสภาพเป็นป่ารกทึบ และคณะผู้ศึกษาได้นำเสนอรายงานให้อธิการบดีรับทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาต่อไป

ประมาณวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2538 อธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์พยุง สหะชาติ จ้างเหมารถแทรกเตอร์เพื่อทำการปรับพื้นที่บริเวณนี้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังจากนั้นอาจารย์สมภพ เพชรดีและอาจารย์พยุง สหะชาติ ได้ทำการสำรวจรังวัดเขียนแผนผังบริเวณแสดงค่าความสูง-ต่ำของพื้นที่เพื่อทำผังแม่บทและผังภูมิสถาปัตย์ สำหรับผังแม่บทได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาคและคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกันทางสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ในสมัยนั้น) แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในขณะนั้น

ในการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถาบัน โดยนายธนกร ศิลปะรายะ นายกองค์การนักศึกษา กศ.บป. ศูนย์ขอนแก่น และนายชูชัย อุดมพุทธชาด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการอนุมัติในสมัย ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ยกฐานะเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ดินผืนนี้รวมแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 9 ปีเต็ม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะได้ใช้พื้นที่ดินผืนนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดตั้ง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และเริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (งดรับนักศึกษา)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (งดรับนักศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาไทย (งดรับนักศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (งดรับนักศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคกศ.พ)

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ภาคกศ.พ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคกศ.พ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคกศ.พ)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคกศ.พ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-25. สืบค้นเมื่อ 2017-05-01.