โรงเรียนภูเรือวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนภูเรือวิทยา
Phurua Wittaya School
กระทรวงศึกษา.gif
ที่ตั้ง
เลขที่ 388 หมู่ที่ 6 บ้านจันตม

42160
ข้อมูล
ชื่ออื่นภ.ร.ว. / PRW
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญ ธมฺมํ สุจริต จเร
(พึงปฏิบัติให้สุจริต)
สถาปนา17 สิงคาคม พ.ศ. 2517 (48 ปี 114 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1042520473
ผู้อำนวยการนายพยุง โพธิ์ชัย
จำนวนนักเรียน1,043 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
สี████ เขียว-เหลือง
เพลงมาร์ชโรงเรียนภูเรือวิทยา
ต้นไม้ประจำโรงเรียนไทรใหญ่
เว็บไซต์http://www.phuruawitt.ac.th

โรงเรียนภูเรือวิทยา (อักษรย่อ : ภ.ร.ว.; อังกฤษ: Phurua Wittaya School) หรือเรียกอย่างย่อว่า ภูเรือวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเลย เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในสหวิทยาเขตศรีสองรักษ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สายสามัญให้ครบทุกกิ่งอำเภอและอำเภอทั่วประเทศ ภายในปีพุทธศักราช 2520 อำเภอภูเรือเป็นอำเภอหนึ่ง ที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนภูเรือวิทยาจึงได้มีการประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีพุทธศักราช 2517 ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลยได้พิจารณาให้กิ่งอำเภอภูเรือแห่งหนึ่งที่จะต้องจัดตั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น นายอำเภอภูเรือจึงให้คณะกรรมการศึกษาธิการอำเภอภูเรือ ได้ไปทำการสำรวจและจัดหาสถานที่ที่จะปลูกสร้างโรงเรียน

ต่อมาได้สถานที่จากการสำรวจเป็นที่สาธารณะที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆมีพื้นที่ทั้งหมด 93 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2517 ในช่วงแรก รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน 27 คนโดยแยกเป็นนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิงจำนวน 11 คน มีครูบรรจุมาสอนจำนวน 7 คนแบ่งครูผู้ชาย 4 คน ครูผู้หญิง 3 คน มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มี่ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนภูเรือวิทยา ” โดยมีชื่อย่อว่า “ ภ.ร.ว. ” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ PHURUA WITTAYA SCHOOL ” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “ P.R.W ” การเรียนการสอนช่วงแรกได้ใช้พื้นที่ร่วมกับโรงเรียนหนองบัววิทยาคาร หรือโรงเรียนชุมชนภูเรือ ในปัจจุบันโดยมีนายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้ลงนามแทนอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในการใช้ชื่อของโรงเรียน และได้แต่งตั้งให้ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม คือ นายอดุลย์ ศรีแสงรัตน์[3]

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนภูเรือวิทยา มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 2 หลัง มีนักเรียน 1,043 คน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบันมีนายนายพยุง โพธิ์ชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

รายนามอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอดุลย์ ศรีแสงรัตน์ พ.ศ. 2517 - 2525

(ครูใหญ่)

2 นายสมิต บุดดา พ.ศ. 2525 - 2535

(อาจารย์ใหญ่)

3 นายโยง จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2535 - 2538

(อาจารย์ใหญ่)

4 นายสิน โสรัจจะ พ.ศ. 2538 - 2540

(อาจารย์ใหญ่)

5 นายสมิต บุดดา พ.ศ. 2540 - 2543
6 นายจีระศักดิ์ ยายืน พ.ศ. 2543 - 2545
7 นายทินกร นนทการ พ.ศ. 2545 - 2554
8 ดร.รังสรรค์ ศึกรักษา พ.ศ. 2554 - 2559
9 นายเจริญ จันทศร พ.ศ. 2559 - 2561
10 นายพยุง โพธิ์ชัย พ.ศ. 2561 - ปัจจุบั

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]