โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
The Demonstration School of Loei Rajabhat University
ที่ตั้ง
234 ม.11 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ข้อมูล
ชื่ออื่นสธ.มรล. / Satit LRU
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คำขวัญคุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
สถาปนา15 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 (37 ปี 12 วัน)
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรงกรู
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย

สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ สีฟ้า-สีชมพู
เพลงมาร์ชสาธิตเลย
เว็บไซต์www.satit.lru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ภาษาอังกฤษ: The Demonstration School of Loei Rajabhat University) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นโรงเรียนสาธิต ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นบริบาลเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530โดยรับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปเข้าเรียนในระดับบริบาล เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 และในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีแรก โรงเรียนได้รับการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ผ่านการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับดีมากทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยคำนึงถึง การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเน้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งให้นักเรียนรักการค้นคว้าอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โรงเรียนมีสัดส่วนระหว่างครูกับจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม และโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนแบ่งตามระดับชั้นของนักเรียนหลักสูตรบริบาลและอนุบาลนั้นจัดทำขึ้นตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่วนหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวางแผนจัดทำหลักสูตรนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูแต่ละระดับชั้น ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาทำการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนเป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข[1]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. "ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย – สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย".