สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2435 (132 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
งบประมาณประจำปี5,005.4368 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • สุทธิพงษ์ จุลเจริญ, ปลัดกระทรวง
 • ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, รองปลัดกระทรวง
 • โชตินรินทร์ เกิดสม, รองปลัดกระทรวง
 • เชษฐา โมสิกรัตน์, รองปลัดกระทรวง
 • ราชันย์ ซุ่นฮั้ว, รองปลัดกระทรวง
 • วรสุดา รัตนสุคนธ์, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
 • ว่าง, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ที่ไม่เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง กำกับ เร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดทำแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงานและบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงงานในสังกัดกระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรม สัญญา งานคดี งานการต่างประเทศและกิจการผู้อพยพ งานการสื่อสาร และงานประสานราชการ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีการก่อตั้งขึ้นพร้อมกันกับการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 10 ส่วนราชการ ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ใช้ชื่อว่า "กรมปลัด" ต่อมามีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานปลัดกระทรวง"

รายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 1. กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อรักษาความสงบสุขในสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 2. เสนอแนะ กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบสุขในสังคม และความมั่นคงของประเทศ
 3. จัดทำและบูรณาการแผนมหาดไทย (แปลงนโยบาย)
 4. เสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี
 5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 6. พัฒนาบุคลากรของ มท.
 7. นโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 8. ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
 9. อำนวยการและประสานงานในภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารของกระทรวง รวมทั้งสนับสนุนและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
 12. กำกับ เร่งรัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารของกระทรวง
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ในการบริหาร การปกครอง และการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรระดับสูงของกระทรวง
 16. ดำเนินการและประสานการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
 17. งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และงานที่ไม่ได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
 18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานภายใน[แก้]

ในอดีตมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองคลัง และกองที่ปรึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้โอนกิจการกองแผนงานและหน่วยงานที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ชื่อว่า สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย

ราชการส่วนกลาง[แก้]

 1. กองกลาง[2]
 2. กองการเจ้าหน้าที่
 3. กองการต่างประเทศ
 4. กองคลัง
 5. กองสารนิเทศ
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย[3]
 8. สถาบันดำรงราชานุภาพ
 9. สำนักกฎหมาย
 10. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 11. สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
 12. สำนักนโยบายและแผน
 13. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบขึ้นตรงปลัดกระทรวง[แก้]

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง[แก้]

 1. กลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
 2. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ราชการส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานจังหวัด มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัด
  • กลุ่มงานอำนวยการ
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค[แก้]

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 - 12
 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ตั้งอยู่ใน 18 จังหวัด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]