มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC
Assumption University of Thailand
Logoabac.png
ชื่อย่อมอช. / AU
คติพจน์Labor Omnia Vincit
(วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึงความสำเร็จ)
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (50 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
นายกสภาฯภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ที่ตั้งวิทยาเขตหัวหมาก
592/3 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา)
88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
City Campus
ชั้น 14 อาคารเซน เวิลด์ 4,4/5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ปิดทำการปี 2563 เนื่องจากหมดสัญญาเช่า)
สีประจำสถาบัน██ สีน้ำเงิน
██ สีขาว
██ สีแดง
ฉายาAU / ABAC (เอแบค)
มาสคอตม้า
เว็บไซต์www.au.edu

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อังกฤษ: Assumption University) หรือที่เรียกกันติดปากว่า เอแบค (ABAC) จัดอยู่ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มี 2 วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตหัวหมาก ตั้งอยู่ที่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย[1]

ประวัติ[แก้]

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้เริ่มโครงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) และต่อมาได้รับวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเอกชนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 และสถาปนาอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” (Assumption  Business Administration College) เมื่อย้ายไปจัดการศึกษาที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเอแบค (ABAC) โดยได้ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้ตัวอักษรย่อในภาษาไทยว่า มอช. และภาษาอังกฤษว่า "AU" ซึ่งทำให้อักษรชื่อย่อของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความสัมพันธ์ กับสัญลักษณ์ทางเคมี คือ Au (ทองคำ)

หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้บุกเบิกพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันอินเทอร์เน็ตของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2536 และเพื่อให้พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรองรับการขยายตัวในอนาคต ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการ วิทยาเขตแห่งที่ 2 บนพื้นที่กว่า 374 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 26 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 โดยมีแนวคิดให้เป็น “มหาวิทยาลัยในวนอุทยาน” ภายใต้การวางรากฐานของเจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรียนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการ หอสมุดขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โบสถ์ หอพักนักศึกษากว่า 1,250 ห้อง และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป วิทยาเขตแห่งนี้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ส่วนที่เดิมใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” วิทยาเขตหัวหมาก มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในคณะวิชาต่างๆ จำนวน 61 หลักสูตร มีนักศึกษา 9,358 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ 2,369 คน จาก 57 ประเทศ และได้สามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติแล้ว เป็นจำนวน 104,871 คน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย[แก้]

อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต – ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ รายนามอธิการบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ภราดา สมพงษ์ ชีรานนท์ พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2516
2 อาจารย์วันเพ็ญ นพเกตุ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2518
3 ศาสตราจารย์ ดร.ชุบ กาญจนประกร พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521
4 ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2545
5 ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (สมัยที่ 1) พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2559
ดร.มัทนา สานติวัตร พ.ศ. 2559

(25 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
ดร.ธนู กุลชล พ.ศ. 2559

(12 กุมภาพันธ์ - 14 สิงหาคม)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
6 ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2567)[แก้]

ลำดับ รายนามกรรมการ ตำแหน่ง
1. ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์                นายกสภา
2. ภราดา ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา                  อุปนายกสภา
3. ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรัญ                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ภราดา ดร.อาจิณ  เต่งตระกูล               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ภราดา ดร.อำนวย  ยุ่นประยงค์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ภราดา ดร.ทินรัตน์  คมกฤส                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ภราดา ดร.พิสูตร วาปิโส                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
12. ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
13. ดร. ธนู  กุลชล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ศ.ดร.ประภาส  จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายสมชาย  วงศ์ทรัพย์สิน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายวีรศักดิ์  อนุสนธิวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายสมพล  ณ สงขลา              เลขานุการ

ผู้บริหารระดับสูง[แก้]

ลำดับ ตำแหน่ง รายนามผู้บริหาร
1. อธิการบดีกิตติคุณ ภราดา ดร. ประทีป  ม. โกมลมาศ
2. อธิการบดี – อัคราธิการบดี              ภราดา ดร. บัญชา  แสงหิรัญ
3. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และจิตตาธิการมหาวิทยาลัย ภราดา ดร. อำนวย  ยุ่นประยงค์
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รักษาการ)     ภราดา ดร. อาจิณ  เต่งตระกูล
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                  ภราดา ดร. อาจิณ  เต่งตระกูล
6. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 ดร. วินธัย  โกกระกูล
8. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์ นายสมพล  ณ สงขลา
9. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รศ.ดร. ประทิต  สันติประภพ
10. นายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ดร. สุนทร  พิบูลย์เจริญสิทธ์
11. ผู้ช่วยอธิการบดี                                  ผศ.ดร. กฤษณะ  กิจเจริญ
12. คณบดีบัณฑิตศึกษา                             ผศ.ดร. กิตติ  โพธิกิตติ

ผู้บริหารด้านวิชาการ[แก้]

ลำดับ ตำแหน่ง รายนามผู้บริหาร
1. คณบดีบัณฑิตศึกษา                             ผศ.ดร. กิตติ  โพธิกิตติ
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง ผศ.ดร. กิตติ  โพธิกิตติ
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา     รศ.ดร. สุวัฒนา  เอี่ยมอรพรรณ
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร. อุรีย์  เจี่ยสกุล
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์                       รศ.ดร. สุรีย์พงศ์  โพธิ์ทองสุนันท์
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                 ดร. พิมสิริ  ภู่ศิริ
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ดร. ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์              ผศ.ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล
9. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์                     ดร. มาริสา จันทมาศ
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์                       ผศ.ดร. เสถียรภาพ นาหลวง
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ           ผศ.ดร. พัชนีย์ ยะสุรินทร์
12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ. ศุภรัฐ  วลัยเสถียร
13. คณบดีคณะดนตรี                             ผศ.ดร. ปัณณวิช สนิทนราทร

การจัดอันดับ[แก้]

Webometrics[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยู่ในอันดับที่ 899 ของโลก อันดับที่ 97 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย [2][3]

การจัดอันดับโดย 4 International Colleges & Universities[แก้]

การจัดอันดับของ 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU เป็นการจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในปี 2016 ได้รับการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย

การจัดอันดับโดย FIND-MBA[แก้]

การจัดอันดับโดย FIND-MBA ทำขึ้นเพื่อจัดลำดับความนิยมของ MBA program ในแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วโลก. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถูกจัดอันดับความนิยมเป็นอันดับที่ 47 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของประเทศไทย

คณะ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Martin de Tours School of Management and Economics)
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท-เอก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะศิลปศาสตร์ (Theodore Maria School of Arts)
หลักสูตรปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Bernadette de Lourdes School of Nursing Science)
หลักสูตรปริญญาตรี
1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Science and Technology)
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท-เอก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Vincent Mary School of Engineering)
หลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิเทศศาสตร์(Albert Laurence School of Communication Arts)
หลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์(Thomas Aquinas School of Law)
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท-เอก
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (Theophane Venard School of Biotechnology)
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท-เอก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (Montfort del Rosario School of Architecture and Design)
หลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะดนตรี (Louis Nobiron School of Music)
หลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง (Graduate School of Business and Advanced Technology Management)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการการลงทุน (หลักสูตรนานาชาติ)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล)

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล)

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาต

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัยคณะมนุษยศึกษา (Graduate School of Human Sciences)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(Graduate Program of Education)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาจิตวิทยา(Graduate Program of Psychology)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาปรัชญา(Graduate Program of Philosophy and Religion)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(Graduate Program of English Language Teaching)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทย

วันที่ 24 ก.ย. 57 เวลา 16.00 น. ANA Holdings หรือ สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ หนึ่งในสายการบินชั้นนำของโลกสัญชาติญี่ปุ่น และสายการบินนกแอร์ สายการบินโลว์คอสชั้นนำสัญชาติไทย ได้จับมือร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมวงการธุรกิจการบินไทย ที่จะสร้างศูนย์ฝึกการบินที่ได้มาตราฐานสากล และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมให้บริการฝึกอบรมนักบินให้แก่สายการบินต่างๆ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ปัจจุบันมี เครื่องฝึกบินจำลอง Full Flight Simulator (FFS) แบบแอร์บัส A320 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ฝึกนักบิน และในอนาคตมีแผนจะเพิ่มอีก 3 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่อง FFS แบบแอร์บัส A320 อีกจำนวน 1 เครื่อง และแบบโบอิ้ง B-737NG จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 4 เครื่อง ขณะนี้ศูนย์การบินฯ แพนแอมไทย สามารถเปิดให้บริการทั้งในส่วนของการฝึกการบินให้แก่นักบินและบุคลากรการบินในส่วนอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew Training) , Dry Simulator Rental, Type rating training, Ab Initio Pilot w/ Airline Transition, Maintenance Training, Aircraft Dispatcher Training และ Aviation English Training เป็นต้น

 • สถาบันวิจัยชิงหัว - เอแบค เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Tsinghua - ABAC AEC Research Institute)

ภารดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ Mr. Zheng Yan Kang (Tsinghua University) และ Mr. Bai He Lin (China Railways) จัดตั้ง สถาบันวิจัยชิงหัว - เอแบค เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Tsinghua - ABAC AEC Research Institute) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์หลักของสถาบันวิจัยชิงหัว - เอแบค เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1. เพื่อการแสวงหาความรู้ ความจริง เพื่อได้มาซึ่งปัญญาทางการตลาด การท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาองค์กร และด้านสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อการสร้างความรู้โดยใช้กระบวนการ วิจัย วินิจฉัย เพื่อเป็นฐานรากแห่งปัญญา 3. เพื่อการนำความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการ กลั่นกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างให้เป็นความรู้เชิงลึกและเชิงปฏิบัติการ 4. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดซึ่งปัญญาทางการตลาดที่เลือกเฟ้นสู่ผู้ประกอบการโดยมุ่งเป้าไปที่วิสาหกิจการขนาดกลางและย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืน 

 • ศูนย์ ABAC SIMBA (ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis)

เป็นศูนย์วิจัยที่ให้ความรู้และข้อมูลงานวิจัยทางด้านการเมืองสังคมและธุรกิจ

 • ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ หรือ ICE CENTER, Innovation, Creativity and Enterprise

เป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป

 • ABAC Consumer Index

โครงการสำรวจข้อมูลดัชนีผู้บริโภค เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างคลังข้อมูลดัชนีผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนในปี 2011 โดยอิงอยู่กับการให้บริการสังคมของมหาวิทยาลัย 2 ระดับ คือ ระดับอาจารย์ โดยนำความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน และส่วนของสถาบันคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมให้บริการสังคม

 • Institute for Research and Academic Services (IRAS)

สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (RIAS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคาร เฉลิมรัชมงคล ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์วิจัยธุรกิจ" หรือที่รู้จักกันในนาม CRIB ภายใต้การดูแลของ Dr. Federic L. Ayer รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยในขณะนั้น ซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยให้บริการศึกษาวิจัยทางด้านธุรกิจแก่วงการธุรกิจ ทั้งภายในและนอกประเทศ และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยธุรกิจได้ประสบความสำเร็จในการให้บริการอย่างสูง ประกอบกับมีผู้สนใจงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ กับทั้งมีการประยุกต์งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ในวงการธุรกิจ มากขึ้น ทางศูนย์วิจัยฯ จึงเริ่มมีการให้บริการค้นคว้า วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ "ศูนย์วิจัย ธุรกิจและสังคมศาสตร์" (CRIB&SSc.) ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 วงการวิจัยได้พัฒนามากยิ่งขึ้น มีการศึกษา ค้นคว้า และการทำวิจัยตาม สาขาวิชาต่าง ๆ ในลักษณะเจาะจงมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคม การวิจัยของประเทศ และของโลก ศูนย์วิจัยธุรกิจและสังคมศาสตร์ ภายใต้การควบคุม ดูแลของ ผศ.ดร. จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย จึงได้เสนอ ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์วิจัยฯ ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการให้บริการทางด้านการวิจัยแก่ประชาคม วิจัย ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ศูนย์พัฒนาองค์กร หรือ ODI (Organization Development Institute)

ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

 • สถาบันขงจื่อ (Confucius Institute)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทราบจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปั้น (The Office of Chinese Language Council International : Hanban)มีนโยบายก่อตั้งสถาบันขงจื่อเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการทำความตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีน มีนักศึกษาจากประเทศจีนสนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันมากในประชาคมอาเซียน จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดตั้งสถาบันขงจื่อขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยในเบื้องแรกได้ลงนามทำความตกลงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปั้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้งสถาบันขงจื่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Confucius Institute) และต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจิน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินการจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ศาสตราจารย์ Wang Shuo อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจิน เป็นผู้ลงนาม

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจินนั้น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 จัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนกว่า 168 หลักสูตร ในจำนวนนี้มีหลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับชาวช่างชาติ (Teaching Chinese as Foreign Language) ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 23,000 คน มีคณาจารย์ 2,189 คน

 • สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
 • ภาควิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ
 • เอแบคโพลล์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • ACC School of Commerce

การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ[แก้]

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้สร้างชื่อเสียง และการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคมภายในประเทศและต่างประเทศเป็นลำดับมา โดยพิจารณาได้จากการที่หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันต่างๆ ของไทย และของต่างประเทศได้ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา หรือได้มีความตกลงร่วมมือกันทางวิชาการดังนี้

    การรับรองมาตรฐานการศึกษา[แก้]

         1. กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พ.ศ. 2515

         2. ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง พ.ศ. 2518

         3.  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  รับรอง  พ.ศ. 2518

         4. สภาการศึกษาแห่งชาติรับรอง พ.ศ. 2518

         5. The U.S. Veterans Administration, Washington D.C., รับรอง พ.ศ. 2523

     การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ[แก้]

         1. The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA)

         2. The Association of Southeast Asian Institution of Higher Learning (ASAIHL)

         3. The International Federation of Catholic Universities (IFCU)

         4. The United Nations Academic Impact (UNAI)

         5. The Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities (ASEACCU)

         6. International Associations of University Presidents (IAUP)

         7. The ASEAN Universities Network (AUN)

         8. University Mobility in the Asia Pacific (UMAP)

9. The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under The Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (APHEIT)

       10. The Catholic Education Council of Thailand (CECT)

รางวัลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ[แก้]

 • 20 สิงหาคม 2544

รางวัลการส่งออกสินค้าไทยดีเด่นและธุรกิจบริการดีเด่น ประจำปี 2544 (Prime Minister’s Export Award 2001)

 • 25 สิงหาคม 2551

รางวัลการส่งออกสินค้าไทยดีเด่นและธุรกิจบริการดีเด่น ประจำปี 2551 (Best Service Provider: Prime Minister’s Export Award 2008)

 • 2 กรกฎาคม 2552

ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2550 ที่ได้มาตรฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • 31 พฤษภาคม 2554

รางวัล Trusted Brand Award 2011 ในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม จัดโดยนิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์

 • 8 มีนาคม 2555

รางวัลอาคารรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Awards of Thailand 2010 (BEAT 2010)) จัดโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 • 25 พฤษภาคม 2555

รางวัล Trusted Brands Award 2012  ในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม จัดโดยนิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์

 • 18 กรกฎาคม 2555

รางวัลชนะเลิศ ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2011 อาคาร Chez Jean Pierre (Crystal Restaurant)  ในสาขาอาคารใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

 • 26 มิถุนายน 2556

รางวัล Trusted Brands Award 2013  ในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม จัดโดยนิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์

 • 14 สิงหาคม 2556

รางวัลองค์กรโปร่งใส “NACC  2012 Integrity Awards” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ The National Anti-Corruption Council (NACC)

 • 21-26 ตุลาคม 2556

The 2013 Silver Award to Assumption University

Presents the 2013 Silver Award to Assumption University in recognition of the successful completion of The Young Marketing Research Training Program, organized by Thailand Marketing Research Society

 • 18 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ประหยัดน้ำประปา จัดโดยการประปานครหลวง

 • 27 มกราคม 2559

รางวัลและตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 อาคารประหยัดพลังงาน  MEA Energy Saving Building Awards 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง

 • 9 มีนาคม 2561

รางวัล "องค์กรที่ระบบจัดการศึกษาดีเด่น” เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมที่ควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่สถาบันสืบไป จัดโดย บริษัท อีโคเซฟ จำกัด

 • 21 มิถุนายน 2562

รางวัลชนะเลิศ Energy Saving University of Thailand เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยคุณภาพจากประเทศไทย ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีห้องเรียนสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จัดโดยบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาประเทศไทย ภายใต้บริษัท คาสิโอ ประเทศญี่ปุ่น

 • 28 กันยายน 2562

รับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project ในฐานะที่มหาวิทยาลัย และสถาบันขงจื่อ มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในด้านต่างๆ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • 31 กรกฎาคม 2564

รางวัลหน่วยงานดีเด่นในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” รอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ (Hanban) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทุนการศึกษา (Scholarships)[แก้]

ชื่อทุน ระดับการศึกษา
1. ทุน 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี
2. ทุนสำรวจโลก (e-Listening Scholarship) ปริญญาตรี
3. ทุน AU the Creator of Tomorrow ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม ปริญญาตรี
4. ทุน AU the Creator of Tomorrow ประเภทสอบแข่งขัน ปริญญาตรี
5. ทุนนักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Athletes Scholarship) ปริญญาตรี
6. ทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษา นวมินทรมหาราช ปริญญาตรี
7. ทุนอื่นๆ
   • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปริญญาตรี
   • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปริญญาตรี

บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ[แก้]

ด้านพระบรมวงศานุวงศ์
ด้านวงการบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวงการทหาร
ด้านวงการตำรวจ
ด้านวงการแพทย์
ด้านวงการราชการพลเรือน
ด้านวงการผู้ประกาศข่าว
ด้านวงการธุรกิจ
ด้านวงการอื่นๆ
 • เต ชอว์ยุน (Teay Shawyun), รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย King Saud ประเทศซาอุดิอาราเบีย
 • เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ (Jennifer Harhigh), รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำหน่วยงานสหประชาชาติ ณ กรุงโรม
 • ทาริค นาเซอร์ (Tareque Nasser), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

https://www.au.edu/