วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ssruic logo2.jpg
คำขวัญ“พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณภาพ
ในภาคธุรกิจและบริการ”
ชื่ออังกฤษInternational College, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2547
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง ไคริรี
สีประจำคณะ     สีม่วง+สีเหลืองทอง
เว็บไซต์www.ssruic.ssru.ac.th www.pr.ssruic.ssru.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: International College, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยาลัยนานาชาติ เน้นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-based

เมื่อปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษขึ้นและยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็น "วิทยาลัยนานาชาติ" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ต่อมาปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น จึงวางแผนการขยายพื้นที่การศึกษามา ณ อำเภอพุทธมณฑล จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ในปัจจุบัน[1]

ภารกิจ[แก้]

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ระดับแนวหน้า
 2. ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม
 3. อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการ เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงค์รักษา สืบสานความเป็นไทย
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
 5. เป็นวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
 • สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Hotel and Restaurant Business)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

 • สาขาวิชาบริการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneurship management)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
-

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]