วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College,
Suansunandha Rajabhat University
คติพจน์"พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณภาพ ในภาคธุรกิจและบริการ"
สถาปนาพ.ศ. 2547
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง ไคริรี
ที่อยู่
วิทยาเขตนครปฐม
เลขที่ 111/3–5 หมู่ที่ 2
ถนนศาลายา–บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี  สีม่วง - สีเหลืองทอง
เว็บไซต์www.ssruic.ssru.ac.th www.pr.ssruic.ssru.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: International College, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยาลัยนานาชาติ เน้นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม

ปัจจุบันคือ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนโยบายการควบรวมหลักสูตร และสาขาวิชาใกล้เคียงกัน

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-based

เมื่อปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษขึ้นและยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็น "วิทยาลัยนานาชาติ" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ต่อมาปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น จึงวางแผนการขยายพื้นที่การศึกษามา ณ อำเภอพุทธมณฑล จัดตั้งเป็นวิทยาเขตนครปฐม ปัจจุบันคืออาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ[1]

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการควบรวมหลักสูตร และสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงไว้ในคณะเดียวกัน จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขึ้นใหม่ โดยควบรวมวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร ดังนี้ ธุรกิจการบิน ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ กับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรภาษาไทย รวมเป็นวิทยาลัยใหม่ที่ชื่อว่า วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนโยบายการควบรวมหลักสูตร และสาขาวิชาใกล้เคียงกัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
  • สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Hotel and Restaurant Business)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

  • สาขาวิชาบริการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
  • สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneurship management)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
-

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-21. สืบค้นเมื่อ 2017-04-19.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]