ปฏิมา จีระแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปฏิมา จีระแพทย์
Dr.Patima.jpg

ปฏิมา จีระแพทย์ (Patima Jeerapaet, Ph.D.)

ประวัติและประวัติการศึกษา[แก้]

ปฏิมา จีระแพทย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2510 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายเปรมศักดิ์ และนางปัทมา จีระแพทย์

ปฏิมา จีระแพทย์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. 2532) ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1] (พ.ศ. 2536) และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาองค์กร (Phd. OD) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. 2552)

นอกจากนี้ยังได้ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำในประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 66/2005 และ หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6[2] ของหอการค้าไทย หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 2 [3] ของ กรุงเทพมหานคร โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร และหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 [4] ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน[แก้]

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) และยังดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท พีบี พาร์ทเนอร์ จำกัด

ปฏิมา จีระแพทย์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด หรือ บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย ก่อนจะผันตัวเองออกจากวงการอสังหาริมทรัพย์มาสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ [5] (2555-2556) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พ.ศ. 2555 -2559 [6]

หลังจากนั้น ในปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [7] (2556-2557) และร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นโครงการผลิตรถยนต์ประหยัด พลังงาน มาตรฐานสากล รุ่น 2 (ECO Car 2) [8]

ในวันที่ 21 กรฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ 99/2557 ให้เขาพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม[9]

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญอื่นๆ

ปฏิมา จีระแพทย์ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติในอีกหลายตำแหน่ง โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม จากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ที่ปรึกษานายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559) และดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย [10] และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (2556 - 2557)

เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา [11] และที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำผู้แทนการค้าไทย

ในปี 2554 ปฏิมา จีระแพทย์ ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) ประเทศไทย[12] (สถาบันนักสำรวจที่ได้รับการอนุญาตในพระบรมราชูปถัมภ์) RICS ถือได้ว่าสถาบันที่เป็นสัญลักษณ์ของมืออาชีพทางอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรเป็นแห่งแรก

นอกเหนือจากการทำงานด้านธุรกิจการลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ ยังได้รับเชิญเป็น อาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเวลากว่า 18 ปี [13] และอาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเป็น คณะกรรมการร่างหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาการประเมินราคาทรัพย์สินคณะการจัดการความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [14] และได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [15] อีกด้วย

ผลงานและการศึกษาวิจัย[แก้]

ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ได้จัดทำ แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พ.ศ. 2555 – 2559 [16] รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วน [17]

กว่า 25 ปี ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ปฏิมา จีระแพทย์ ได้สร้างผลงานมากมาย อาทิ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์หอการค้าร่วมต่างประเทศ ในประเทศไทย [18] ได้จัดทำแผนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาการเช่า อสังหาริมทรัพย์เป็น 90 ปี เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทย ในนามคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าร่วมนานาชาติ (เจเอฟซีซีที) [19] ศึกษารวบรวมข้อมูลสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแทบอาเซียน และจัดทำแผนการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าต่อรัฐบาลไทย ผ่านทางสำนักงานผู้แทนการค้าไทยในนามคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้านานาชาติ (เจเอฟซีซีที) วางแผนแม่บท ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อที่รวม 2,353 ไร่ และศึกษาความเป็นไปได้ และให้คำปรึกษาการประมูลขายที่ดิน ศูนย์ธุรกิจตลาดทุน ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ [20] ทำการวิจัย ศึกษา และจัดทำ แผนบริหารจัดการสถานกีฬา ภายในสนามกีฬา หัวหมาก เนื้อที่ 265 ไร่ สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่โฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 23 สถานี

นอกจากนี้ ยังมีความสนใจพิเศษในด้านดนตรี โดยได้เป็น Executive Producer โครงการ “เพลงเพื่อพ่อ” เนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [21] และปี 2542 ได้จัดการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

 1. อุปนายกสมาคมฯฝ่ายโครงการพิเศษ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 คณะบริหารธุรกิจ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6
 3. รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร มหานคร รุ่นที่ 2
 4. รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 1
 5. เปิดตัว ผอ.สยย. คนใหม่
 6. เปิดแผนแม่บทอุตฯยานยนต์ 5 ปีข้างหน้า
 7. ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 8. อุตฯตั้งคณะพิจารณาข้อเสนออีโคคาร์2
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/5.PDF
 10. เอสเอ็มอีแบงก์ แสดงความยินดีครบ 6 รอบ กระทรวงอุตสาหกรรม
 11. รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 12. ประกาศแต่งตั้งประธานสมาคม RICS
 13. ประวัติ นายปฏิมา จีระแพทย์
 14. Abac course will lift profession
 15. ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 16. แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พ.ศ. 2555 – 2559
 17. เติมเต็มภารกิจปั้นฝัน ศูนย์ทดสอบยานยนต์
 18. ต่างมุมมองขยายต่างชาติเช่าที่ดินไทย 90 ปี
 19. คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายระยะเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์
 20. จับตา!ทุนไทยแข่งประมูลทรัพย์เลแมน
 21. เพลงเพื่อพ่อ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]