คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Agro-Industry,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
คณบดีรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
สีประจําคณะ     สีชมพูกลีบบัว
สัญลักษณ์กระป๋อง
เว็บไซต์www.agro.ku.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นคณะแรกของประเทศไทย ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยได้รับโอน "แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร" ซึ่งมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จาก คณะเกษตร มาสังกัดเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะด้วย

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • สาขาวิชาการจัดการสินค้าสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ[แก้]

นิสิตสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้

ที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์
โครงการปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Reading ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการศึกษาใน ต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ลักษณะของโครงการ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์และเดินทางไปเรียนชั้นปีที่ 4 ที่ University of Reading (Department of Food Bioscience) ประเทศอังกฤษเป็นเวลาประมาณ 8-10 เดือน (ขึ้นอยู่กับคะแนนภาษาอังกฤษ) โดยในช่วง 1-3 เดือนแรกนิสิตจะได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนในเดือนตุลาคม นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมประกาศนียบัตรจาก University of Reading หากนิสิตมีความประพฤติและมีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ University of Reading (Department of Food Bioscience) ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง

แนวทางการประกอบอาชีพ[แก้]

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ[แก้]

ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ สามารถทำงานเป็นนักเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ออกแบบและควบคุมการผลิตภาชนะบรรจุ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ สถานที่ทำงานหลังจบการศึกษาได้แก่ บริษัทในกลุ่มอุปโภคบริโภค เช่น Procter & Gamble Manufacturing Ltd., คอลเกต ปาล์มโอลีฟ ประเทศไทย จำกัด, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด, 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ บริษัทในกลุ่มวัสดุบรรจุ เช่น ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด, สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด, เยื่อกระดาษสยาม จำกัด ฯลฯ และกลุ่มการพิมพ์ภาชนะบรรจุ เช่น สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด, สยามทบพัน จำกัด, Fuji Ace Co.,Ltd ฯลฯ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ[แก้]

ผู้ที่จบสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ ในบทบาทของนักวิจัย ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ หรือศึกษาต่อปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมเคมี บัณฑิตของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเนสเล่(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทเบทาโกรอโกรกรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน), บริษัทซี.พี.อินเตอร์ฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด ฯลฯ หรือทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์[แก้]

ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นพนักงานควบคุมการผลิตในบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร หรือทำงานในองค์กรของรัฐต่างๆ เช่น สภาวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรม สถาบันอาหาร ฯลฯ ในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ควบคุมคุณภาพสินค้า หรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสาขาเดิมหรือสาขาอื่น เช่น สาขาสิ่งแวดล้อม,Food Engineering, Chemical Engineering, MBA, Marketing, Industrial Engineering, Packaging ฯลฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร[แก้]

ผู้จบการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือฝ่ายขาย และ ผู้จบการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งวิศวกรกระบวนการแปรรูปอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต บัณฑิตของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถทำงานในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด ฯลฯ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ เช่น สำนักงานอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงสาธารณสุข โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ ฯลฯ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ[แก้]

ผู้ที่เรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอสามารถก้าวสู่มืออาชีพด้านการจัดการธุรกิจสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้ควบคุมการผลิต หรือหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่างๆ เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานพิมพ์ผ้า โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ โรงงานเคหะสิ่งทอ หรือเป็นนักวิจัยในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสิ่งทอ สถาบันค้นคว้าและวิจัยต่างๆ ฯลฯ

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Global Ranking of Academic Subjects
Subject 2020 2019 2018 2017
Food Science & Technology 201-300 101-150 101-150 101-150
Biotechnology - 401-500 401-500 -

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา ARWU Global Ranking of Academic Subjects [1] จัดโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงของประเทศจีน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในวารสารชั้นนำของโลก ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ เป็นต้น พบว่าในสาขา Food Science & Technology และ สาขา Biotechnology ซึ่งเป็นสาขาของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก

โดยในสาขา Food Science & Technology ปี 2017 อยู่ในอันดับที่ 101-150,[2] ปี 2018 อยู่ในอันดับที่ 101-150,[3] ปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 101-150,[4] และปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 201-300[5] และสาขา Biotechnology ปี 2018 อยู่ในอันดับที่ 401-500[6] และปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 401-500[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Global Ranking of Academic Subject". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 2. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Food Science & Technology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 3. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Food Science & Technology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 4. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Food Science & Technology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 5. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Food Science & Technology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 6. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Biotechnology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 7. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Biotechnology". ARWU. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]