คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU logo.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Agriculture
Kasetsart University
ที่อยู่ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2484
คณบดี ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
สีประจำคณะ      สีเหลืองข้าวโพด
เว็บไซต์ www.agr.ku.ac.th
    

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ คณะเกษตร บางเขน และ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตร เป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเกษตรศาสตร์" โดยเปิดสอนในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลเป็นหลักสูตรแรก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น " คณะกสิกรรมและสัตวบาล" โดยเพิ่มแผนกเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก ในระยะได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก ในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล และในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตร" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2522 คณะเกษตร ได้ขยายกิจการไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้ย้ายนิสิตหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3,4
 • พ.ศ. 2538 เปิดให้หลักสูตรเกษตรศาสตร์ เรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับวิทยาเขตบางเขน ยังคงไว้เฉพาะหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช และเคมีเกษตร
 • พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ณ วิทยาเขตบางเขน
 • พ.ศ. 2546 คณะเกษตร ได้พิจารณาทดลองแยกการดำเนินงาน ของคณะเกษตร ที่วิทยาเขตกำแพงแสนภายใต้ชื่อ คณะเกษตร กำแพงแสน และปรับขึ้นเป็นคณะเกษตร กำแพงแสน โดยทั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเกื้อหนุนกันทั้งสองวิทยาเขต

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติ ภาคพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 • สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาโรคพืช
 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาโรคพืช
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
พระช่วงเกษตรศิลปการ พ.ศ. 2488 - 2491
2
ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ พ.ศ. 2491 - 2498
3
ศาสตราจารย์หลวงสมานวนกิจ พ.ศ. 2498 - 2499
4
ศาสตราจารย์จรัด สุนทรสิงห์ พ.ศ. 2499 - 2509
5
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ พ.ศ. 2509 - 2511
6
ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พ.ศ. 2511 - 2512
7
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ. 2512 - 2513
8
ศาสตราจารย์ปวิณ ปุณศรี พ.ศ. 2513 - 2517
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด บุญซึ่ง พ.ศ. 2517 - 2521
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ พ.ศ. 2521 - 2525
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน ยิ่งชล พ.ศ. 2525 - 2529
12
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วังใน พ.ศ. 2529 - 2537
13
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ พ.ศ. 2537 - 2541
14
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา พ.ศ. 2541 - 2545
15
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ พ.ศ. 2545 - 2549
16
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ พ.ศ. 2549 - 2556
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]