คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU logo.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Agriculture
Kasetsart University
ที่อยู่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
คณบดี ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
สีประจำคณะ      สีเหลืองข้าวโพด
สัญลักษณ์ รวงข้าว
เว็บไซต์ www.agr.ku.ac.th
เฟซบุ๊ก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ คณะเกษตร บางเขน และ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตร เป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเกษตรศาสตร์" โดยเปิดสอนในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลเป็นหลักสูตรแรก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น " คณะกสิกรรมและสัตวบาล" โดยเพิ่มแผนกเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก ในระยะได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก ในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล และในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตร" มาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2522 คณะเกษตร ได้ขยายกิจการไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้ย้ายนิสิตหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3,4
 • พ.ศ. 2538 เปิดให้หลักสูตรเกษตรศาสตร์ เรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับวิทยาเขตบางเขน ยังคงไว้เฉพาะหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช และเคมีเกษตร
 • พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ณ วิทยาเขตบางเขน
 • พ.ศ. 2546 คณะเกษตร ได้พิจารณาทดลองแยกการดำเนินงาน ของคณะเกษตร ที่วิทยาเขตกำแพงแสนภายใต้ชื่อ คณะเกษตร กำแพงแสน และปรับขึ้นเป็นคณะเกษตร กำแพงแสน โดยทั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเกื้อหนุนกันทั้งสองวิทยาเขต

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะเกษตร

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 • สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาโรคพืช
 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาโรคพืช
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พระช่วงเกษตรศิลปการ พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2491
2. ศาสตราจารย์พิเศษ หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2498
3. ศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวนกิจ พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2499
4. ศาสตราจารย์ จรัด สุนทรสิงห์ พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2509
5. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2511
6. หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2512
7. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2513
8. ศาสตราจารย์ ปวิณ ปุณศรี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2517
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด บุญซึ่ง พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน ยิ่งชล พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วังใน พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2537
13. ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
14. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
15. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]