ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
1 BEN7423-L.jpg
ขณะไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ฉลาดได้อีก” ของ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (48 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
อาชีพ นักธุรกิจ

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย (เสียชีวิต) และนางชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา

ดนัย เป็น นักคิด นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาว ด้วยหลักการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วน [1] และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision คลื่นความคิด 96.5 FM อสมท. ร่วมกับ คุณวิชัย วรธานีวงศ์

ประวัติการศึกษา[แก้]

ศึกษาชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสหพานิช ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนหอวัง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2531 ได้ทุนเอเอฟเอส (AFS) ไปศึกษาที่โรงเรียนเคลตันไฮสคูล เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนหอวังที่ได้รับทุนนี้

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาการตลาด ภาคบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

ประวัติการทำงาน[แก้]

ผลงานที่เป็นที่รู้จัก[แก้]

การแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก[แก้]

 • ธันวาคม 2549 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นอกจากนี้
 • ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทูตพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลก โดยมติมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย
 • พฤศจิกายน 2550 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ กรรมการโครงการและวางแผน และกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ. 2552 เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรเอกชน และต่างประเทศของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2551 ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยอภิปรายบนเวทีการประชุมเอเชียยุโรป Asia-Europe Meeting (ASEM) Interfaith Dialogue ครั้งที่ 4 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีตัวแทนจากรัฐบาล นักวิชาการ นักการศาสนา และสื่อมวลชนจาก 46 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
 • กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • มีนาคม 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ธันวาคม 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์อีกหลายแห่ง อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน CSR ด้านสื่อสารสาธารณะ กรรมการ Superbrands Thailand Council
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • กันยายน 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย วาระปี 2554-2556 จากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 • มกราคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปและการสื่อสารสังคม จากคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
 • มกราคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรธุรกิจเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
 • มกราคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมภิบาลในการจัดการศึกษา จากคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • มีนาคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะทำงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • พฤษภาคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ทูตวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 จาก พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ
 • มิถุนายน 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองประธานกรรมการ มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • มิถุนายน 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • พฤษภาคม 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการการตัดสินโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”
 • กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินโครงการ “กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม”
 • กันยายน 2557ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหาร World Kindness Movement
 • ธันวาคม 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษากองทุนประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข
 • มีนาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558
 • มีนาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

รางวัล/เกียรติคุณ[แก้]

 • รางวัลเปรียวอวอร์ดส์ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • หนึ่งในร้อยผู้บริหารรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547 โดยหนังสือพิมพ์ The Nation
 • รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9” ประจำปี 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ทูตพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2550
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551
 • ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ (Young Ambassador for Peace) จากสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2552
 • รางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2553
 • ทูตวัฒนธรรม ด้านการพูด ประจำปี พ.ศ. 2554 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • 1 ใน 100 ต้นแบบผู้บริหารมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2554 จากการจัดอันดับโดย WhO? - People News Magazine ตีพิมพ์ฉบับพิเศษเดือนตุลาคม 2554
 • เกียรติบัตร คนดีเพื่อแผ่นดิน จากรายการคนดีเพื่อแผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น (Catholic Media Award) ปี 2555 ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการธรรมดีที่พ่อทำ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 • โล่ประทาน ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2555
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2555
 • โล่เกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2555 สาขาผู้มีผลงานกิจกรรมนันทนาการดีเด่น ประเภทวรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) (รางวัลพระราชทาน) จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2555
 • ทูตพระพุทธศาสนานานาชาติ วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
 • เป็นตัวแทนของ World Kindness กล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาแห่งนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ต่อสมาชิกสภาผู้แทน และผู้แทนจากต่างประเทศทั่วโลก พ.ศ. 2557

งานด้านการเขียน[แก้]

 • ธรรมดีที่พ่อทำ พ.ศ. 2555
 • สุดยอดเดอะซีเคร็ต (The Meta Secret) พ.ศ. 2554
 • หัวใจสีขาว พ.ศ. 2553
 • กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) พ.ศ. 2552
 • หนังสือชุดภาษาอังกฤษ King Bhumibol Adulyadej of Thailand ประกอบด้วย From Prince to King, Strength of the Land และ By the Light of Your Wisdom (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2550
 • ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 (ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำ พ.ศ. 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พ.ศ. 2550
 • ในหลวงในรอยธรรม (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2549
 • อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness) พ.ศ. 2548
 • ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง พ.ศ. 2547
 • Dharma Moments พ.ศ. 2546 ที่ได้คำยกย่องจากองค์ทะไลลามะที่ 14 และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและวางจำหน่ายทั่วโลก
 • ปลาเล็กกินปลาใหญ่ พ.ศ. 2545
 • เถ้าแก่มือโปร พ.ศ. 2544

วิทยากรรับเชิญ[แก้]

ห้วข้อคุณธรรมจริยธรรม การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ

อ้างอิง[แก้]