คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU logo.jpg
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราราชการ
คำขวัญเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
ชื่ออังกฤษFaculty of Science
Kasetsart University
อักษรย่อวท.
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2509
คณบดีรศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน[1][2][3]
สัญลักษณ์อะตอม
เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน[4]
เว็บไซต์www.sci.ku.ac.th
เฟซบุ๊กFaculty of Science
Kasetsart University
SCI KU - logo.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทย์ ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อีกด้วย

ในการจัดอันดับตามสาขาจาก QS world university ranking by subject [5] พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก 3 สาขา ได้แก่ Chemistry, Biological Sciences และ Computer Science & Information Systems

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

เมื่อแรกสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 นั้น การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นแผนกเคมี ในสังกัดคณะเกษตร และแผนกชีววิทยา ในสังกัดคณะประมง รวมทั้ง มีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในคณะสหกรณ์ ต่อมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติให้จัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" [6][7] ขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยให้ถือเป็นวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ [8]

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้ง คณะสังคมศาสตร์ [9] จึงมีการโอนภาควิชาสังคมศาสตร์ฯ ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษา ได้โอนไปสังกัด คณะมนุษยศาสตร์ [10] ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์"

ภาควิชาและหลักสูตร[แก้]

โครงสร้างหลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรเตรียมแพทย์ศาสตร์ (1 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชามาตรวิทยา
 • สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสัตววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน

รายละเอียดแต่ละภาควิชา[แก้]

ภาควิชา รายละเอียด
คณิตศาสตร์
 • จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อมุ่งผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางประสิทธิภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีต่อสังคม และประเทศชาติ
 • บัณฑิตที่จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบวิชาชีพ อาทิ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน นักวิจัย และงานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เคมี
 • เป็นหน่วยงานชั้นนำในการผลิตบัณฑิตเคมีที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า ตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ สิ่งทอ อัญมณี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภาควิชาเคมีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข้มแข็งในวิชาเคมี ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้อุทิศตนทุ่มแทให้กับการสอนและการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ภาควิชาเคมีได้สร้างความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกเครือข่ายแห่งความเป็นเลิศทางเคมี
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ บริษัทเอกชนที่เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุต์ใช้ความรู้ทางเคมีได้อีกด้วย
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตการศึกษาในเชิงลึก เช่น ชีวเคมีโปรตีน-โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้อื่น ๆ เช่น ชีวสารสนเทศทางชีวเคมีประยุกต์ในทางการเกษตรอุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางชีวเคมีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถประยุกต์คิดค้น หรือแสวงหาความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมี ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและทันต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาชีวเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาจากภาควิชาชีวเคมียังสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา ทั้งสาขาชีวเคมีโดยตรงหรือเลือกศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร ชีวนาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมชีวเคมี เป็นต้น
พฤกษศาสตร์
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาพืชทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุลเซลล์จนถึงพืชทั้งต้น นักพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์กว้างขวาง เพื่อให้สามารถเข้าใจพืชเกี่ยวกับ วิถีการสร้างพลังงาน การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ สังคมพืช นิเวศวิทยา การนำไปใช้ประโยชน์และอื่น ๆ
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีความรู้ความชำนาญและสามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ กองสวนกรุงเทพมหานคร สวนหลวง ร.9 องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ ธุรกิจผลิตพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
พันธุศาสตร์
 • ให้การศึกษาพันธุศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ พันธุศาสตร์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์สภาวะแวดล้อมและพันธุศาสตร์ประยุกต์อีกหลายวิชา โดยให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะนักวิชาการพันธุศาสตร์ นักวิจัยและนักปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก มุ่งเน้นการเรียนและการค้นคว้าวิจัยทั้งทางด้านพันธุศาสตร์ประยุกต์ และพันธุศาสตร์พื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับสูง
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพันธุศาสตร์ สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาล กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาหารและประกอบธุรกิจส่วนตัว
ฟิสิกส์
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางรังสีและนิวเคลียร์ เช่น วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ การป้องกันรังสีเทคนิคการวัดรังสี ชีววิทยารังสีเบื้องต้น รังสีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแกะรอยด้วยไอโซโทปทางชีววิทยา เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี รังสีและการกลายพันธุ์ การวิเคราะห์โดยวิธีทางนิวเคลียร์ การใช้รังสีและไอโซโทปในการเกษตรและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นต้น
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น งานด้านชีววิทยาการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปรมาณู สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรเอกชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กัมมันตภาพรังสีควบคุมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ให้การศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น หลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • การศึกษาในสาขาวิชานี้เป็นการศึกษากระบวนการและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโลก ประกอบด้วย บรรยากาศภาค (Atmosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) ธรณีภาค (Lithosphere) และชีวภาค (Biosphere) พร้อมทั้งศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของภาคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้ประโยชน์ และ ผู้ทำให้เกิดและได้รับผลกระทบ นิสิตสามารถประยุกต์ ความรู้ที่เรียนมาในการประเมินสถานภาพทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่รวมถึง แนวทางจัดการ/แก้ไข/ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยในหลักสูตรมีภาคปฏิบัติการ การศึกษาภาคสนาม การศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์แก่นิสิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ให้การศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) และปริญญาโท (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์สิ่งแวดล้อม
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป เข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ ที่ต้องการผุ้มึความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
สัตววิทยา
สถิติ
 • ภาควิชาสถิติได้ดำเนินการเปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ อย่างละ 1 หลักสูตร คือ วท.บ.(สถิติ) วท.ม.(สถิติ) ปร.ด.(สถิติ)
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาสถิติ จะมีความรอบรู้วิชาทางด้านสถิติทั้งในภาควิชาทฤษฎีและประยุกต์ ตลอดจนมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ จึงสามารถทำงานได้ทั้งทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของตำแหน่งงานที่ทำ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักสถิติ, นักวิเคราะห์การตลาด อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย เป็นต้น

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ ดังนี

หน่วยปฏิบัติการวิจัย[แก้]

หน่วยปฏิบัติการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์และเคมีประยุกต์ (Laboratory for Computational and Applied Chemistry, LCAC)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Analytical Method Development in Trace Analysis)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ (Cheminformatics Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Natural Products and Organic Synthesis, NPOS)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมค้นหายาและการออกแบบโมเลกุล (Innovative Research on Drug Discovery and Molecular Design)
 • หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (วปปส) (Special Research Unit for Protein Engineering and Protein Bioinformatics : UPEB)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (Animal Systematics and Ecology Speciality Research Unit : ASESRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพิษวิทยาสารจำกัดศัตรูชีวภาพ (Biopesticides Toxicology Speciality Research Unit : BTSRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิเวศรังสี (Radioecology Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและฟังก์ชันนอลจีโนมิกส์ของสาหร่ายเซลล์เดียว (Microalgal Molecular Genetics and Functional Genomics Special Research Unit : MMGFG-SRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางแม่เหล็กขั้นสูง (Special Research Unit in Advanced Magnetic Resonance)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี (ปวอส) (Biochemical Research Unit for Utilization Assessment : BCUFUA)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยสำรวจธรณีประยุกต์ (Applied Geo-Exploration Research Unit : GeoX)
 • หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่ (The Gem and Mineral Sciences Special Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ (Environmental Geotechnology and Natural Disasters Special Research Unit)
 • ห้องปฏิบัติการดินและน้ำ (Soil and Water laboratory)
 • หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์วิวัฒนาการและการประมวลผลทางชีววิทยา [Evolutionary Genetics and Computational Biology (EGCB) research unit]
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทฤษฎีจำนวน การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ และการประยุกต์ (Special Research Unit in Number Theory, Classical Analysis and Applications)

ศูนย์ความเป็นเลิศ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence - Oil Palm)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี (Center of Excellence for Innovation in Chemistry)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุทำหน้าที่เฉพาะ (Functional Compounds Special Research Unit)
 • ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Nuclear Technology Research Center : KUNTRC)
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Equipment Center)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้[11]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์ สมุทคุปต์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2549
6. อาจารย์ ดร.สุรพล ภัทราคร พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน [1]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรและสถาบันต่างประเทศให้ติดอันดับโลกและอันดับเอเชียในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดและผลการจัดอันดับ ดังนี้

ผลการจัดอันดับโดย QS[แก้]

QS หรือ แควกเควเรลลี ไซมอนด์ส (Quacquarelli Symonds) จัดอันดับโดยแยกตามกลุ่มและระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ระดับโลก (QS World University Rankings) ระดับเอเชีย (QS University Rankings in Asia) หรือแยกตามกลุ่มและสาขาวิชา (QS World University Rankings by Subject) เป็นต้น ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกแบบแยกตามสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject และติดอันดับสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Top Universities in Asia for Natural Sciences) รายละเอียดมีดังนี้

QS world university ranking by subject[แก้]

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS world university ranking by subject [12] พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก 3 กลุ่มวิชา ใน 3 สาขา ได้แก่ กลุ่ม Natural Sciences (สาขา Chemistry), กลุ่ม Life Sciences & Medicine (สาขา Biological Sciences) และ กลุ่ม Engineering & Technology (สาขา Computer Science & Information Systems) ดังตาราง

QS World University Rankings by Subject
ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 ปี 2015
กลุ่ม Life Sciences & Medicine อันดับ กลุ่ม Life Sciences & Medicine อันดับ กลุ่ม Life Sciences & Medicine อันดับ กลุ่ม Life Sciences & Medicine อันดับ กลุ่ม Life Sciences & Medicine อันดับ
- - Biological Sciences 401-450 Biological Sciences 401-450 - - Biological Sciences 301-400
กลุ่ม Natural Sciences อันดับ กลุ่ม Natural Sciences อันดับ กลุ่ม Natural Sciences อันดับ กลุ่ม Natural Sciences อันดับ กลุ่ม Natural Sciences อันดับ
Chemistry 401-450 Chemistry 451-500 Chemistry 451-500 - - - -
กลุ่ม Engineering & Technology อันดับ กลุ่ม Engineering & Technology อันดับ กลุ่ม Engineering & Technology อันดับ กลุ่ม Engineering & Technology อันดับ กลุ่ม Engineering & Technology อันดับ
- - - - - - Computer Science & Information Systems 401-500 - -
ผลการจัดอันดับประจำปี 2019[13]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2018[14]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 451-500 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2017[15]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 451-500 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2016[16]
 • อันดับที่ 401-500 ของโลก
กลุ่ม Engineering & Technology - สาขา Computer Science & Information Systems
ผลการจัดอันดับประจำปี 2015[17]
 • อันดับที่ 301-400 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
Top Universities in Asia for Natural Sciences
ปี 2014
กลุ่มวิชา อันดับ
Natural Sciences[18] 41

Top Universities in Asia for Natural Sciences[แก้]

QS ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Top Universities in Asia for Natural Sciences) พบว่าในปี 2014 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับที่ 41 ของทวีปเอเชีย เป็น 1 ใน 50 อันดับแรกของสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในระดับนานาชาติ [19]


ผลการจัดอันดับโดย Nature Index[แก้]

Nature INDEX (Global)
ปี 2017
สาขาวิชา อันดับ
Chemical Sciences[20] 1129

เป็นการจัดอันดับโดย วารสารในเครือเนเจอร์ (Nature Publishing Group, NPG) วารสารชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลผลิตงานวิจัย (Nature Index) ในการจัดอันดับ ซึ่งจะนับจากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในเครือของเนเจอร์ต่อปี ทั้งนี้การจัดอันดับจะนับทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 สาขา Chemical Sciences ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1129 ของโลก [21][22]

พิพิธภัณฑ์[แก้]

ภายในจัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ในรูปแบบความหลากหลายและวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลและพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายของสัตว์โดยบุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา ตัวอย่างที่เป็น highlights ของพิพิธภัณฑ์สัตววิทยามีความหลากหลายในแง่ สถานภาพใกล้สูญพันธ์ หายาก

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยายังเป็นแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักวิจัยไทยและต่างประเทศโดยมีส่วนที่เป็นตัวอย่างอ้างอิงมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ซึ่งมีการค้นพบชนิดพันธ์ใหม่ของโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น แมลงชีปะขาว พยาธิตัวตืด ปาดเรียวมลายู เป็นต้น

อาคารและสถาปัตยกรรม[แก้]

ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา | The Princess Chulabhorn Science Research Center (In Celebration of Princess Chulabhorn's 60th Birthday)
จัดตั้งขึ้นในปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ Excellence in Natural Science in ASEAN by 2022 และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (National Learning Significance) ลักษณะเป็นอาคารปฏิบัติการวิจัยรวม ความสูง 12 ชั้น และ 6 ชั้น ตัวอาคารถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและมีการจัดการอาคารแบบ Green Energy Building ภายในประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special Research Unit) ศูนย์เทคโนโลยีบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ (Technological Entrepreneurship) ศูนย์วิจัยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ “อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา”
ตึกสัตววิทยา | Zoology Building 
เดิมชื่อว่า “ตึกชีววิทยา” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นอาคารหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ความสูง 5 ชั้น ซึ่งในสมัยนั้นใช้เป็นทั้งที่ทำการ ห้องทำงาน และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สัตววิทยา และพฤกษศาสตร์

ต่อมาได้มีการแยกสาขาวิชาทางชีววิทยาแขนงต่าง ๆ ออกไปจัดตั้งเป็น ‘ภาควิชา’ และสังกัดยังตึกใหม่ ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป และภาควิชาสัตววิทยา (ดูแลสาขาชีววิทยาด้วย) ซึ่งภาควิชาสัตววิทยาได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้สังกัดอยู่ที่ตึกชีววิทยาเดิม และต่อมาได้มีการปรับปรุงและก่อสร้างตึกใหม่แทนที่ตึกชีววิทยาเดิม โดยใช้ชื่อตึกใหม่ว่า “ตึกสัตววิทยา”

ปัจจุบัน ตึกสัตววิทยาใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาสัตววิทยาและสาขาวิชาชีววิทยา โดยที่บริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" จัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์ (ตึกฟิสิกส์) | Physics Building 
เดิมชื่อว่า “ตึกฟิสิกส์” สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ออกแบบโดยอาจารย์องอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ปี 2552 [24] ลักษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเปลือย แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดสัจจะวัสดุ ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงความเป็นสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น ทางลาดโค้งทอดยาวด้านหน้าอาคารทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร สภาพของอาคารส่วนมากยังคงเดิมตามแบบฉบับ มีเพียงการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่บางส่วนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและจำนวนผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ถือว่าอาคารเป็นอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยเป็นอย่างมาก [25]
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ | Microbiology-Genetics Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาพันธุศาสตร์
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
อาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี) | Chemistry Building 
สร้างในปี 2518 หลังจากที่คณะฯ ย้ายมาอยู่บริเวณพื้นที่ใหม่ทางฝั่งตะวันตกของประตูงามวงศ์วาน 1 ออกแบบและวางโครงสร้างอาคารโดยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา (หัวหน้าแผนกวิชาเคมีในขณะนั้น) ลักษณะเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการสูง 6 ชั้น มีดาดฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนหลวงสุวรรณฯ (ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น)[26]
อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ ๔๕ ปี | Science 45 Years Building 
จัดตั้งขึ้นในปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนา
ตึกชีวเคมี | Biochemistry Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตึกสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ตึก SMC) | Statistics - Mathematics - Computer Science Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารเรือนเพาะชำ | Nursery 
เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลความรู้ทางด้านพืชและเป็นที่ตั้ง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์" ของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. อีกด้วย
อาคารสุขประชา วาจานนท์ (ตึกวิทยาศาสตร์ ๒๕ ปี) | Science 25 Years Building 
เดิมชื่อ “อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี” เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน ความสูง 5 ชั้น ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2536 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27
อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL) | Science Laboratory Building 
มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ตึก SCL" ลักษณะเป็นอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความสูง 10 ชั้น ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2542 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 33
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ | Suwan Vajokkasikij Building 
อาคารเก่า ลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้น มีป้ายชื่ออาคารแกะจากไม้เขียนว่า "สุวรรณวาจกกสิกิจ" อดีตเคยใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ทำการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก.

สมาคมนิสิตฯ/สโมสรนิสิตฯ[แก้]

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก.
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวมก.) | Science Alumni Association of Kasetsart University (SAAKU) [27][แก้]

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำเนิดมาจาก "ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในช่วงปี พ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ เจียมสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น ได้ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนนิสิตเก่าของคณะฯ ในการรวมกลุ่มและจัดตั้ง “ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” [28] และมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมี คุณปรีชา ธรรมนิยม นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. รุ่น 1 ดำรงตำแหน่งประธานชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มก. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์ตลอดจนประสานงานระหว่างนิสิตเก่าด้วยกันและระหว่างนิสิตเก่ากับคณะฯ ในการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ [29]

จาก "ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น "สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" [30] โดยมีรองศาสตราจารย์ นิดา ชาญบรรยง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. คนแรก, นายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ ในสมัยที่สอง และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช เป็นนายกสมาคมคนปัจจุบัน

ทำเนียบนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนายกสมาคมมาแล้ว 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามนายกสมาคม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง

1. รองศาสตราจารย์ นิดา ชาญบรรยง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 [2]
2. นายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Science Student Club[แก้]

เป็นองค์กรนิสิตที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตกับองค์กรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ[แก้]

 • International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS) [31]

การประชุมวิชาการนานาชาติ I-KUSTARS จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังเป็นการเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน [32]

 • The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) [33]

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMARI เป็นงานประชุมวิชาการด้านวัสดุศาสตร์

โอลิมปิกวิชาการ[แก้]

โอลิมปิกวิชาการ (International Science Olympiads) เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละประเทศจะคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติก่อน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO), ฟิสิกส์โอลิมปิก (IPhO), เคมีโอลิมปิก (IChO), คอมพิวเตอร์โอลิมปิก (IOI), ชีววิทยาโอลิมปิก (IBO), ปรัชญาโอลิมปิก (IPO), ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IAO), ภูมิศาสตร์โอลิมปิก (iGeo), ภาษาศาสตร์โอลิมปิก (IOL), วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO), โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO), และ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IOAA) สำหรับประเทศไทยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบทำหน้าที่กำกับดูแลการอบรมและสอบคัดเลือก ตลอดจนส่งตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติหลายครั้ง ได้แก่ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (เจ้าภาพสาขาเคมีระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย), การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย (เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย), การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 ณ กรุงเทพมหานคร, การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร (เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับชาติครั้งแรก), การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร, การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร, และ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค (ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครและสอบคัดเลือกตัวแทนในเขตจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี และ ปทุมธานี เพื่อเข้าค่ายอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ

สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ
(International Chemistry Olympiad : IChO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวนทีม
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
31st IChO 2542 กรุงเทพมหานคร  ไทย 18–21 กรกฎาคม [34] 52 KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Logo kmitl.png สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ
(International Olympiad in Informatics : IOI)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวนทีม
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
23rd IOI 2554 พัทยา  ไทย 22–29 กรกฎาคม [35] KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Phra Kiao Colored.svg จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Buu-logo11.png มหาวิทยาลัยบูรพา
Logoabac.png มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Pattaya seal.png เมืองพัทยา
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย
(Asian Physics Olympiad : APhO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวนทีม
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
10th APhO 2552 กรุงเทพมหานคร  ไทย 24 เมษายน–2 พฤษภาคม [36] KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.

ชีวิตและกิจกรรมในคณะ[แก้]

การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์นั้นโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 4 ปีในการเรียน มีทั้งวิชาที่เรียนในคณะฯ และวิชาที่เรียนนอกคณะฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ ให้นิสิตได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ หรือตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะ เรียนรู้ความแตกต่าง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคณะที่มีไว้ให้บริการกับนิสิตอย่างครบครัน เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า “บาร์วิทย์”) ห้องทำกิจกรรมชมรม สวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนตามมุมต่าง ๆ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟหรือคาร์เฟ่

กิจกรรม[แก้]

เพลงประจำคณะ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน” [37]

เหล่าคณะวิทยาศาสตร์ เก่งฉกาจวิชาเกรียงไกร

โดนเด่นนำเทคโนนำชัย เกียรติชาวไทยสากลเทียมทัน

น้ำเงินเราจักค้ำชู เคียงคู่เขียวขจีโบกสวรรค์

จิตมีไมตรีพร้อมเพรียงกัน เสกสรรทั่วแคว้นแดนแผ่นดิน

จะผลิตนิสิตคุณภาพ อิ่มเอิบอาบแสงธรรมอาจิณ

เศรษฐกิจพัฒนาโภคิณ หมั่นทำกินสังคมยืนยง

— เนื้อร้อง-ทำนอง ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร[38]
กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 
" เสียงนิสิตรุ่นพี่ที่สอนรุ่นน้องให้ร้องเพลงประจำคณะของพวกเขา ซึ่งดังก้องสนั่นในทุก ๆ ปี ที่มีน้องใหม่เข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นสัญญาณแห่งความทรงจำที่ย้ำเตือนให้เราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน มีความสำนึกรัก ภาคภูมิ ในความเป็นวิทยาศาสตร์ มก. และมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มความสามารถต่อไป " [39]
แรกพบคณะวิทยาศาสตร์ (Science @ First Sight) 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตรุ่นน้องที่เพิ่งสอบเข้ามาใหม่ได้มาพบปะกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ในคณะฯ ทั้งจากภาควิชาเดียวกันและต่างภาควิชา เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมภายในคณะ ตลอดจนสร้างความรัก ความผู้พัน และความประทับใจระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
วิทยาติวเตอร์ (VIDYA TUTOR) 
โครงการวิทยาติวเตอร์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการติวทบทวนบทเรียนรายวิชาพื้นฐานให้กับรุ่นน้องนิสิตโดยพี่นิสิต เพื่อเสริมเข้าใจในบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น
SC Games (Science Sports Game) 
การแข่งขันกีฬาภายในของนิสิตภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตชั้นปีเดียวกัน ต่างชั้นปี และต่างภาควิชาฯ
อะตอมอาสา (ATOM SHARE) 
ค่ายอาสาคณะวิทยาศาสตร์ มักรู้จักกันในชื่อ "ATOM SHARE" จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในแต่ละปีสถานที่จัดกิจกรรมจะหมุนเวียนไม่ซ้ำกัน
ค่ายเกียร์ - อะตอม (Gear - Atom Camp) 
ค่ายกิจกรรมอาสาระหว่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตในด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ ทาสีสร้างฝัน
ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (Zygote Camp)[40] 
กิจกรรมแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนมัธยมฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมอนุรักษ์ [41]
กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก (Thailand Children’s University) [42] 
กิจกรรมแนะนำและทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ได้สัมผัสการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักวิจัย

กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย[แก้]

กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วม ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านกีฬา และกิจกรรมทางด้านวิชาการ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมในระดับคณะ และกิจกรรมในระดับภาควิชา ดังนี้

กิจกรรมในระดับคณะ
 • กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Atom Games)
กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย

Atom Games
ข้อมูลทั่วไป
จัดการแข่งขันครั้งแรก พ.ศ. 2534 (ครั้งที่ 1)
เจ้าภาพครั้งแรก KU logo.jpg คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าภาพครั้งล่าสุด KKU Emblem.png คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อะตอมเกมส์" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ[43] และเริ่มเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งแรกและอีกหลายครั้งด้วยกัน ดังนี้ กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534, กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2540 และกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2551

สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแข่งขันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย มาแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จำนวนครั้งรวม ครั้งที่เป็นเจ้าภาพ อ้างอิง
ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 7, ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2534, พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2551 [3]
 • กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์ เกษตรฯ-ลาดกระบัง (KU-KMITL Science Traditional Sport)
กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์
เกษตรฯ–ลาดกระบัง

KU-KMITL Science Traditional Sport
KU logo.jpg Logo kmitl.png
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อมูลทั่วไป
จัดการแข่งขันครั้งแรก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ครั้งที่ 1)
สถานที่แข่งขันครั้งแรก สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าภาพครั้งแรก KU logo.jpg คณะวิทยาศาสตร์ มก.
เจ้าภาพครั้งล่าสุด Logo kmitl.png คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์ เกษตรฯ-ลาดกระบัง เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์จาก 2 สถาบัน คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยแต่ละสถาบันจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันจะสลับตามเจ้าภาพในปีนั้นๆ[44]

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแข่งขันบาส แชร์บอล ฟุตบอล กิจกรรมสันทนาการและกองเชียร์ การแสดงและคอนเสิร์ตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตวิทยาศาสตร์ มก. กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ สจล.

กิจกรรมในระดับภาควิชา

กิจกรรมในระดับภาควิชาเป็นกิจกรรมที่แต่ละภาควิชาใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับภาควิชาเดียวที่สังกัดกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น กีฬาเคมีสัมพันธ์, กีฬาสัมพันธภาพฟิสิกส์, กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์, งานกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, กีฬาสถิติสัมพันธ์, งานธรณีสัมพันธ์ เป็นต้น

การเดินทาง[แก้]

รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รถตะลัย)

การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถมาได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจำทาง รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรถยนต์ส่วนตัว

รถไฟฟ้า[แก้]

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

รถยนต์ส่วนตัว[แก้]

สามารถใช้เส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนงามวงศ์วานในการเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยถนนพหลโยธินจะเข้าทางประตูพหลโยธินบริเวณสระพระพิรุณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากใช้ถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าทางประตูวิภาวดีบริเวณสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ้ามาทางถนนงามวงศ์วานจะสามารถเข้าได้ 3 ประตู คือ ประตูงามวงศ์วาน 1 (เดินทางสะดวกที่สุด ซึ่งสังเกตจากอาคารวิทยบริการและอาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ประตูงามวงศ์วาน 2 (สังเกตจากตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), และประตูงามวงศ์วาน 3 (สังเกตจากหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีรถสวัสดิการภายในฯ หรือที่มักเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า 'รถตะลัย' คอยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยไม่เสียค่าบริการ ประกอบไปด้วย 4 สายหลัก และ 2 สายเสริมพิเศษ ซึ่งการเดินทางมายัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการรถสวัสดิการได้ทั้งสิ้น 4 สาย ซึ่งจะจอดเทียบที่ป้ายหยุดรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์[48][49]ได้แก่ สาย 1, สาย 2, สาย 4 และสายเสริมพิเศษอาคารสวัสดิการ

จักรยานสาธารณะ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจักรยานสาธารณะ " Mobike " ไว้ให้บริการ จุดให้บริการจักรยานมีอยู่หลายจุด เช่น ฝั่งประตูพหลโยธิน ฝั่งประตูวิภาวดี ฝั่งประตูงามวงศ์วาน 3 สามารถใช้งานจักรยานได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน Mobike[50]

บุคคลสำคัญ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและวงการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ตลอดจนมีบทบาทด้านการเมืองการปกครองของชาติ สามารถดูรายพระนามและรายนามนิสิตเก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเพิ่มเติมได้ที่ รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ถึง 2 พระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานการสอน ดังนี้

รัฐมนตรีกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ข้าราชการระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตเก่าและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเมืองการปกครอง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ เช่น

คณาจารย์และนิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตเก่าและบุคลากรที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น

ผลงาน/รางวัล[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและระดับโลกจากคณาจารย์และนิสิต โดยผลงานเด่นระดับโลก ได้แก่

 • ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมสำรวจทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) กับทีม JARE 58 ประเทศญี่ปุ่น หรือ Japanese Antarctic Research Expedition 58 เพื่อร่วมสำรวจธรณีวิทยาขั้วโลกใต้ [99]
 • ค้นพบ “ชมพูไพร” พืชชนิดใหม่ของโลก พืชชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่า ‘ชมพูไพร’ (Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya) เป็นไม้ประดับ จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอและอยู่ในสกุลเดียวกันกับรางจืด ลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกสีชมพูอมม่วง ตรงกลางดอกจะมีสีขาวอมเหลือง ดอกตูมลักษณะจะคล้ายกับดอกกุหลาบแรกแย้ม สามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับทางเศรษฐกิจได้ [100][101]
 • ค้นพบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก พืชชนิดนี้มักพบตามป่าดิบแล้งและชายป่าดิบแล้ง สูงจากระดับทะเล 150-220 เมตร กระจายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แถบบึงกาฬและนครพนม ในต่างประเทศคาดว่าพบที่ลาว [102] [103]
 • ค้นพบ “แมลงชีปะขาว” สกุลใหม่ของโลก ตั้งชื่อสกุลว่า Sangpradubina พบบริเวณหน้าดินในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย [104] [105]
 • ค้นพบ “รักตะนิล” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก รักตะนิล เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลผักกะสัง (Peperomia) ค้นพบพืชชนิดนี้บริเวณภูเขาหินปูนในแถบจังหวัดเลย โดยชื่อ รัก-ตะ-นิล เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ มีความหมายว่า เขียว-แดง เนื่องจากพืชชนิดนี้มีลำต้นและก้านใบสีแดง มีใบสีเขียวเข้มหรือสีมรกต [106] [107]
 • ค้นพบ “พยาธิตัวตืด” ชนิดใหม่ของโลก พยาธิตัวตืดชนิดใหม่นี้พบในปลาฉลามกบ เขตจังหวัดชลบุรี [108] [109]
 • รางวัล “The King of Thailand Vetiver Awards” และ “TVNI Awards ” ผลงานวิจัยเรื่อง “The Salt Tolerant Vetiver” : หญ้าแฝกทนเค็ม ในงาน The Sixth International Conference on Vetiver ณ ประเทศเวียดนาม [110] [111] [112]

อ้างอิง[แก้]

 1. สีประจำคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 3. ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร. เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน เรียกดูวันที่ 2019-06-14
 5. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 6. https://www.sci.ku.ac.th/news/aboutsci#profile. "ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/022/228.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๒๘ พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๙
 8. https://www.sci.ku.ac.th/news/aboutsci#profile. "ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 9. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-06-18
 10. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-06-18
 11. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำเนียบคณบดี เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 12. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 13. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/chemistry. "QS World University Rankings by Subject 2019"
 14. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018. "QS World University Rankings by Subject 2018"
 15. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017. "QS World University Rankings by Subject 2017"
 16. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/computer-science-information-systems. "QS World University Rankings by Subject 2016"
 17. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2015. "QS World University Rankings by Subject 2015"
 18. https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/asian-university-rankings/top-universities-asia-natural-sciences-2014 "Top Universities in Asia for Natural Sciences 2014"
 19. https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/asian-university-rankings/top-universities-asia-natural-sciences-2014 "Top Universities in Asia for Natural Sciences 2014"
 20. https://www.vistec.ac.th/home/vistec_at_a_glance.php. "The nature index 2017 in chemical science"
 21. https://www.vistec.ac.th/home/vistec_at_a_glance.php. "The nature index 2017 in chemical science"
 22. http://www.natureindex.com/annual-tables/2016/institution/all/all/countries-Thailand
 23. http://zmku.sci.ku.ac.th/. "Zoological Museum Kasetsart University (ZMKU : พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 24. https://beersingnoi.com/2015/12/09/physics-bldg-1969/. ผลงานภาพถ่ายสถาปัตยกรรม Architectural Photographer "Physics Bldg. (1969)" Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai, university by beersingnoi"
 25. http://pareparaepare-pareparaepare.blogspot.com/2010/09/66-8.html. ภาพถ่าย "อาคารเรียนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 26. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : มุมมองของอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2521–พ.ศ. 2523)
 27. http://www.sci.ku.ac.th:8000/scikualumni/. "สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 28. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-06-07
 29. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/04/sciku50years-01.pdf. หนังสือ "ครึ่งศตวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศ"
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/140/129.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 140 ง ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม “สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 31. http://www.sci.ku.ac.th:8000/ikustars/?page_id=18. "โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ I-KUSTARS"
 32. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/04/sciku50years-01.pdf. หนังสือ "ครึ่งศตวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศ"
 33. http://www.icmari.sci.ku.ac.th/. "การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMARI"
 34. Kanda Nivesanond. "International Chemistry Olympiad 31st". Web.archive.org. สืบค้นเมื่อ 2018-04-28.
 35. Kasetsart University. "International Olympiad in Informatics 23rd". Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.
 36. Kasetsart University. "Asian Physics Olympiad 10th". Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.
 37. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : เพลงประจำคณะ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน”
 38. "วิทยาศาสตร์ปณิธาน" (PDF). ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร.
 39. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : เพลงประจำคณะ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน”
 40. https://www.camphub.in.th/zygotecamp-9/. "ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (Zygote Camp Part IX)”
 41. http://www.thailandexhibition.com/PR-News/3787. "ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ ม.เกษตร”
 42. http://sci.ku.ac.th:8000/childku/."มหาวิทยาลัยเด็ก-เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SCIKU”
 43. Atom Games 28th หลักการและเหตุผล เรียกดูวันที่ 2019-06-05
 44. GLUNIS กีฬาประเพณีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกดูวันที่ 2015-09-16
 45. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
 46. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 47. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ ถนนงามวงศ์วาน
 48. https://www.ku.ac.th/kunews/news52/7/bus_16jul09.pdf. ผังเส้นทางเดินทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก. .กองยานพาหนะอาคารและสถานที่. 16 กรกฎาคม 2552
 49. https://ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120718002827. เส้นทางบริการรถในมหาวิทยาลัย .กองยานพาหนะอาคารและสถานที่. 1 ธันวาคม 2557
 50. Blognone บริการแชร์จักรยาน Mobike ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2017-11-06
 51. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พระอัจฉริยภาพ. พระอัจฉริยภาพ ด้านภาษาฝรั่งเศส. https://www.ku.ac.th/Galyaniwatana84/page4.html/
 52. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ (ยุคที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2509–พ.ศ. 2523)
 53. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเสด็จมาบรรยายพิเศษ. 02 กุมภาพันธ์ 2553. จากเว็บไซต์: http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/html/02Febuary53/260253Lecture%20on%20toxicology.htm
 54. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ (ยุคที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2509–พ.ศ. 2523)
 55. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 56. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 57. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 58. http://thaibizrussia.com/th/situation/13641/130/. โลกกว้างไกล สไตล์ยูนนาน : "เก็บตกงานเกษตรแฟร์คุนหมิง ครั้งที่ 6"
 59. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 60. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 61. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 62. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 63. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต (ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง), ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 6 กันยายน 2561
 64. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 65. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 66. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [https://www.ku.ac.th/kunews/news52/4/nstda.html นักเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับยกย่องให้เป็น "ศาสตรเมธาจารย์คนแรกของไทย" (NSTDA Chair Professor)] เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 67. NSTDA Chair Professor 2009 ศาสตราเมธาจารย์ สวทช ประจำปี 2552 เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 68. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ไดรับทุน NSTDA Chair Professor เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 69. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 70. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 71. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 72. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 73. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทำเนียบนายกสมาคมเคมี เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 74. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 75. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 76. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/index.php/-2552. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 77. https://www.sci.ku.ac.th/sciaward/?page_id=153. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2562 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 78. https://docs.google.com/document/d/16DF2PGv45xEhjRl4hS7upvyunnQ1x5becPC3tIx_Yb0/edit. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 79. http://www.sci.ku.ac.th:8000/scaward/60/index.php/-2552. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 80. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 81. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 82. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 83. https://mgronline.com/science/detail/9500000025008. "ชะวะนี ทองพันชั่ง" หญิงไทยคนที่ 2 รับทุนวิจัยโลก "ลอรีอัล-ยูเนสโก"
 84. http://oknation.nationtv.tv/blog/opendream/2010/02/17/entry-3. นักวิทยาศาสตร์หญิงไทย พิชิตทุนวิจัยระดับสากล
 85. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 86. https://www.nstda.or.th/th/news/339-nstda-for-women-in-science. สวทช. "นักวิจัยนาโนเทค ได้รับรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"
 87. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 88. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 89. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 90. http://zoo.sci.ku.ac.th/people_page/saman.html. คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา มก. "นายสมาน แก้วไวยุทธ"
 91. https://www.naiin.com/writer/008427. นักเขียนและผลงาน "สมาน แก้วไวยุทธ"
 92. https://www.naiin.com/writer/011930. นักเขียนและผลงาน "ภาณุ ตรัยเวช"
 93. https://www.goodreads.com/author/show/4149781._. "ภาณุ ตรัยเวช"
 94. http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2009-10-12-06-16-33/513-2011-03-25-02-49-25. บทความ "เมืองไทยและอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น"
 95. http://ocac.go.th/2017/09/18/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/. "ทำเนียบศิลปิน - วรรณศิลป์ - ภาณุ ตรัยเวช"
 96. http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent.php?sub_id=1194. HI-CLASS-276 "Thai Writer : ภาณุ ตรัยเวช “นักเขียนต้องเป็นคนที่ “มีอะไร หรือรู้อะไร” มากกว่าคนปรกติ”
 97. https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=136. เทคโนโลยีชาวบ้าน “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวต้อนรับและเปิดเผยข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกของ ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 98. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/039/3.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 39 ข หน้า 44 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 “ข่าวในพระราชสำนัก”
 99. http://daily.bangkokbiznews.com/detail/276824. นักวิทย์ มก. ร่วมสำรวจขั้วโลกใต้. กรุงเทพธุรกิจ. 30 พ.ย. 2559
 100. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 101. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 102. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/786163. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. กรุงเทพธุรกิจ. 23 ธันวาคม 2560
 103. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=41103. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 25 ธันวาคม 2560
 104. https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20161010111541&page=%25A2%25E8%25D2%25C7%25CA%25D2%25C3%25E1%25C5%25D0%25A1%25D4%25A8%25A1%25C3%25C3%25C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=673&id1=0. นักวิจัย มก. พบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก ลักษณะเด่นกว่าสกุลอื่น เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ. ประชาสัมพันธ์ มก. 10 ตุลาคม 2559
 105. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=41268. นักวิจัย มก. ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 28 ธันวาคม 2560
 106. www.sci.ku.ac.th:8000/sckuforlife/images/doc/2559/5-2559/5-2559.pdf. รัก-ตะ-นิล (Peperomia sirindhorniana) พรรณไม้ในพระนาม และพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก. Science@KU for Life.
 107. https://www.posttoday.com/life/life/490940. "รักตะนิล" ชื่อพระราชทานพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก. โพสต์ทูเดย์. 20 เมษายน 2560
 108. https://www.sci.ku.ac.th/news/6600-2. นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก.
 109. https://www.posttoday.com/life/life/490940. 9 มกราคม 2561
 110. https://www.sci.ku.ac.th/news/science-student-and-personnels-get-hrh-princess-sirindhorn-award. บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 8 พฤษภาคม 2558.
 111. http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Non-See-May-2015.pdf. “The King of Thailand Vetiver Awards” and “TVNI Awards”. Newsletter NONSEE. May 2015
 112. https://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/files/TheSaltTolerantVetiver.pdf. ผลงานวิจัย. หญ้าแฝกทนเค็ม.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]