คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Sci KU logo Thai blue.png
ตราพระพิรุณทรงนาค
ตราประจำคณะวิทยาศาสตร์
คำขวัญเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
Excellence in Natural Science in ASEAN BY 2022
ชื่ออังกฤษFaculty of Science
Kasetsart University
อักษรย่อวท.
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2509
คณบดีรศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน[1][2][3]
สัญลักษณ์อะตอม
เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน[4]
เว็บไซต์sci.ku.ac.th
เฟซบุ๊กscience ku
Sci KU logo thai blue with name.png

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทย์ ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อีกด้วย

ในการจัดอันดับตามสาขาจาก QS world university ranking by subject [5] พบว่าสาขาวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก 3 สาขา ได้แก่ Chemistry, Biological Sciences, และ Computer Science & Information Systems

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

เมื่อแรกสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 นั้น การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นแผนกเคมี ในสังกัดคณะเกษตร และแผนกชีววิทยา ในสังกัดคณะประมง รวมทั้ง มีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในคณะสหกรณ์ ต่อมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติให้จัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" [6][7] ขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยให้ถือเป็นวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ [8]

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้ง คณะสังคมศาสตร์ [9] จึงมีการโอนภาควิชาสังคมศาสตร์ฯ ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษา ได้โอนไปสังกัด คณะมนุษยศาสตร์ [10] ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์"

ภาควิชาและหลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาการข้อมูล รวมทั้งสิ้น 13 ภาควิชา จำนวนหลักสูตร 44 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร, ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร ในที่นี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่เปิดเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรเตรียมแพทย์ศาสตร์ (1 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชามาตรวิทยา
 • สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสัตววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน

รายละเอียดแต่ละภาควิชา[แก้]

ภาควิชา รายละเอียด
คณิตศาสตร์
 • จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อมุ่งผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางประสิทธิภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีต่อสังคม และประเทศชาติ
 • บัณฑิตที่จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบวิชาชีพ อาทิ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน นักวิจัย และงานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เคมี
 • เป็นหน่วยงานชั้นนำในการผลิตบัณฑิตเคมีที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า ตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ สิ่งทอ อัญมณี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภาควิชาเคมีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข้มแข็งในวิชาเคมี ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้อุทิศตนทุ่มแทให้กับการสอนและการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ คณาจารย์ภาควิชาเคมีได้สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ภาควิชาเคมีได้สร้างความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกเครือข่ายแห่งความเป็นเลิศทางเคมี
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ บริษัทเอกชนที่เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุต์ใช้ความรู้ทางเคมีได้อีกด้วย
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตการศึกษาในเชิงลึก เช่น ชีวเคมีโปรตีน-โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้อื่น ๆ เช่น ชีวสารสนเทศทางชีวเคมีประยุกต์ในทางการเกษตรอุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางชีวเคมีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถประยุกต์คิดค้น หรือแสวงหาความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านชีวเคมี ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและทันต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาชีวเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาจากภาควิชาชีวเคมียังสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา ทั้งสาขาชีวเคมีโดยตรงหรือเลือกศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร ชีวนาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมชีวเคมี เป็นต้น
พฤกษศาสตร์
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาพืชทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุลเซลล์จนถึงพืชทั้งต้น นักพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์กว้างขวาง เพื่อให้สามารถเข้าใจพืชเกี่ยวกับ วิถีการสร้างพลังงาน การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ สังคมพืช นิเวศวิทยา การนำไปใช้ประโยชน์และอื่น ๆ
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีความรู้ความชำนาญและสามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สภาวิจัยแห่งชาติ กองสวนกรุงเทพมหานคร สวนหลวง ร.9 องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ ธุรกิจผลิตพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
พันธุศาสตร์
 • ให้การศึกษาพันธุศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ พันธุศาสตร์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์สภาวะแวดล้อมและพันธุศาสตร์ประยุกต์อีกหลายวิชา โดยให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะนักวิชาการพันธุศาสตร์ นักวิจัยและนักปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก มุ่งเน้นการเรียนและการค้นคว้าวิจัยทั้งทางด้านพันธุศาสตร์ประยุกต์ และพันธุศาสตร์พื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับสูง
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพันธุศาสตร์ สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาล กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาหารและประกอบธุรกิจส่วนตัว
ฟิสิกส์
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางรังสีและนิวเคลียร์ เช่น วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ การป้องกันรังสีเทคนิคการวัดรังสี ชีววิทยารังสีเบื้องต้น รังสีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแกะรอยด้วยไอโซโทปทางชีววิทยา เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี รังสีและการกลายพันธุ์ การวิเคราะห์โดยวิธีทางนิวเคลียร์ การใช้รังสีและไอโซโทปในการเกษตรและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นต้น
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ สามารถเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้หลายแห่ง เช่น งานด้านชีววิทยาการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปรมาณู สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรเอกชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กัมมันตภาพรังสีควบคุมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ให้การศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น หลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • การศึกษาในสาขาวิชานี้เป็นการศึกษากระบวนการและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโลก ประกอบด้วย บรรยากาศภาค (Atmosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) ธรณีภาค (Lithosphere) และชีวภาค (Biosphere) พร้อมทั้งศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของภาคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้ประโยชน์ และ ผู้ทำให้เกิดและได้รับผลกระทบ นิสิตสามารถประยุกต์ ความรู้ที่เรียนมาในการประเมินสถานภาพทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่รวมถึง แนวทางจัดการ/แก้ไข/ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยในหลักสูตรมีภาคปฏิบัติการ การศึกษาภาคสนาม การศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์แก่นิสิต
วัสดุศาสตร์
 • ให้การศึกษาด้านวัสดุนาโนในระดับปริญญาโท (วิทยาการวัสดุนาโน) และปริญญาเอก (วิทยาการวัสดุนาโน) เพื่อให้นิสิตให้มีความรู้ความสามารถทางสาขาวัสดุศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคต
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาวัสดุศาสตร์ เข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ ที่ต้องการผู้มึความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโน
สัตววิทยา
สถิติ
 • ภาควิชาสถิติได้ดำเนินการเปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ อย่างละ 1 หลักสูตร คือ วท.บ.(สถิติ) วท.ม.(สถิติ) ปร.ด.(สถิติ)
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาสถิติ จะมีความรอบรู้วิชาทางด้านสถิติทั้งในภาควิชาทฤษฎีและประยุกต์ ตลอดจนมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ จึงสามารถทำงานได้ทั้งทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของตำแหน่งงานที่ทำ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักสถิติ, นักวิเคราะห์การตลาด อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย เป็นต้น

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเคมีปิโตรเลียมเทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูง (Petromat), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี (PERCH), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence - Oil Palm) มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Unit) จำนวน 18 หน่วย และห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวน 74 ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Equipment Center) ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการวิจัย และมีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อการบริการทางเกษตรกรรม (Kasetsart University Nuclear Technology Research Center : KUNTRC) จำนวน 1 ศูนย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัย[แก้]

หน่วยปฏิบัติการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์และเคมีประยุกต์ (Laboratory for Computational and Applied Chemistry, LCAC)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Analytical Method Development in Trace Analysis)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ (Cheminformatics Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Natural Products and Organic Synthesis, NPOS)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมค้นหายาและการออกแบบโมเลกุล (Innovative Research on Drug Discovery and Molecular Design)
 • หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (วปปส) (Special Research Unit for Protein Engineering and Protein Bioinformatics : UPEB)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (Animal Systematics and Ecology Speciality Research Unit : ASESRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพิษวิทยาสารจำกัดศัตรูชีวภาพ (Biopesticides Toxicology Speciality Research Unit : BTSRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิเวศรังสี (Radioecology Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและฟังก์ชันนอลจีโนมิกส์ของสาหร่ายเซลล์เดียว (Microalgal Molecular Genetics and Functional Genomics Special Research Unit : MMGFG-SRU)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางแม่เหล็กขั้นสูง (Special Research Unit in Advanced Magnetic Resonance)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี (ปวอส) (Biochemical Research Unit for Utilization Assessment : BCUFUA)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยสำรวจธรณีประยุกต์ (Applied Geo-Exploration Research Unit : GeoX)
 • หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่ (The Gem and Mineral Sciences Special Research Unit)
 • หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ (Environmental Geotechnology and Natural Disasters Special Research Unit)
 • ห้องปฏิบัติการดินและน้ำ (Soil and Water laboratory)
 • หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์วิวัฒนาการและการประมวลผลทางชีววิทยา [Evolutionary Genetics and Computational Biology (EGCB) research unit]
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทฤษฎีจำนวน การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ และการประยุกต์ (Special Research Unit in Number Theory, Classical Analysis and Applications)

ศูนย์ความเป็นเลิศ[แก้]

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี (PERCH)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเคมีปิโตรเลียมเทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูง (Petromat)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence - Oil Palm)[11]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้[12]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2521 [13][14]
2. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523 [15][16]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2533 [17][18]
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์ สมุทคุปต์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537 [19][20]
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2549 [21]
6. อาจารย์ ดร.สุรพล ภัทราคร พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557 [22]
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 [23]
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน [24][25]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรและสถาบันต่างประเทศให้ติดอันดับโลกและอันดับเอเชียในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดและผลการจัดอันดับ ดังนี้

ผลการจัดอันดับโดย QS[แก้]

QS หรือ แควกเควเรลลี ไซมอนด์ส (Quacquarelli Symonds) จัดอันดับโดยแยกตามกลุ่มและระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ระดับโลก (QS World University Rankings) ระดับเอเชีย (QS University Rankings in Asia) หรือแยกตามกลุ่มและสาขาวิชา (QS World University Rankings by Subject) เป็นต้น ซึ่งสาขาวิชาที่เป็นของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกแบบแยกตามสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject และติดอันดับสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Top Universities in Asia for Natural Sciences) รายละเอียดมีดังนี้

QS world university ranking by subject[แก้]

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS world university ranking by subject [26][27] พบว่า สาขาวิชาที่เป็นของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก 3 กลุ่มวิชา ใน 3 สาขา ได้แก่ กลุ่ม Natural Sciences (สาขา Chemistry), กลุ่ม Life Sciences & Medicine (สาขา Biological Sciences) และ กลุ่ม Engineering & Technology (สาขา Computer Science & Information Systems)

QS World University Rankings by Subject
กลุ่ม Life Sciences & Medicine
สาขา Biological Sciences
ปี 2019 2018 2017 2016 2015
อันดับ - 401-450 401-450 - 301-400
กลุ่ม Natural Sciences
สาขา Chemistry
ปี 2019 2018 2017 2016 2015
อันดับ 401-450 451-500 451-500 - -
กลุ่ม Engineering & Technology
สาขา Computer Science & Information Systems
ปี 2019 2018 2017 2016 2015
อันดับ - - - 401-450 -
ผลการจัดอันดับประจำปี 2019[28]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2018[29]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 451-500 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2017[30]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 451-500 ของโลก
กลุ่ม Natural Sciences - สาขา Chemistry
ผลการจัดอันดับประจำปี 2016[31]
 • อันดับที่ 401-450 ของโลก
กลุ่ม Engineering & Technology - สาขา Computer Science & Information Systems
ผลการจัดอันดับประจำปี 2015[32]
 • อันดับที่ 301-400 ของโลก
กลุ่ม Life Sciences & Medicine - สาขา Biological Sciences
Top Universities in Asia for Natural Sciences
ปี 2014
กลุ่มวิชา อันดับ
Natural Sciences[33] 41

Top Universities in Asia for Natural Sciences[แก้]

QS ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Top Universities in Asia for Natural Sciences) พบว่าในปี 2014 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับที่ 41 ของทวีปเอเชีย เป็น 1 ใน 50 อันดับแรกของสถาบันชั้นนำในทวีปเอเชียที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในระดับนานาชาติ [34]

ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education (THE)[แก้]

Times Higher Education หรือ THE เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา รวมไปถึงจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (The THE World University Rankings) และจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาต่าง ๆ (The THE World University Ranking by Subject) ด้วย[35] ซึ่งสาขาวิชาที่เป็นของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกแบบแยกตามสาขาวิชา The THE World University Ranking by Subject รายละเอียดดังนี้

The THE World University Rankings by Subject[แก้]

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา The THE World University Ranking by Subject พบว่าสาขาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสาขาของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก 3 กลุ่มวิชา ใน 6 สาขา ได้แก่ กลุ่ม Physical Sciences (สาขา Physics & Astronomy, สาขา Chemistry, สาขา Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences, และสาขา Mathematics & Statistics), กลุ่ม Life Sciences (สาขา Biological Sciences) และ กลุ่ม Computer Science (สาขา Computer Science) [36]

Times Higher Education World University Rankings by subjects
ปี 2019
กลุ่ม Physical Sciences
สาขา อันดับ
Physics & Astronomy 801+
Chemistry 801+
Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences 801+
Mathematics & Statistics 801+
กลุ่ม Life Sciences
สาขา อันดับ
Biological Sciences 501-600
กลุ่ม Computer Science
สาขา อันดับ
Computer Science 601+
ผลการจัดอันดับประจำปี 2019[37]
 • อันดับที่ 801+ ของโลก[38]
กลุ่ม Physical sciences - สาขา Physics & Astronomy
 • อันดับที่ 801+ ของโลก[39]
กลุ่ม Physical sciences - สาขา Chemistry
 • อันดับที่ 801+ ของโลก[40]
กลุ่ม Physical sciencess - สาขา Geology, Environmental, Earth & Marine Science
 • อันดับที่ 801+ ของโลก[41]
กลุ่ม Physical sciences - สาขา Mathematics & Statistics
 • อันดับที่ 501-600 ของโลก[42]
กลุ่ม Life Sciences - สาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 601+ ของโลก[43]
กลุ่ม Computer Science - สาขา Computer Science

ผลการจัดอันดับโดย Nature Index[แก้]

Nature INDEX (Global)
ปี 2017
สาขาวิชา อันดับ
Chemical Sciences[44] 1129

เป็นการจัดอันดับโดย วารสารในเครือเนเจอร์ (Nature Publishing Group, NPG) วารสารชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลผลิตงานวิจัย (Nature Index) ในการจัดอันดับ ซึ่งจะนับจากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภายในเครือของเนเจอร์ต่อปี ทั้งนี้การจัดอันดับจะนับทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 สาขา Chemical Sciences ที่เป็นสาขาวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1129 ของโลก [45][46]

พิพิธภัณฑ์[แก้]

อาคารพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Zoological Museum Kasetsart University, ZMKU) ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ 1 ใน 12 แหล่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [47]

ภายในจัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ในรูปแบบความหลากหลายและวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลและพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายของสัตว์โดยบุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา ตัวอย่างที่เป็น highlights ของพิพิธภัณฑ์สัตววิทยามีความหลากหลายในแง่ สถานภาพใกล้สูญพันธ์ หายาก

พิพิธภัณฑ์สัตววิทยายังเป็นแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์ให้กับนักวิจัยไทยและต่างประเทศโดยมีส่วนที่เป็นตัวอย่างอ้างอิงมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ซึ่งมีการค้นพบชนิดพันธ์ใหม่ของโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น แมลงชีปะขาว พยาธิตัวตืด ปาดเรียวมลายู เป็นต้น

อาคารและสถาปัตยกรรม[แก้]

ตึกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา | The Princess Chulabhorn Science Research Center (In Celebration of Princess Chulabhorn's 60th Birthday)
จัดตั้งขึ้นในปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ Excellence in Natural Science in ASEAN by 2022 และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (National Learning Significance) ลักษณะเป็นอาคารปฏิบัติการวิจัยรวม ความสูง 12 ชั้น และ 6 ชั้น ตัวอาคารถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและมีการจัดการอาคารแบบ Green Energy Building ภายในประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special Research Unit) ศูนย์เทคโนโลยีบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ (Technological Entrepreneurship) ศูนย์วิจัยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ “อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา”
ตึกสัตววิทยา | Zoology Building 
เดิมชื่อว่า “ตึกชีววิทยา” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นอาคารหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ความสูง 5 ชั้น ซึ่งในสมัยนั้นใช้เป็นทั้งที่ทำการ ห้องทำงาน และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สัตววิทยา และพฤกษศาสตร์

ต่อมาได้มีการแยกสาขาวิชาทางชีววิทยาแขนงต่าง ๆ ออกไปจัดตั้งเป็น ‘ภาควิชา’ และสังกัดยังตึกใหม่ ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป และภาควิชาสัตววิทยา (ดูแลสาขาชีววิทยาด้วย) ซึ่งภาควิชาสัตววิทยาได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้สังกัดอยู่ที่ตึกชีววิทยาเดิม และต่อมาได้มีการปรับปรุงและก่อสร้างตึกใหม่แทนที่ตึกชีววิทยาเดิม โดยใช้ชื่อตึกใหม่ว่า “ตึกสัตววิทยา”

ปัจจุบัน ตึกสัตววิทยาใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาสัตววิทยาและสาขาวิชาชีววิทยา โดยที่บริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" จัดแสดงนิทรรศการและตัวอย่างสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์ (ตึกฟิสิกส์) | Physics Building 
เดิมชื่อว่า “ตึกฟิสิกส์” สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ออกแบบโดยอาจารย์องอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ปี 2552[48][49] ลักษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเปลือย แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดสัจจะวัสดุ ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงความเป็นสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น[50][51] ทางลาดโค้งทอดยาวด้านหน้าอาคารทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร สภาพของอาคารส่วนมากยังคงเดิมตามแบบฉบับ มีเพียงการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่บางส่วนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและจำนวนผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ถือว่าอาคารเป็นอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยเป็นอย่างมาก [52]
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ | Microbiology-Genetics Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาพันธุศาสตร์
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
อาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี) | Chemistry Building 
สร้างในปี 2518 หลังจากที่คณะฯ ย้ายมาอยู่บริเวณพื้นที่ใหม่ทางฝั่งตะวันตกของประตูงามวงศ์วาน 1 ออกแบบและวางโครงสร้างอาคารโดยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา (หัวหน้าแผนกวิชาเคมีในขณะนั้น) ลักษณะเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการสูง 6 ชั้น มีดาดฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนหลวงสุวรรณฯ (ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น)[53]
อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ ๔๕ ปี | Science 45 Years Building 
จัดตั้งขึ้นในปีที่คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนา
ตึกชีวเคมี | Biochemistry Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตึกสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ตึก SMC) | Statistics - Mathematics - Computer Science Building 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารเรือนเพาะชำ | Nursery 
เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลความรู้ทางด้านพืชและเป็นที่ตั้ง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์" ของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. อีกด้วย
อาคารสุขประชา วาจานนท์ (ตึกวิทยาศาสตร์ ๒๕ ปี) | Science 25 Years Building 
เดิมชื่อ “อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี” เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน ความสูง 5 ชั้น ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2536 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27
อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL) | Science Laboratory Building 
มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ตึก SCL" ลักษณะเป็นอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความสูง 10 ชั้น ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2542 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 33
ตึกสุวรรณวาจกกสิกิจ | Suwan Vajokkasikij Building 
อาคารเก่า ลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้น มีป้ายชื่ออาคารแกะจากไม้เขียนว่า "สุวรรณวาจกกสิกิจ" อดีตเคยใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ทำการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก.

สมาคมนิสิตฯ/สโมสรนิสิตฯ[แก้]

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: Science Alumni Association of Kasetsart University; ชื่อย่อ: สวมก. , SAAKU) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานสัมพันธ์ของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานกิจกรรม และเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมภายนอก

ประวัติ

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีต้นกำเนิดมาจาก “ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” [54] มีประวัติความเป็นมาและมีพัฒนาการมาโดยลำดับ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ เจียมสกุล (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. ในขณะนั้น) ได้ให้ข้อแนะนำและให้การสนับสนุน ตลอดจนผลักดันกลุ่มนิสิตเก่าฯ ในการดำเนินการจัดตั้ง “ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างนิสิตเก่าฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้ง “ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมี คุณปรีชา ธรรมนิยม นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มก. รุ่น 1 (วอ.1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านแรก[55]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีความเห็นสมควรให้ดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพจาก ชมรม ไปเป็น สมาคม จึงได้มีประกาศชมรมฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น[56] ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานจำนวน 8 ท่าน ทำหน้าที่ร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งเป็น สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเป็น “สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [57][58] ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการสมาคมชุดแรก จำนวน 16 ท่าน และมีรองศาสตราจารย์ นิดา ชาญบรรยง เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านแรก และมีสำนักงานใหญ่สมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร[59]

หลังจากจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมฯ แล้ว สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาอีกหลายสมัย ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดบริหารงานอย่างสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสมาคมฯ และเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าฯ กับคณะฯ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ[60] อาทิ ร่วมจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี, ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่าฯ ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับ “รางวัลคณะวิทยาศาสตร์”[61] สาขา “ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ, ร่วมจัดงานประชุมใหญ่ของสมาคมฯ, จัดงานสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน[62], จัดงานมุฑิตาจิตคณาจารย์อาวุโส, ร่วมจัดงานวิ่งการกุศล Run for Fund : Sci KU Run 2019 เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ภายในคณะ[63], ร่วมจัดกิจกรรม “การแข่งขันโบว์ลิงการกุศล โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี” เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนกองทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[64][65], จัดงานเสวนาทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์, มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก., เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับสมาคมฯ คณะอื่น ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก.
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Science Student Club) เป็นการรวมกลุ่มของนิสิตในรูปแบบองค์กร โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่บริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตในการติดต่อประสานงานระหว่างนิสิตกับองค์กรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม ฝึกการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับคณะฯ มหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก

เพลงคณะวิทยาศาสตร์[แก้]

ในระยะเริ่มแรกสมัยที่ยังเป็น คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Science and Arts) มีบทเพลงแรกที่ถูกแต่งขึ้นและใช้เป็นเพลงประจำคณะ ซึ่งก็คือ เพลง “วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” เพลงนี้แต่งเนื้อร้องโดย ศยาม และทำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน[66] ภายหลังได้มีการแยกส่วนอักษรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็นคณะใหม่ คือ คณะมนุษยศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการรวบรวมบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งเพลงประจำคณะด้วย[67][68] เพื่อนำมาเรียบเรียงเสียงประสานและบันทึกเสียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานของคณะวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นเห็นสมควรให้ประพันธ์เพลงประจำคณะขึ้นใหม่อีกบทเพลงหนึ่ง เพื่อให้เหมาะกับอัตลักษณ์และความเป็นเอกภาพของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กราบเรียนท่าน ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร กรุณาประพันธ์เพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองเพื่อใช้เป็นบทเพลงใหม่ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และท่านอาจารย์ได้ตั้งชื่อบทเพลงใหม่นี้ไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ปณิธาน” คณะวิทยาศาสตร์จึงมีบทเพลงใหม่ประจำคณะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา[69]

งานประชุมวิชาการนานาชาติ[แก้]

 • International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS) [70]

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ I-KUSTARS เป็นการประชุมวิชาการประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดขึ้นปีละครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ[71][72]

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในการประชุมจะมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นผู้บรรยายหลัก (Plenary Speaker) หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี[73] รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั่วโลกได้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) อีกด้วย

ปัจจุบัน ได้ขยายหัวข้อวิจัย (Research Topics) ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์กาย (Physical Sciences) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้แก่[74]

 • Biology
 • Biochemistry
 • Bioinformatics
 • Biotechnology
 • Botany
 • Genetics
 • Microbiology
 • Zoology
 • Applied Radiation and Isotopes
 • Physics
 • Chemistry
 • Nanotechnology
 • Material Science
 • Earth Sciences
 • Data Science
 • Computer Science
 • Mathematics
 • Statistics

โอลิมปิกวิชาการ[แก้]

โอลิมปิกวิชาการ (International Science Olympiads) เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละประเทศจะคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติก่อน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์โอลิมปิก (IMO), ฟิสิกส์โอลิมปิก (IPhO), เคมีโอลิมปิก (IChO), คอมพิวเตอร์โอลิมปิก (IOI), ชีววิทยาโอลิมปิก (IBO), ปรัชญาโอลิมปิก (IPO), ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IAO), ภูมิศาสตร์โอลิมปิก (iGeo), ภาษาศาสตร์โอลิมปิก (IOL), วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO), โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO), และ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก (IOAA) สำหรับประเทศไทยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบทำหน้าที่กำกับดูแลการอบรมและสอบคัดเลือก ตลอดจนส่งตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติหลายครั้ง ได้แก่ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (เจ้าภาพสาขาเคมีระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย),[75][76] การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย (เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย),[77][78][79] การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 ณ กรุงเทพมหานคร,[80][81][82] การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 ณ กรุงเทพมหานคร, การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร (เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับชาติครั้งแรก), การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร, การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร, และ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค (ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครและสอบคัดเลือกตัวแทนในเขตจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี และ ปทุมธานี เพื่อเข้าค่ายอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ[83][84]

สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ (International Chemistry Olympiad : IChO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
31st IChO 2542 กรุงเทพมหานคร  ไทย 18–21 กรกฎาคม [85] 52 KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Logo kmitl.png สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
*เจ้าภาพสาขาเคมีระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ (International Olympiad in Informatics : IOI)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
23rd IOI 2554 พัทยา  ไทย 22–29 กรกฎาคม n/a n/a KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Phra Kiao Colored.svg จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Buu-logo11.png มหาวิทยาลัยบูรพา
Logoabac.png มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Pattaya seal.png เมืองพัทยา
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
*เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย (Asian Physics Olympiad : APhO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
10th APhO 2552 กรุงเทพมหานคร  ไทย 24 เมษายน–2 พฤษภาคม [86] n/a KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Olympiad in Informatics: TOI)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
1st TOI 2548 กรุงเทพมหานคร  ไทย 20-23 เมษายน n/a n/a KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
*เจ้าภาพสาขาคอมพิวเตอร์ระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย
*การแข่งขันครั้งแรกใช้ชื่อว่า การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
สอวน. ครั้งที่ 1 (The First POSN Olympiad in Informatics
2005: 1st POSN – OI 2005)
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Physics Olympiad: TPhO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
3rd TPhO
16th TPhO
2547
2560
กรุงเทพมหานคร  ไทย 8 พฤษภาคม
8-12 มิถุนายน
n/a
n/a
n/a
n/a
KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Biology Olympiad: TBO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
4th TBO 2550 กรุงเทพมหานคร  ไทย 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม n/a n/a KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.
สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Chemistry Olympiad: TChO)
ครั้งที่
ปี
เมือง
ประเทศ
วันที่
เว็บไซต์
จำนวน
หน่วยงานเจ้าภาพ
ข้อสอบตัวอย่าง
หมายเหตุ
11th TChO 2558 กรุงเทพมหานคร  ไทย 1-5 มิถุนายน [87][88] 102 KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IPST Logo.png สสวท. และมูลนิธิ สอวน.

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำการรับสมัครและคัดเลือกผ่านระบบ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[89][90]

รอบที่ 1 – Portfolio
รอบที่ 2 – โควตา
รอบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ

รอบที่ 4 – Admission

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกจะใช้ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2

รอบที่ 5 – รับตรงอิสระ

จำนวนรับอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน ขึ้นกับจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1-4

ปริญญาโท[แก้]

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[91]

ปริญญาเอก[แก้]

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[92]

ชีวิตและกิจกรรม[แก้]

การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์นั้นโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 4 ปีในการเรียน มีทั้งวิชาที่เรียนในคณะฯ และวิชาที่เรียนนอกคณะฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ ให้นิสิตได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ หรือตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะ เรียนรู้ความแตกต่าง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคณะที่มีไว้ให้บริการกับนิสิตอย่างครบครัน เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า “บาร์วิทย์”) ห้องทำกิจกรรมชมรม สวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนตามมุมต่าง ๆ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟหรือคาร์เฟ่

กิจกรรมภายในคณะและกิจกรรมอาสา[แก้]

กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 
" เสียงนิสิตรุ่นพี่ที่สอนรุ่นน้องให้ร้องเพลงประจำคณะของพวกเขา ซึ่งดังก้องสนั่นในทุก ๆ ปี ที่มีน้องใหม่เข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นสัญญาณแห่งความทรงจำที่ย้ำเตือนให้เราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน มีความสำนึกรัก ภาคภูมิ ในความเป็นวิทยาศาสตร์ มก. และมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มความสามารถต่อไป " [93]
แรกพบคณะวิทยาศาสตร์ (Science @ First Sight) 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตรุ่นน้องที่เพิ่งสอบเข้ามาใหม่ได้มาพบปะกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ในคณะฯ ทั้งจากภาควิชาเดียวกันและต่างภาควิชา เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมภายในคณะ ตลอดจนสร้างความรัก ความผู้พัน และความประทับใจระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
วิทยาติวเตอร์ (VIDYA TUTOR) 
โครงการวิทยาติวเตอร์ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการติวทบทวนบทเรียนรายวิชาพื้นฐานให้กับรุ่นน้องนิสิตโดยพี่นิสิต เพื่อเสริมเข้าใจในบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น
SC Games (Science Sports Game) 
การแข่งขันกีฬาภายในของนิสิตภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตชั้นปีเดียวกัน ต่างชั้นปี และต่างภาควิชาฯ
อะตอมอาสา (ATOM SHARE) 
ค่ายอาสาคณะวิทยาศาสตร์ มักรู้จักกันในชื่อ "ATOM SHARE" จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในแต่ละปีสถานที่จัดกิจกรรมจะหมุนเวียนไม่ซ้ำกัน
ค่ายเกียร์ - อะตอม (Gear - Atom Camp) 
ค่ายกิจกรรมอาสาระหว่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตในด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ ทาสีสร้างฝัน
ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (Zygote Camp)[94] 
กิจกรรมแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนมัธยมฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมอนุรักษ์ [95]
กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก (Thailand Children’s University) [96] 
กิจกรรมแนะนำและทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ได้สัมผัสการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักวิจัย

กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย[แก้]

กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วม ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านกีฬา และกิจกรรมทางด้านวิชาการ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมในระดับคณะ และกิจกรรมในระดับภาควิชา ดังนี้

กิจกรรมในระดับคณะ
 • กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Atom Games)
กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย

Atom Games
ข้อมูลทั่วไป
จัดการแข่งขันครั้งแรก พ.ศ. 2534 (ครั้งที่ 1)
เจ้าภาพครั้งแรก KU logo.jpg คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าภาพครั้งล่าสุด KKU Emblem.png คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อะตอมเกมส์" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ[97] และเริ่มเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งแรกและอีกหลายครั้งด้วยกัน ดังนี้ กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534, กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2540 และกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2551

สถิติการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแข่งขันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย มาแล้วรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จำนวนครั้งรวม ครั้งที่เป็นเจ้าภาพ อ้างอิง
ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2551
[98]
 • กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์ เกษตรฯ-ลาดกระบัง (KU-KMITL Science Traditional Sport)
กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์
เกษตรฯ–ลาดกระบัง

KU-KMITL Science Traditional Sport
KU logo.jpg Logo kmitl.png
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อมูลทั่วไป
จัดการแข่งขันครั้งแรก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ครั้งที่ 1)
สถานที่แข่งขันครั้งแรก สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าภาพครั้งแรก KU logo.jpg คณะวิทยาศาสตร์ มก.
เจ้าภาพครั้งล่าสุด Logo kmitl.png คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์ เกษตรฯ-ลาดกระบัง เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์จาก 2 สถาบัน คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยแต่ละสถาบันจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันจะสลับตามเจ้าภาพในปีนั้นๆ[99]

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแข่งขันบาส แชร์บอล ฟุตบอล กิจกรรมสันทนาการและกองเชียร์ การแสดงและคอนเสิร์ตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตวิทยาศาสตร์ มก. กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ สจล.

กิจกรรมในระดับภาควิชา

กิจกรรมในระดับภาควิชาเป็นกิจกรรมที่แต่ละภาควิชาใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับภาควิชาเดียวที่สังกัดกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น กีฬาเคมีสัมพันธ์, กีฬาสัมพันธภาพฟิสิกส์, กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์, งานกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, กีฬาสถิติสัมพันธ์, งานธรณีสัมพันธ์ เป็นต้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะของคณะวิทยาศาสตร์[แก้]

รับปริญญานิสิตวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์รุ่น 1 พ.ศ. 2513
ปูมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของคณะฯ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวได้รับการโอนย้ายมาจากคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[100]

ทั้งนี้ นิสิตรุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (วอ.1) สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 มีผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 2 ได้รับเกียรตินิยมเป็นคนแรกของคณะฯ จากสาขาชีวเคมี[101]

ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. 2510 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทขึ้น โดยได้โอนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา และชีววิทยา ซึ่งเปิดสอนอยู่ที่คณะกสิกรรมและสัตวบาล (ปัจจุบันคือ คณะเกษตร) มาจัดการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2512 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นแรก ในสาขาสัตววิทยา[102][103]

ครุยวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะของคณะวิทยาศาสตร์ฯ แบ่งเป็นสามชั้น ตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[104][105][106] ครุยวิทยฐานะดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุดครุยแบบมีหมวก ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในประเทศแถบตะวันตก[107][108]

ครุยวิทยฐานะ
ครุยดุษฎีบัณฑิต
(คณะวิทยาศาสตร์)
ครุยมหาบัณฑิต
(คณะวิทยาศาสตร์)
ครุยบัณฑิต
(คณะวิทยาศาสตร์)
 • ครุยดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
  • พู่หมวกและกระดุมบนหมวกสีทอง
  • ครุยสีดำ สาบด้านหน้ามีแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มยาวตลอดชายครุย ที่แขนครุยมีแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มข้างละสามแถบ
  • ผ้าคล้องคอด้านในสีเขียว ด้านนอกสีดำ ขลิบขอบผ้าคล้องคอด้านนอกสุดด้วยแถบสีเขียว ทาบรอบคอด้วยแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินคณะวิทยาศาสตร์
 • ครุยมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)
  • พู่หมวกและกระดุมบนหมวกสีดำ
  • ครุยสีดำ ไม่มีแถบกำมะหยี่ที่สาบด้านหน้าและแขนครุย ปลายแขนครุยมีลักษณะแบบถุง มีช่องสอดแขนออกที่บริเวณเหนือข้อศอก
  • ผ้าคล้องคอด้านในสีเขียว ด้านนอกสีดำ ขลิบขอบผ้าคล้องคอด้านนอกสุดด้วยแถบสีเขียว ทาบรอบคอด้วยแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินคณะวิทยาศาสตร์
 • ครุยบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
  • พู่หมวกและพู่ประดับครุยสีน้ำเงินคณะวิทยาศาสตร์ กระดุมบนหมวกสีดำ
  • ครุยสีดำ ไม่มีแถบกำมะหยี่ที่สาบด้านหน้าและแขนครุย ไม่มีผ้าคล้องคอ ความยาวแขนครุยอยู่บริเวณข้อมือ
  • ประดับเข็มเกียรตินิยมบริเวณหน้าอกด้านซ้าย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเข็มสีทอง อันดับสองเข็มสีเงิน)
เข็มเกียรตินิยมอันดับสอง
สีประจำคณะ ชื่อปริญญา และอักษรย่อ
คณะ สีประจำคณะ ชั้นปริญญา ชื่อปริญญา อักษรย่อ อ้างอิง
คณะวิทยาศาสตร์      สีน้ำเงิน • เอก
• โท
• ตรี
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• วิทยาศาสตรบัณฑิต
• วท.ด. และ ปร.ด.
• วท.ม.
• วท.บ.
[109]

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถมาได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารประจำทาง รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรถยนต์ส่วนตัว

รถไฟฟ้า[แก้]

รถไฟฟ้าบีทีเอส

การเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถลงได้สองสถานี ได้แก่ สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีบางเขน

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

รถยนต์ส่วนตัว[แก้]

สามารถใช้เส้นทางหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนงามวงศ์วานในการเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยถนนพหลโยธินจะเข้าทางประตูพหลโยธินบริเวณสระพระพิรุณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากใช้ถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าทางประตูวิภาวดีบริเวณสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ้ามาทางถนนงามวงศ์วานจะสามารถเข้าได้ 3 ประตู คือ ประตูงามวงศ์วาน 1 (เดินทางสะดวกที่สุด ซึ่งสังเกตจากอาคารวิทยบริการและอาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ประตูงามวงศ์วาน 2 (สังเกตจากตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), และประตูงามวงศ์วาน 3 (สังเกตจากหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รถตะลัย)

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีรถสวัสดิการภายในฯ หรือที่มักเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า 'รถตะลัย' คอยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยไม่เสียค่าบริการ ประกอบไปด้วย 4 สายหลัก และ 2 สายเสริมพิเศษ ซึ่งการเดินทางมายัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการรถสวัสดิการได้ทั้งสิ้น 4 สาย ซึ่งจะจอดเทียบที่ป้ายหยุดรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์[113][114]ได้แก่ สาย 1, สาย 2, สาย 4 และสายเสริมพิเศษอาคารสวัสดิการ

จักรยานสาธารณะ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจักรยานสาธารณะ " Mobike " ไว้ให้บริการ จุดให้บริการจักรยานมีอยู่หลายจุด เช่น ฝั่งประตูพหลโยธิน ฝั่งประตูวิภาวดี ฝั่งประตูงามวงศ์วาน 3 สามารถใช้งานจักรยานได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน Mobike[115]

บุคคลสำคัญ[แก้]

สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ 2 พระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานการสอน ได้แก่

สมเด็จพระสังฆราชฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชฯ 2 พระองค์ ในการดำเนินกิจกรรมของคณะ ได้แก่

 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - ทรงพระกรุณาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จำนวน 2 อาคาร คือ “อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี” (อาคารสุขประชา วาจานนท์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 และทรงปลูกต้น “สาละลังกา” ไว้บริเวณหน้าอาคารดังกล่าว และอาคารที่สอง คือ “อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน” (อาคารทวี ญาณสุคนธ์) เมื่อวันท่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 33[124]
นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง
นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จระดับสูง

ตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตเก่าตลอดจนบุคลากรได้กลายเป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านวิชาการ การเมือง และอื่น ๆ อาทิ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[126][127] และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,[128] สุวิมล ติลกเรืองชัย กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน, [129][130] และ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

ผลงาน/รางวัล[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลกจากคณาจารย์และนิสิต โดยผลงานเด่นระดับโลก ได้แก่

 • ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมสำรวจทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) กับทีม JARE 58 ประเทศญี่ปุ่น หรือ Japanese Antarctic Research Expedition 58 เพื่อร่วมสำรวจธรณีวิทยาขั้วโลกใต้ [131][132][133][134][135]
 • ค้นพบ “ชมพูไพร” พืชชนิดใหม่ของโลก พืชชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่า ‘ชมพูไพร’ (Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya) เป็นไม้ประดับ จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอและอยู่ในสกุลเดียวกันกับรางจืด ลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกสีชมพูอมม่วง ตรงกลางดอกจะมีสีขาวอมเหลือง ดอกตูมลักษณะจะคล้ายกับดอกกุหลาบแรกแย้ม สามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับทางเศรษฐกิจได้ [136][137][138]
 • ค้นพบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก พืชชนิดนี้มักพบตามป่าดิบแล้งและชายป่าดิบแล้ง สูงจากระดับทะเล 150-220 เมตร กระจายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แถบบึงกาฬและนครพนม ในต่างประเทศคาดว่าพบที่ลาว[139][140][141]
 • ค้นพบ “เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล” กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก กล้วยไม้ชนิดใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่า ‘Coelogyne phuhinrongklaensis Ngerns. & P. Tippayasri’ จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae มักจะอิงอาศัยหรือขึ้นอยู่บนหิน พบการกระจายพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก [142][143][144][145][146]
 • ค้นพบ “แมลงชีปะขาว” สกุลใหม่ของโลก ตั้งชื่อสกุลว่า Sangpradubina พบบริเวณหน้าดินในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศไทย [147][148][149]
 • ค้นพบ “ดีปลีดิน” ชนิดใหม่ของโลก พืชชนิดใหม่นี้เป็นพืชลมลุก จัดอยู่ในวงศ์พริกไทย (Piperaceae) ถูกตั้งชื่อว่า “Piper viridescens Suwanph. & Chantar.” พบการกระจายพันธุ์อยู่บริเวณริมลำธารแคบๆ ในเขตป่าจังหวัดน่าน[150][151][152][153][154]
 • ค้นพบ “รักตะนิล” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก รักตะนิล เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลผักกะสัง (Peperomia) ค้นพบพืชชนิดนี้บริเวณภูเขาหินปูนในแถบจังหวัดเลย โดยชื่อ รัก-ตะ-นิล เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ มีความหมายว่า เขียว-แดง เนื่องจากพืชชนิดนี้มีลำต้นและก้านใบสีแดง มีใบสีเขียวเข้มหรือสีมรกต [155][156][157][158][159]
 • ค้นพบ “พยาธิตัวตืด” ชนิดใหม่ของโลก พยาธิตัวตืดชนิดใหม่นี้พบในปลาฉลามกบ เขตจังหวัดชลบุรี [160][161]
 • คิดค้นและปรับปรุงพันธุ์ “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก บัวดังกล่าวเป็น​บัว​ลูกผสม​ระหว่าง​สกุล​ย่อย Nymphaea (บัว​ฝรั่ง) กับ​สกุล​ย่อย Brachyceras (บัว​ผัน) ต้นแรกของโลก ลักษณะ​เด่นคือส่วนด​อก​จะมีเฉด​สีน้ำเงิน (ม่วง-น้ำเงิน) ซึ่งคล้ายกับสีของ​บัว​ผัน [162][163][164][165][166][167]
 • ประสบความสำเร็จในการ “ถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึก” เป็นการถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดเฉพาะแห่งและใกล้สูญพันธุ์ตามประกาศอนุสัญญา CITES ได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ โดยถอดรหัสฯ จากไมโตคอนเดรีย ดีเอ็นเอ และจีโนมของปลาบึก ลำดับนิวคลิโอไทด์จากงานวิจัยถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลสากลของธนาคารพันธุกรรม หรือ GenBank ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก [168][169][170]
 • รางวัล “The King of Thailand Vetiver Awards” และ “TVNI Awards ” ผลงานวิจัยเรื่อง “The Salt Tolerant Vetiver” : หญ้าแฝกทนเค็ม ในงาน The Sixth International Conference on Vetiver ณ ประเทศเวียดนาม [171][172][173]

อ้างอิง[แก้]

 1. สีประจำคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 3. ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 4. ประเสริฐ ณ นคร. (2552). เพลงวิทยาศาสตร์ปณิธาน: เพลงประจำสถาบันฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-06-14
 5. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 6. https://www.sci.ku.ac.th/news/aboutsci#profile. "ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/022/228.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๒๘ พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๙
 8. https://www.sci.ku.ac.th/news/aboutsci#profile. "ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 9. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-06-18
 10. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-06-18
 11. ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน เรียกดูวันที่ 2019-07-03
 12. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำเนียบคณบดี เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 13. หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ญาณสุคนธ์. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 14. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผู้ทำประโยชน์ฯ. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ญาณสุคนธ์. ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 15. หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 16. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผู้ทำประโยชน์ฯ. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา. ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 17. หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 18. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผู้ทำประโยชน์ฯ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์. ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 19. หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์ สมุทคุปติ์. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 20. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผู้ทำประโยชน์ฯ. ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์ สมุทคุปติ์. ฐานข้อมูลบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 21. KU forest. Administrative Profile. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 22. KU forest. Administrative Profile. อาจารย์ ดร.สุรพล ภัทราคร. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 23. KU forest. Administrative Profile. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 24. KU forest. Administrative Profile. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 25. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2010-04-24
 26. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 27. Nonsee Newsletter, The International Newsletter of Kasetsart University, Volume 20 Issue 04 April 2014 KU : Thailand’s Top Best University 2 Years in a Row (QS World University Rankings by Subject 2014, 2013) เรียกดูวันที่ 2019-07-14
 28. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/chemistry. "QS World University Rankings by Subject 2019"
 29. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018. "QS World University Rankings by Subject 2018"
 30. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017. "QS World University Rankings by Subject 2017"
 31. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/computer-science-information-systems. "QS World University Rankings by Subject 2016"
 32. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2015. "QS World University Rankings by Subject 2015"
 33. https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/asian-university-rankings/top-universities-asia-natural-sciences-2014 "Top Universities in Asia for Natural Sciences 2014"
 34. https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/asian-university-rankings/top-universities-asia-natural-sciences-2014 "Top Universities in Asia for Natural Sciences 2014"
 35. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings "Times Higher Education"
 36. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject. "The THE World University Rankings by Subject"
 37. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject. "The THE World University Rankings by Subject 2019"
 38. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3060/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Physical Sciences - Physics & Astronomy"
 39. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3063/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Physical Sciences - Chemistry"
 40. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3069/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Physical Sciences - Geology, Environmental, Earth & Marine Science"
 41. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3075/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Physical Sciences - Mathematics & Statistics"
 42. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3051/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Life Sciences - Biological Sciences"
 43. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/computer-science#!/page/0/length/25/locations/TH/name/Kasetsart%20University/sort_by/stats_female_male_ratio/sort_order/desc/cols/stats:25 "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Computer Science - Computer Science"
 44. https://www.vistec.ac.th/home/vistec_at_a_glance.php. "The nature index 2017 in chemical science"
 45. https://www.vistec.ac.th/home/vistec_at_a_glance.php. "The nature index 2017 in chemical science"
 46. http://www.natureindex.com/annual-tables/2016/institution/all/all/countries-Thailand
 47. http://zmku.sci.ku.ac.th/. "Zoological Museum Kasetsart University (ZMKU : พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 48. Docomomo Thailand Modern building: อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์ (อาคารฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-09-08
 49. https://beersingnoi.com/2015/12/09/physics-bldg-1969/. ผลงานภาพถ่ายสถาปัตยกรรม Architectural Photographer "Physics Bldg. (1969)" Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai, university by beersingnoi"
 50. วีระพล สิงห์น้อย. OPTIMISE. Modernism’s Last Stand : มรดกทางสถาปัตยกรรมของไทยจากยุค 60s และ 70s ที่ค่อยๆ อันตรธานไป ถือเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศ. living space. เรียกดูวันที่ 2019-08-07
 51. วีระพล สิงห์น้อย. Kooper. รวมตึกโมเดิร์นนิสต์จากยุค’60s ในมหาลัยทั่วประเทศ โดย วีระพล สิงห์น้อย ช่างภาพมือทองแห่งวงการสถาปัตย์ เรียกดูวันที่ 2019-08-07
 52. http://pareparaepare-pareparaepare.blogspot.com/2010/09/66-8.html. ภาพถ่าย "อาคารเรียนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 53. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : มุมมองของอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2521–พ.ศ. 2523)
 54. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 55. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือ "ครึ่งศตวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศ" เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 56. ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 57. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 140 ง ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม “สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 58. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประกาศจัดตั้งสมาคม เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 59. จดหมายข่าว สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 60. จดหมายข่าว สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าว เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 61. คณะวิทยาศาสตร์ มก. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 62. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. งานคืนสู่เหย้า 52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 63. Race Thai Run โครงการวิ่งการกุศล “RUN for FUND : Sci KU RUN 2019” เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 64. สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ “การแข่งขันโบว์ลิงการกุศล โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี” เรียกดูวันที่ 2019-07-05
 65. คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์: การแข่งขันโบว์ลิงการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 66. บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เพลง วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-06-28
 67. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เพลง “วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 68. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VCD KARAOKE) เพลง “วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” และ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน” เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 69. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เพลงประจำคณะ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน” เรียกดูวันที่ 2019-06-28
 70. https://www.sci.ku.ac.th/i-kustars/2019/04/03/callforpaper.html "โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ I-KUSTARS"
 71. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือ "ครึ่งศตวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศ" เรียกดูวันที่ 2019-08-22
 72. Nature event directory The 8th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS) เรียกดูวันที่ 2019-08-23
 73. I-KUSTARS Past Plenary Speaker เรียกดูวันที่ 2019-08-23
 74. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) I-KUSTARS 2016. ข่าว. เรียกดูวันที่ 2019-08-23
 75. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 เรียกดูวันที่ 2019-07-08
 76. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ONEC) ภาพรวมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ หัวข้อที่ 2 วิชาเคมี เรียกดูวันที่ 2019-07-08
 77. ข่าวออนไลน์ RYT9.COM กว่าจะมาเป็นข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับโลก เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 78. สสวท., ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท. กว่าจะมาเป็นข้อสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับโลก เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 79. กระทรวงศึกษาธิการ ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 23 เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 80. Mahidol Physics Educations Centre Forum (mPEC Forum) การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพมหานคร - 10th APho : รอยยิ้มสำหรับ 1 ปี แห่งความพยายาม เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 81. Sanook News ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่ 10 เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 82. Manager Online (MGR online) กระตุ้นเด็กสนใจวิทย์ ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพ “ฟิสิกส์โอลิมปิก ครั้งที่ 10” ดึง 15 ชาติเอเชียร่วม เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 83. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ สอวน. วท.มก.) เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 84. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย สอวน. เรียกดูวันที่ 2019-07-09
 85. Kanda Nivesanond. "International Chemistry Olympiad 31st". Web.archive.org. สืบค้นเมื่อ 2018-04-28.
 86. Kasetsart University. "Asian Physics Olympiad 10th". Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.
 87. Faculty of Science Kasetsart University. "Thailand Chemistry Olympiad 11th". Faculty of Science Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.
 88. Kasetsart University. "KU Picture : Thailand Chemistry Olympiad 11th". Kasetsart University. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.
 89. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU-TCAS. เรียกดูวันที่ 2019-10-14
 90. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SciKU-TCAS. เรียกดูวันที่ 2019-10-14
 91. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบการการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา. เรียกดูวันที่ 2019-10-14
 92. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบการการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา. เรียกดูวันที่ 2019-10-14
 93. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : เพลงประจำคณะ “วิทยาศาสตร์ปณิธาน”
 94. https://www.camphub.in.th/zygotecamp-9/. "ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (Zygote Camp Part IX)”
 95. http://www.thailandexhibition.com/PR-News/3787. "ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ ม.เกษตร”
 96. http://sci.ku.ac.th:8000/childku/."มหาวิทยาลัยเด็ก-เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SCIKU”
 97. Atom Games 28th หลักการและเหตุผล เรียกดูวันที่ 2019-06-05
 98. อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทร์เกมส์). ประวัติความเป็นมา. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 99. GLUNIS กีฬาประเพณีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกดูวันที่ 2015-09-16
 100. หนังสือที่ระลึก “ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.”
 101. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (วอ.) รุ่นที่ 1 เรียกดูวันที่ 2019-10-15
 102. หนังสือที่ระลึก “ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.”
 103. หนังสือที่ระลึก “30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.”
 104. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก ลว. 19 มีนาคม 2550 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 เรียกดูวันที่ 2019-10-16
 105. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 36 ก ลว. 26 เมษายน 2543 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543 เรียกดูวันที่ 2019-10-16
 106. หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” เรียกดูวันที่ 2019-10-15
 107. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียกดูวันที่ 2019-10-17
 108. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2556 คู่มือปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2556 เรียกดูวันที่ 2019-10-17
 109. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก ลว. 19 มีนาคม 2550 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 เรียกดูวันที่ 2019-10-16
 110. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
 111. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 112. https://travel.mthai.com/blog/201241.html สายรถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ ถนนงามวงศ์วาน
 113. https://www.ku.ac.th/kunews/news52/7/bus_16jul09.pdf. ผังเส้นทางเดินทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก. .กองยานพาหนะอาคารและสถานที่. 16 กรกฎาคม 2552
 114. https://ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120718002827. เส้นทางบริการรถในมหาวิทยาลัย .กองยานพาหนะอาคารและสถานที่. 1 ธันวาคม 2557
 115. Blognone บริการแชร์จักรยาน Mobike ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2017-11-06
 116. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส. เรียกดูวันที่ 2019-08-05
 117. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ความเป็นมาฯ ยุคที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2523) เรียกดูวันที่ 2019-06-28
 118. ประชาสัมพันธ์ มก. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาบรรยายพิเศษ เรียกดูวันที่ 2019-08-05
 119. กาลานุกรม. บางเขน. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาสาขาวิชาเอกเคมี ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เรียกดูวันที่ 2019-08-08
 120. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ยุคที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2523) เรียกดูวันที่ 2019-06-28
 121. เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เรียกดูวันที่ 2019-08-06
 122. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 123. มูลนิธิจุฬาภรณ์. ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อราษฎร์. พระประวัติ. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 124. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-10-12
 125. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-10-12
 126. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม เรียกดูวันที่ 2019-09-05
 127. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จีราวรรณ บุญเพิ่ม เรียกดูวันที่ 2019-09-11
 128. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 129. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 130. http://thaibizrussia.com/th/situation/13641/130/. โลกกว้างไกล สไตล์ยูนนาน : "เก็บตกงานเกษตรแฟร์คุนหมิง ครั้งที่ 6"
 131. เกษตรก้าวไกล นักธรณีฯ มก. ร่วมสำรวจขั้วโลกใต้ พบหินแร่กว่า 200 ตัวอย่าง บงชี้สิ่งแวดล้อมโลก. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 132. กรุงเทพธุรกิจ. นักวิจัยไทยเก็บหินขั้วโลกใต้ 200 ก้อนบ่งชี้อนาคตโลก. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 133. ไทยรัฐออนไลน์ นักธรณีร่วมสำรวจขั้วโลกใต้เตรียมกลับไทย แนะทุกคนควรตระหนักภาวะโลกร้อน. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 134. ไทยรัฐออนไลน์ ‘ดร.ประหยัด’ เก็บหินแปรขั้วโลกใต้ ศึกษาเหตุการณ์ธรณีวิทยาในอดีต. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 135. บ้านเมือง. การศึกษา นักธรณีวิทยามก.สำรวจขั้วโลกใต้ -โลกร้อนกระทบ หมีขาว เพนกวิน. เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 136. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 137. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 138. ไทยรัฐฉบับพิมพ์. พืชชนิดใหม่: “ดอกชมพูไพร” เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 139. Sci@KU for Life การค้นพบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก” ฉบับที่ 6. ปี 2560. เรียกดูวันที่ 2019-08-21
 140. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/786163. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. กรุงเทพธุรกิจ. 23 ธันวาคม 2560
 141. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=41103. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 25 ธันวาคม 2560
 142. Species New to Science Orchidology - 2012 | เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล | Coelogyne phuhinrongklaensis | a new species (Orchidaceae) from northern Thailand เรียกดูวันที่ 2019-08-20
 143. กรุงเทพธุรกิจ เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล เรียกดูวันที่ 2019-08-20
 144. SEA SKY EARTH มก. พบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-08-20
 145. ไทยรัฐออนไลน์ เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล: มก.พบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-08-20
 146. เดลินิวส์ มก.พบ “เอื้องเทียนปากสีน้ำตาล” กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-08-20
 147. https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20161010111541&page=%25A2%25E8%25D2%25C7%25CA%25D2%25C3%25E1%25C5%25D0%25A1%25D4%25A8%25A1%25C3%25C3%25C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=673&id1=0. นักวิจัย มก. พบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก ลักษณะเด่นกว่าสกุลอื่น เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ. ประชาสัมพันธ์ มก. 10 ตุลาคม 2559
 148. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 28 ธันวาคม 2560 นักวิจัย มก. ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 149. สยามรัฐ. รอบรั้วการศึกษา. นักวิจัย มก.ค้นพบแมลงชีปะขาว สกุลใหม่ของโลก เรียกดูวันที่ 2019-07-26
 150. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ. ค้นพบ ดีปลีดิน (Piper viridescens Suwanph. & Chantar.) พืชวงศ์พริกไทย (Piperaceae) ชนิดใหม่ของโลก. วิทยาศาสตร์การแพทย์. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 151. C. Suwanphakdee and P. Chantaranothai. Piper viridescens sp. nov. (Piperaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany. 17 March 2014. Southeast Asian Vascular Plant Taxonomy. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 152. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ประชาสัมพันธ์ มก. คณะวิทย์ มก. - มข. พบดีปลีดิน พืชชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 153. ไทยรัฐฉบับพิมพ์. 31 มีนาคม 2558. มก.+มข.พบดีปลีดิน พืชชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 154. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย). ดีปลีดิน พืชชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2019-08-01
 155. Chalermpol Suwanphakdee, Trevor R. Hodkinson and Pranom Chantaranothai. New species and a reinstatement in Peperomia (Piperaceae) from Thailand. Springer Nature. 16 September 2016. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 156. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รางวัลและความภูมิใจ. ตามรอยนักอนุกรมวิธานพืช ไม้งามชื่อพระราชทาน “รักตะนิล”. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 157. โพสต์ทูเดย์. 20 เมษายน 2560. “รักตะนิล” ชื่อพระราชทานพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2017-04-20
 158. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). พรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หน้า 24. รักตะนิล: Peperomia sirindhorniana. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 159. Species New to Science. Blogspot. 25 March 2017. New Species; Peperomia sirindhorniana รักตะนิล, P. heptaphylla, P. masuthoniana & P. multisurcula and A Reinstatement in Peperomia (Piperaceae) from Thailand. เรียกดูวันที่ 2019-07-30
 160. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รางวัลและความภูมิใจ. นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2018-01-09
 161. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 5 มกราคม 2561. นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก. เรียกดูวันที่ 2018-01-09
 162. Pairat Songpanicha and Vipa Hongtraku. Science Direct. Scientia Horticulturae Journal. 2010. 475–481. INTERSUBGENERIC CROSS IN NYMPHAEA SPP. L. TO DEVELOP A BLUE HARDY WATERLILY. เรียกดูวันที่ 2019-07-28
 163. ไทยรัฐออนไลน์. 24 เมษายน 2554. สยาม​บลู​ฮา​ร์ดดี้..​บัว​พันธุ์​ผสม ต้น​แรก​ของ​โลก..ดอก​สีน้ำเงิน. เรียกดูวันที่ 2019-07-27
 164. มติชนกรุ๊ป. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 15 กุมภาพันธ์ 2554. ปีที่ 16. ฉบับที่ 497. “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสม ต้นแรกของโลก จากฝีมือนักวิจัยไทย. เรียกดูวันที่ 2019-07-27
 165. ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย. Blog. ไม้ดอกไม้ประดับ. “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสม ต้นแรกของโลก จากฝีมือนักวิจัยไทย. เรียกดูวันที่ 2019-07-27
 166. WGI Online Journal. Volume 3. Number 2. May, 2008. ‘สยามบลูฮาร์ดดี้’ : Nymphaea ‘Siam Blue Hardy’ บัวฝรั่งสีน้ำเงินต้นแรกของโลก. เรียกดูวันที่ 2019-07-27
 167. นิตยสารสารคดี. 28 เมษายน 2556. บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินและความฝันของนักผสมพันธุ์บัว. เรียกดูวันที่ 2019-07-27
 168. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผลงานวิจัย มก. นักวิจัย มก. เจ๋ง ถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึกได้สำเร็จ. เรียกดูวันที่ 2019-08-02
 169. นิตยสารเกษตรศาสตร์ (KU-eMagazine). ISSN-1513-7341. นักวิจัย มก. ถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึกได้สำเร็จ. ปีที่ 11. ฉบับที่ 136. 15 พฤศจิกายน 2547. เรียกดูวันที่ 2019-08-02
 170. Manager Online (MGR online). 28 ตุลาคม 2547. นักวิจัย ม.เกษตรฯ ถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึกสำเร็จ. เรียกดูวันที่ 2019-08-02
 171. https://www.sci.ku.ac.th/news/science-student-and-personnels-get-hrh-princess-sirindhorn-award. บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 8 พฤษภาคม 2558.
 172. http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Non-See-May-2015.pdf. “The King of Thailand Vetiver Awards” and “TVNI Awards”. Newsletter NONSEE. May 2015
 173. https://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/files/TheSaltTolerantVetiver.pdf. ผลงานวิจัย. หญ้าแฝกทนเค็ม.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′44″N 100°34′17″E / 13.8454802°N 100.5714646°E / 13.8454802; 100.5714646