วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ในหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้น ทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายก้าวไกลสู่สากลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสอดรับกับที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดย AEC มีเป้าหมายในการทำให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในด้านธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนข้ามประเทศ แรงงาน และตลาดทุน ซึ่งหมายถึงความจำเป็นการในพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโลกโดยลำดับ โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ ผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย ในด้านการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการบัญชี ด้านนิเทศศาสตร์และการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตอบสนองความต้องการกำลังคนภาคการผลิต และบริการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งสนับสนุนแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณะ

หลักสูตร[แก้]

        เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (International Trade and Business Logistics)

นอกจากจัดการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรรองรับธุรกิจข้ามชาติ ก่อให้เกิดการบริการด้านการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพในอนาคต ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ทัศนคติในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมและสนับสนุนความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยต่อวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]